ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                     αρ.πρωτ: 9510/8-10-2020

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ

           

                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

προϋπολογισμού  οκτώ  χιλιάδες τριακόσια πενήντα ( 8.350,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ως απόφαση 363/2020 με ΑΔΑ:6ΟΞΕΟΡΙΗ-1ΚΤ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

  Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την Τρίτη 13/10/2020 πρέπει να περιέχονται:

Α.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρετε ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς να μην έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. ότι έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4. ότι διαθέτετε Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδοθείσα από το αρμόδιο υπουργείο.
 5. ότι είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 6. ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η προσφορά.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν

 1. Σχετική άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας και

2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρετε ότι η εταιρεία σας

– εκδίδει τα κατάλληλα πιστοποιητικά μυοκτονίας.

– χρησιμοποιεί σκευάσματα αρμοδίως εγκεκριμένα και δίνει τους αριθμούς έγκρισης τους.

– χρησιμοποιεί δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας.

– θα δώσει κάτοψη του χώρου όπου θα φαίνονται σημειωμένες και αριθμημένες οι θέσεις των δολωματικών σταθμών

-θα εκτελεί κατ’ ελάχιστον μηνιαία επιθεώρηση των δολωματικών σταθμών και θα δίνει κάθε φορά έκθεση με τις παρατηρήσεις επί της πορείας μυοκτονίας.

– Θα δίνει κάτοψη του χώρου, όπου θα φαίνονται σημειωμένες και αριθμημένες

οι θέσεις των δολωματικών σταθμών.  

-Θα τοποθετήσει καινούργιους δολωματικούς σταθμούς σε όσες θέσεις έχουν καταστραφεί ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο χρειάζονται αντικατάσταση, καθώς και να καταθέσει φωτογραφίες κάθε χώρου με τους δολωματικούς σταθμούς εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα παραπάνω, θα θεωρηθεί έκπτωτος και θα παρακρατηθεί η εγγυητική του επιστολή καλής εκτελέσεως.  

 • Θα εκτελεί κατ’ ελάχιστον μηνιαία επιθεώρηση των δολωματικών σταθμών και να δίνει κάθε φορά έκθεση με τις παρατηρήσεις επί της πορείας της μυοκτονίας.

Αν κατά τις πρώτες επιθεωρήσεις διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο ότι δεν υπάρχει η ανάγκη της ελάχιστης μηνιαίας επιθεώρησης σε κάποιους σταθμούς αυτή θα πραγματοποιείται σε άλλο σημείο στο οποίο υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης συχνότητας επισκέψεων. Σε καμία όμως περίπτωση η συχνότητα των επισκέψεων δεν πρέπει να είναι κάτω από 

τη μία ανά τρίμηνο. Σε κάθε περίπτωση για την πληρωμή απαιτείται η συνυποβολή της προαναφερθείσας έκθεσης.

 • Θα τοποθετεί και χύμα σκευάσματα, εκτός των δολωματικών σταθμών, σε σημεία που θα της υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΗ, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 20% των σκευασμάτων που τοποθετούνται εντός των δολωματικών σταθμών.

       –    Στην πρώτη της επίσκεψη σε κάθε σημείο εφαρμογής θα καθαρίσει τον χώρο και θα τον διατηρεί καθαρό καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης , από περιττά αντικείμενα τα οποία μπορεί να  αποτελέσουν εστίες για την δημιουργία φωλιάς  ή τροφής από τα τρωκτικά.

 • Σε περιπτώσεις επείγουσες για εφαρμογή σκευασμάτων μυοκτονίας, όπως αυτές θα αξιολογούνται από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να επεμβαίνει εντός 24ώρου από την έγγραφη ενημέρωση του.
 • Για να είναι μεγαλύτερη η προσέλκυση των δολωμάτων από τα τρωκτικά θα πρέπει να γίνεται αλλαγή της δραστικής ουσίας προσέλκυσης ανά τακτά διαστήματα.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς βεβαιώσεις θ’ απορρίπτεται.

Η Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  τον Κ.Α 64.00.0010 προϋπολογισμού του 2020 με τίτλο «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ (ΒΙΟΛ.,ΑΝΤΛΙΟΣ.ΝΕΡΟΥ – ΛΥΜΑΤΩΝ».

Κρατήσεις

Ο προμηθευτής βαρύνεται με κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ, Ν.4013/2011.

