ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ Νο4 ΚΑΙ Νο5

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                           Αρ. Πρωτ: 1214/11-2-2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

             HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «Eγκατάσταση συναγερμού και καμερών στις πύλες  Νο 4 και Νο 5».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δώδεκα χιλιάδες  (12.000,00) ευρώ και θα βαρύνει το κονδύλι του προϋπολογισμού με ΚΑ 14.09.0010 και τίτλο  «Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας» του οικονομικού έτους 2019 με ποσό 12.000,00 ευρώ και τον 54.00.1024 με τίτλο «ΦΠΑ Παγίων 24%» με συνολικό ποσό 2.880,00€.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι τις 22/2/2019, ημέρα Παρασκευή σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Τα ανωτέρω  δικαιολογητικά είναι επί ποινή αποκλεισμού από τους συμμετέχοντες.

  Όλα τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής .

  Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  κ. Γ. Αμανάκη τηλέφωνο 2810-529379.

        

                                                                               Ο Γεν. Δ/ντης

                                                                         Χ. Παπαματθαιάκης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000€   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΓΚΕΛΟΘΥΡΩΝ Νο4 και Νο5  

Το σύστημα ελέγχου των καγκελοθυρών Νο4 και Νο5 (σύμφωνα με το σκαρίφημα 1 που ακολουθεί) θα ενταχθεί στην υφιστάμενη εγκατάσταση ελέγχου και διαχείρισης όσον αφορά το λογισμικό και την εποπτεία εικόνας με την προσθήκη των επιπλέων υλικών που απαιτούνται στα συγκεκριμένα σημεία.

Σε κάθε μια από τις δύο πύλες  θα εγκατασταθούν 2 κάμερες εποπτείας κατάλληλων τεχνικών χαρακτηριστικών ώστε να ενταχθούν στο υφιστάμενο σύστημα, επίσης αισθητήρες ανίχνευσης διέλευσης δέσμες (beam) και παγίδες ανοίγματος θυρών βαρέως τύπου.

Το σύστημα τόσο των καμερών  όσο και του συναγερμού θα ενταχθεί σε υπομονάδες, που θα βρίσκονται εντός του φυλακίου της πύλης 3 (σκαρίφημα 1), με το οποίο και θα επικοινωνούν καλωδιακά.

Η υπομονάδες θα επικοινωνούν  μέσω ασύρματης σύνδεσης (Link) με το κεντρικό σύστημα, όπου θα γίνεται και η συνολική διαχείριση.

Η περιγραφείσα συνδεσμολογία των υπομονάδων ελέγχου μεταξύ τους και με το υφιστάμενο σύστημα φαίνονται στο σκαρίφημα 2 που ακολουθεί.

Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας με το σύνολο του εξοπλισμού (είδη υλικών και τεμάχια από το κάθε υλικό), τα οποία θα απαιτηθούν και ακολουθούν  τα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο υπομονάδων: των συναγερμών και των καμερών.

 

Σκαρίφημα 1

 

Σκαρίφημα 2

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΩΝ

 

Οι υπομονάδες συναγερμών και καμερών θα  αποτελούνται από τα εξής υλικά:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Κάμερα σταθερή 4
2 Τροφοδοτικό 12V10A 2
3 Υπομονάδα καταγραφής καμερών 1
4 Υπομονάδα συναγερμού 1
5 Χειριστήριο υπομονάδας συναγερμού (πληκτρολόγιο) 2
6 Δέσμες εξωτερικού χώρου (beam) 4
7 Μαγνητικές επαφές Βαρέως τύπου 2
8 Σειρήνα με φωνητικό μήνυμα 2
9 Link (πομπός) 2
10 Link (δέκτης 360ο) 1
11 PILLAR Εξωτερικού χώρου 2
12 Κλειδαριά για στεγανά κουτιά 2
13 Κουτιά διακλάδωσης 10
14 Καλώδιο τροφοδοσίας 250m
15 Καλώδιο UTP PET 300m
16 Σωλήνα duroflex Φ20 300m
17 Καλώδιο καμερών 300m
18 Ιστοί στήριξης 10Χ10 /4m /3mm 3
19 Προβολείς LED 30 watt 4

 

ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Το σύστημα συναγερμού, που πρόκειται να εγκατασταθεί, θα πρέπει να μπορεί να καλύψει, με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια  τον προστατευόμενο χώρο.

