ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                   αρ.πρωτ:    6177/6-7-2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ

         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΩΝ «ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η. που βρίσκεται στο Ηράκλειο  Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ. 71500, με Α.Φ.Μ. 090030037 και Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, σε εφαρμογή  των διατάξεων  του άρθρου 118 του Ν. 4412/8-8-2016, προτίθεται να αναθέσει την ανωτέρω υπηρεσία, μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  προϋπολογισμού  15.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

 Στοιχεία της προσφοράς 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την  ΔΕΥΤΕΡΑ  17/07/2017, πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς να μην έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν:

α. Σχετική άδεια μεταφοράς της λυματολάσπης, η οποία θα έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

β. Σχετική άδεια από τον ΕΣΔΑΚ δια της οποίας θα σας επιτρέπετai να εναποθέτετε την αφυδατωμένη λυματολάσπη στο ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων.

γ. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι:

1 Η  φόρτωση των μεταφορικών μέσων θα γίνεται είτε από τα υπόστεγα του Βιολογικού Καθαρισμού, όπου καταλήγουν οι κοχλιομεταφορείς της αφυδατωμένης λυματολάσπης , είτε από συγκεκριμένο υπαίθριο χώρο , όπου θα εναποτίθεται  προσωρινά η αφυδατωμένη λυματολάσπη .

Στη δεύτερη περίπτωση, η φόρτωση των μεταφορικών μέσων του θα γίνεται με μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

  1. Ότι εάν χρειαστεί θα εγκαταστήσετε πρόσθετο εξοπλισμό, που θα εξυπηρετεί την φόρτωση των δικών σας μέσων και θα γίνει με δικά σας έξοδα και υπό την εποπτεία και έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

3 .Οποιαδήποτε ζημιά προξενήσετε σε εγκαταστάσεις  – μηχανήματα κλπ. της Επιχείρησης οφείλετε να  αποκατασταθούν άμεσα.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τα ανωτέρω θα απορρίπτεται.

Η Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  τον

Κ.Α 64.97.0000 προϋπολογισμού του 2017 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ». 

Διάρκεια σύμβασης

Η μεταφορά της λυματολάσπης θα μεταφέρεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα του Βιολογικού Καθαρισμού και θα έχει χρονική διάρκεια περίπου έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529400 (κύριο  Χαρ. Παπαδογιάννη).

                                                                                                                                 Ηράκλειο 6-7-2017.

 

 Ο Γενικός Δ/ντής                                                                                                Ο Συντάκτης

                                                                                                   

Χ. Παπαματθαιάκης                                                                                     Χ.Παπαδογιάννης  

                                                                                                                                                 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

 

K. A. : 64.97.0000

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
1 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΩΝ «ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ» 1.000,00 15,00€/tn 15.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00
+ Φ.Π.Α. 24% 3.600,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.600,00

 

Εθεωρήθη Ηράκλειο 6/7/2017
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
Χ. Παπαματθαιάκης                Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

 

K. A. : 64.97.0000

 

   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
1 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΩΝ «ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ» 1.000          €/tn
  ΣΥΝΟΛΟ  
+ Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ηράκλειο ……………../2017

Ο Προσφέρων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 2017