Διάρκεια σύμβασης

Οι συστηματικές παρακολουθήσεις των 334 δολωματικών σταθμών του συνημμένου πίνακα  θα γίνονται όπως ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές  και θα έχουν χρονική διάρκεια ένα έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529363 (κυρία Ειρ. Στεφανάκη).

Εθεωρήθη  

 

Ηράκλειο 24-9-2020

 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Οι Συντάκτες
& Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσιών

 

 

Μ. Φοινικιανάκης                 Χ. Τζαμπάζης        Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

αρ.πρωτ: 9510/8-10-2020 K. A. : 64.00.00.10

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Το έργο αφορά :

            Την παρακολούθηση για ένα ( 1 ) έτος σε μηνιαία βάση τριακοσίων τριάντα τέσσερα (334)  δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα.

Η εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει :

 1. Να έχει την σχετική άδεια από Υπουργείο Γεωργίας, αντίγραφο της οποίας θα καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Να εκδίδει τα κατάλληλα πιστοποιητικά μυοκτονίας.
 3. Να χρησιμοποιεί σκευάσματα αρμοδίως εγκεκριμένα, να δίνει τους αριθμούς έγκρισης τους και να καταθέτει δείγμα των σκευασμάτων μαζί με την προσφορά του.
 4. Να χρησιμοποιεί δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας, των οποίων προδιαγραφές και φωτογραφία θα καταθέσει μαζί με την προσφορά του.
 5. Να δίνει κάτοψη του χώρου, όπου θα φαίνονται σημειωμένες και αριθμημένες

            οι θέσεις των δολωματικών σταθμών.

            Να τοποθετήσει καινούργιους δολωματικούς σταθμούς σε όσες θέσεις έχουν καταστραφεί ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο χρειάζονται αντικατάσταση, καθώς και να καταθέσει φωτογραφίες κάθε χώρου με τους δολωματικούς σταθμούς εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα παραπάνω,

θα θεωρηθεί έκπτωτος και θα παρακρατηθεί η εγγυητική του επιστολή καλής εκτελέσεως.

 1. Να εκτελεί κατ’ ελάχιστον μηνιαία επιθεώρηση των δολωματικών σταθμών και να δίνει κάθε φορά έκθεση με τις παρατηρήσεις επί της πορείας της μυοκτονίας.

Αν κατά τις πρώτες επιθεωρήσεις διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο ότι δεν υπάρχει η ανάγκη της ελάχιστης μηνιαίας επιθεώρησης σε κάποιους σταθμούς αυτή θα πραγματοποιείται σε άλλο σημείο στο οποίο υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης συχνότητας επισκέψεων. Σε καμία όμως περίπτωση η συχνότητα των επισκέψεων δεν πρέπει να είναι κάτω από

τη μία ανά τρίμηνο. Σε κάθε περίπτωση για την πληρωμή απαιτείται η συνυποβολή της προαναφερθείσας έκθεσης.

 1. Να τοποθετεί και χύμα σκευάσματα, εκτός των δολωματικών σταθμών, σε σημεία που θα της υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΗ, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 20% των σκευασμάτων που τοποθετούνται εντός των δολωματικών σταθμών.
 2. Στην πρώτη της επίσκεψη σε κάθε σημείο εφαρμογής θα καθαρίσει τον χώρο και θα τον διατηρεί καθαρό καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης , από περιττά αντικείμενα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν εστίες για την δημιουργία φωλιάς  ή τροφής από τα τρωκτικά.
 3. Σε περιπτώσεις επείγουσες για εφαρμογή σκευασμάτων μυοκτονίας, όπως αυτές θα αξιολογούνται από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να επεμβαίνει εντός 24ώρου από την έγγραφη ενημέρωση του.
 4. Για να είναι μεγαλύτερη η προσέλκυση των δολωμάτων από τα τρωκτικά θα πρέπει να γίνεται αλλαγή της δραστικής ουσίας προσέλκυσης ανά τακτά διαστήματα.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος               Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η / Μ Εξοπλισμού                               Βιολογικού – Αποχέτευσης

 

Χ. Τζαμπάζης                                          Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

αρ.πρωτ: 9510/8-10-2020 K. A. : 64.00.00.10

 