Το σύστημα :

 • Θα είναι απλό, εύχρηστο και λειτουργικό.
 • Οι λειτουργίες Downloading, όπλιση, αφόπλιση μέσω DL και χειρισμός του συστήματος μέσω RTM θα είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένες και δεν θα μπορούν να ενεργοποιηθούν με τη διαδικασία Downloading, αλλά μόνο από το πληκτρολόγιο της μονάδας.
 • θα έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού και ελέγχου, μέσω τηλεφώνου.
 • Θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού τηλεφωνικού δικτύου και των εναλλακτικών παρόχων.
 • Θα έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό Switching, με έξοδο 13,8V DC / 1,5 A κατ’ ελάχιστο.
 • Όλα τα περιφερειακά του θα είναι Plug & Play.
 • Θα έχει δυνατότητα προγραμματιζόμενου χρόνου εισόδου σε κάθε ζώνη ξεχωριστά.
 • Θα διαθέτει 18 συνολικά προγραμματιζόμενες εξόδους (PGM),
 • Η όπλιση και η αφόπλιση του θα μπορεί να γίνει μέσω του πληκτρολογίου της μονάδας, με την εισαγωγή οποιουδήποτε σωστού κωδικού η με τη χρήση της κάρτας προσέγγισης.
 • Θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου οπλισμού–αφοπλισμού σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, μέσα από τον ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη. Κάθε τμήμα θα μπορεί να προγραμματίζεται να οπλίζει και να αφοπλίζει αυτόματα τις επιλεγμένες ώρες και ημέρες
 • Η όπλιση του θα μπορεί να γίνει με τη χρήση των πλήκτρων [ARM] & [ENTER] ή [STAY] & [ENTER], χωρίς τη χρήση κωδικού.
 • Θα υπάρχει δυνατότητα για επιλεκτική όπλιση και αφόπλιση των τμημάτων: Στην περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί σε δύο ή περισσότερα τμήματα, να υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουμε ποια τμήματα θα οπλίσουμε ή θα αφοπλίσουμε  ταυτόχρονα, από οποιοδήποτε πληκτρολόγιο.
 • Θα υπάρχει ταυτόχρονη όπλιση και αφόπλιση όλων των τμημάτων: Στην περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί σε δύο ή περισσότερα τμήματα, θα υπάρχει η δυνατότητα οπλισμού –αφοπλισμού όλων  των τμημάτων.
 • Θα απεικονίζονται σε μία οθόνη όλα τα τμήματα της μονάδας και ποια από αυτά είναι οπλισμένα, ποια είναι αφοπλισμένα καθώς και ο τύπος όπλισης.
 • Θα υπάρχουν 90 τουλάχιστον κωδικοί για τους χρήστες της μονάδας, που μπορούν να αποτελούνται από 4, 5 ή 6 ψηφία.

Πληκτρολόγια

Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικής γλώσσας σε κάθε πληκτρολόγιο και μεταξύ των προς επιλογή γλωσσών θα περιλαμβάνεται και η ελληνική.

Τα πληκτρολόγια του συστήματος θα μπορούν να προγραμματίζονται ώστε να κλειδώνουν αυτόματα, όταν περάσει κάποιος χρόνος χωρίς να χρησιμοποιούνται.

 • Τα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης θα λειτουργούν ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
 • Σε κάθε πληκτρολόγιο, θα υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του αριθμό των λανθασμένων προσπαθειών, μετά από τις οποίες το πληκτρολόγιο θα απενεργοποιείται.
 • Ο φωτισμός των πλήκτρων και της οθόνης των πληκτρολογίων θα μπορεί να προγραμματισθεί, ανεξάρτητα σε κάθε πληκτρολόγιο. 

Δέσμες (beams)

 • Θα είναι διπλές υπέρυθρες με δυνατότητα κάλυψης  30 μέτρων

(σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής)

 • Θα έχουν χρόνο απόκρισης 50-700 msec, ρυθμιζόμενο.
 • Θα είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
 • Θα έχουν κατανάλωση ρεύματος μικρότερη των 80mA.
 • Θα διαθέτουν προστασία  ανοίγματος συσκευής.
 • Θα διαθέτουν προστασία έναντι παγετού και δρόσου.
 • Θα διαθέτει ρυθμιστική οριζόντια κίνηση 1800
 • Θα δύναται να συγχρονιστεί η διπλή δέσμη για αποφυγή ψευδoσυναγερμών (π.χ από πτώση φύλλων,  πουλιά, κ.λ.π.)

Tροφοδοτικό

Θα διαθέτει:

 •  εξόδους λειτουργίας 13V /3.5AMP
 • λειτουργία switching
 • 4 τουλάχιστον χωριστές εξόδους  λειτουργίας με ασφάλεια προστασίας.
 • έλεγχο χαμηλής τάσης μπαταρίας
 • ενδείξεις  τάσης ,χαμηλής τάσης μπαταρίας και καμένης ασφάλειας προστασίας εξόδων
 • προστασία από ανάστροφη σύνδεση πολικότητας
 • μεταλλικό κάλυμμα

Σειρήνα με φωνητικό μήνυμα

Θα διαθέτει:

 • ισχύ εξόδου 60 watt
 • 126 db στο 1 μέτρο
 • μέγιστη κατανάλωση σε πλήρη ισχύ 1,5 A
 • τάση τροφοδοσίας 12 V-dc
 • USB stick 128 MB
 • πιστοποίηση IP66

Ιστοί στήριξης

 • Θα έχουν διαστάσεις 10Χ10cm και πάχος λαμαρίνας 3mm
 • Θα είναι θερμογαλβανισμένοι
 • Θα διαθέτουν πλαστικό πώμα στην κορυφή.

ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ

Σύστημα διαχείρισης & καταγραφής

Ο ψηφιακός καταγραφέας που θα λειτουργήσει ως υπομονάδα θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • 4 εισόδους (τύπου BNC). Θα υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητου προγράμματος εγγραφής ανά κάμερα.
 • Έως 8 εισόδους συναγερμού (Digital I/O) για σύνδεση με το Σύστημα Ασφαλείας .
 • 2 προγραμματιζόμενες εξόδους video (TV OUT) για σύνδεση με οθόνες παρακολούθησης
 • 1 έξοδο για σειριακή σύνδεση με άλλες συσκευές
 • Θα υποστηρίζει υψηλή ανάλυση εικόνας, 704×576 pixels (4CIF) και ρυθμό αποθήκευσης 25fps/κάμερα και ρυθμό καταγραφής 2Mbps. Η ανάλυση εικόνας, η ταχύτητα εγγραφής και ο ρυθμός καταγραφής σε Mbps θα είναι πλήρως ρυθμιζόμενα.
 • Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και ανάγνωσης των δεδομένων καθώς και εξαγωγή / αντιγραφή τους, τόσο σε ψηφιακούς δίσκους (DVD) όσο και σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους (removable), plug & play, διαμέσου σύνδεσης USB 2.0.
 • Θα έχει δυνατότητα διασύνδεσης με δίκτυο TCP/IP για λήψη/συγχρονισμό ημερομηνίας και ώρας από server της εγκατάστασης.
 • Θα έχει δυνατότητα για άμεσο έλεγχο καλής λειτουργίας της υπομονάδας και των καμερών τοπικά και από κεντρικό σημείο. Σε περίπτωση προβλήματος ή αστοχίας υλικού (κάμερας, video loss, storage, μη καταγραφή για συγκεκριμένο διάστημα) δημιουργείται σχετικό alarm. Σε τοπικό επίπεδο θα υπάρχει ηχητικό alarm, οπτική ένδειξη. Οι ίδιες δυνατότητες είναι εφικτές και από κεντρικό σημείο.
 • Κατά την διάρκεια της απομακρυσμένης διαχείρισης δεν θα διακόπτεται η λειτουργία του καταγραφικού.
 • Θα υπάρχει προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης σε τοπικό και απομακρυσμένο επίπεδο.
 • Το σύστημα θα επιτρέπει τον καθορισμό του μεγίστου αριθμού ημερών που θα διατηρούνται αποθηκευμένα τα αρχεία εγγραφών.
 • Ο καταγραφέας θα παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης της ποιότητας, ταχύτητας εγγραφής, ρυθμός εγγραφής (Mbps/sec), ημέρες ανά δίαυλο (video input) με ανεξάρτητη ρύθμιση για κάθε δίαυλο.
 • Ο καταγραφέας θα διαθέτει ενσύρματη διασύνδεση (θύρα) Ethernet 10/100/1000 Gigabit για την εξ’ αποστάσεως διαχείρισή του και για την μεταφορά αρχείων video. Υποστηρίζονται δυνατότητες Network Authentication και Data Encryption, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα της εικόνας στο δίκτυο και να αποφεύγεται απρόβλεπτη διαρροή τους.
 • Το προσφερόμενο καταγραφικό υποστηρίζει  επίσης  πρωτόκολλα  UPnP  (Universal  Plug  and  Play)  για  την  αυτόματη ανίχνευσή και προσαρμογή τους στο δίκτυο. Tο σύστημα θα διαθέτει 6 θύρες USB για την αποθήκευση και μεταφορά αρχείων video, καθώς και για την εξαγωγή/εισαγωγή αρχείων προγραμματισμού της συσκευής. Επίσης θα περιλαμβάνει οπτικό οδηγό DVD-RW.