Πίνακας δολωματικών σταθμών

α/α Θέση δολωματικών σταθμών 2020
1 Κεντρικός Βιολογικός Καθαρισμός 49
2 Kτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 6
3 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α1 1
4 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α2 2
5 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α3 1
6 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α4 1
7 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α5 1
8 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α6 2
9 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α7 2
10 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α8 2
11 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α9 2
12 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α10 2
13 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α11 2
14 Αντλιοστάσιο – Δεξαμενή Αγίου Αντωνίου Δαφνών * 8
15 Δεξαμενή νερού Δαφνών ΔΔ2 (στρογγυλή) 4
16 Δεξαμενή νερού Λουτρακίου 4
17 Δεξαμενή νερού Αγίου Μύρωνα 3
18 Γεώτρηση Δαφνές Δ8 3
19 Γεώτρηση Δαφνές Δ9 3
20 Γεώτρηση Δαφνές Δ10 3
21 Γεώτρηση Δαφνές Δ11 3
22 Γεώτρηση Δαφνών Δ12 * 6
23 Αντλιοστασίο – Δεξαμενή Δαφνών ΔΔ1 * 6
24 Αντλιοστάσιο Δαφνών – Μπούστερ 4
25 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ3* 4
26 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ7* 4
27 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ8* 4
28 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ9* 4
29 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ13* 4
30 Γεώτρηση Κέρης Κ2* 4
31 Γεώτρηση Κέρης Κ3* 4
32 Γεώτρηση Κέρης Κ5* 4
33 Γεώτρηση Κέρης Κ7* 4
34 Γεώτρηση Κέρης Κ9* 4
35 Γεώτρηση Κέρης Κ10* 4
36 Υποσταθμός γωνιανό φαράγγι 4
37 Δεξαμενή Τυλίσσου 4
38 Γεωτρήση Τυλίσου Τ12 4
39 Γεωτρήση Τυλίσου Τ15 4
40 Γεωτρήση Τυλίσου Τ21 4
41 Γεωτρήση Τυλίσου ΤΣμ 4
42 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ1* 6
43 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ2* 6
44 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ3* 6
45 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ4* 6
46 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ5* 6
47 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ6* 6
48 Δεξαμενή Αγ. Μύρωνα (μπούστερ) 4
49 Αντλιοστάσιο Αγίου Ιωάννου 4
50 Δεξαμενές πόλεως Δ1 4
51 Δεξαμενές πόλεως Δ2 4
52 Δεξαμενές πόλεως Δ3 4
53 Δεξαμενές πόλεως Δ3α 4
54 Δεξαμενές πόλεως Δ4 4
55 Δεξαμενές πόλεως Δ5 4
56 Δεξαμενές πόλεως Δ6 4
57 Δεξαμενές πόλεως Δ7 4
58 Δεξαμενή & Αποθήκη Παπά – Τίτου 10
59 Γεώτρηση -Αντλιοστάσιο Υδρευσης ” Ταβέρνα ” Σκαλανίου 4
60 Δυιλιστήριο Σκαλανίου 6
61 Αντλιοστάσιο Μηλιαρά 6
62 Υποσταθμός Γιούχτας – Βασειλειών Β6* 6
63 Υποσταθμός Γιούχτας – Βασειλειών Β6α 4
64 Κεντρικό Αντλιοστάσιο Μαλίων 6
65 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 1 2
66 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 2 2
67 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 3 2
68 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 3α 2
69 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 4 2
70 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 5 2
71 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 6 2
72 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 8 2
73 Δεξαμενή Βουτών 4
74 Δεξαμενή Σταυρακίων 4
75 Υδρευτικές γεωτρήσεις Γ6,Γ7 Αγ. Σύλλα 4
Σύνολο 334

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

αρ.πρωτ: 9510/8-10-2020 K. A. : 64.00.0010

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 334 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

334 25,00 8.350,00
ΣΥΝΟΛΟ   8.350,00
+ Φ.Π.Α. 24% 2.004,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.354,00

 

Εθεωρήθη  

 

Ηράκλειο 24-9-2020

 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Οι Συντάκτες
& Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσιών

 

 

Μ. Φοινικιανάκης                 Χ. Τζαμπάζης        Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

αρ.πρωτ: 9510/8-10-2020 K. A. : 64.00.00.10

                                                   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 334 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

334
ΣΥΝΟΛΟ    
+ Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Ηράκλειο ……………../2020

                                                                             Ο Προσφέρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙKΩΝ 2020