 • Η μετάδοση συναγερμών του συστήματος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πολλαπλές θέσεις εργασίας ή και προς το κέντρο λήψης σημάτων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε SMS, είτε δικτυακά μέσω Internet για το κέντρο λήψης σημάτων. Συναγερμοί θα αναγγέλλονται σε περιπτώσεις όπου ένας καταγραφέας παρουσιάσει  βλάβη,  είτε  αυτός  εξακολουθεί  να  λειτουργεί  μερικώς,  είτε  διακοπεί πλήρως  η  λειτουργία  του είτε σε περίπτωση αναγνώρισης  απώλειας  σήματος εισόδου (Video Loss Detection) είτε σε περίπτωση που οποιαδήποτε κάμερα έχει καταγεγραμμένο video χρονικού διαστήματος μικρότερου από το καθορισμένο από τον διαχειριστή.
 • Το σύστημα θα μπορεί να δημιουργήσει συναγερμούς που έχουν ορισθεί με ανίχνευση κίνησης σε επιλεγμένες από τον Διαχειριστή κάμερες η με ενεργοποίηση χειροκίνητα από τον χειριστή (πχ μπουτόν) η με ενεργοποίηση εξωτερικής πηγής (πχ ανιχνευτής δόνησης εντός κάμερας).
 • Όλοι οι συναγερμοί που θα παράγονται από τους καταγραφείς θα μεταδίδονται προς την ή τις θέσεις εργασίας που θα οριστούν για τον σκοπό της λήψης συναγερμών και θα είναι καθόλα διαχειρήσιμοι .
 • Θα υπάρχει η δυνατότητα  ορισμού   (5)   πέντε επιπέδων   πρόσβασης   με   διαφορετικά δικαιώματα για κάθε επίπεδο.
 • Κανένας χρήστης δεν θα έχει την δυνατότητα να θέσει εκτός λειτουργίας το μηχάνημα μέσω λογισμικού, παρά μόνο με φυσική παρουσία πάνω στο μηχάνημα (power off).
 • Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο λογισμικό και άδειες χρήσης για την εξ’ αποστάσεως διαχείριση  του  συστήματος,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  λογισμικού  των  θέσεων εργασίας δωρεάν, ανεξαρτήτως αριθμού χρηστών. Δεν θα υπάρχει περιορισμός στις θέσεις εργασίας που θα μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα (live ή playback) στο καταγραφικό, αλλά εξαρτάται από την ποιότητα και την ταχύτητα του τοπικού δικτύου.
 • Το σύστημα θα έχει δυνατότητα εγκατάστασης και χειρισμού κινητών καμερών (PTZ) με παράλληλη δυνατότητα καθορισμού θέσεων preset και περιπολία. Θα έχει δυνατότητα καθορισμού της ταχύτητας κίνησης των κινητών καμερών (Περιστροφή, απόκριση, zoom, Pan & ZOOM με εντολή του χειριστή).
 • Όλες οι κινητές κάμερες θα μπορούν να ελέγχονται από απομακρυσμένο σημείο ελέγχου και από το κέντρο λήψης σημάτων.
 • Θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής 60 δευτερολέπτων πριν την ανίχνευση κίνησης (PREEVENT) και έως 5 λεπτά μετά (POSTEVENT) για την καλύτερη αξιολόγηση του περιστατικού.
 • Θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής με ενεργοποίηση εξωτερική επαφής ή ανίχνευσης κίνησης με παράλληλη δυνατότητα αυτόματης αλλαγής της ποιότητας εικόνας για καλύτερη καταγραφή του περιστατικού. Η εγγραφή ενεργοποιείται από έναν συνδυασμό επαφών (πχ. άνοιγμα πόρτας και ενεργοποίηση φώτων). Το πρόγραμμα εγγραφής θα μπορεί να ενεργοποιείται και με χρονοδιάγραμμα από Δευτέρα έως Κυριακή ανά ώρα.
 • Θα διαθέτει τη λειτουργία Ρύθμισης Ποιότητας Μετάδοσης. Με αυτήν την λειτουργία ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αυξήσει την ταχύτητα μετάδοσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Έτσι, σε περίπτωση χαμηλού εύρους ζώνης (bandwidth) η λειτουργία αυτή θα μειώσει την ποιότητα μετάδοσης, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την ταχύτητα, χωρίς αυτό να επηρεάσει τον τρόπο καταγραφής.
 • Θα διαθέτει τη λειτουργία Αυτοματοποιημένης Αλληλουχίας Ενεργειών. Με αυτή τη λειτουργία:

α). Ο Διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να δημιουργήσει με την μορφή button στην οθόνη παρακολούθησης καμερών αυτοματοποιημένες λειτουργίες που περιλαμβάνουν αλληλουχία ενεργειών. Η χειροκίνητη ενεργοποίηση της λειτουργίας από τον χρήστη του συστήματος με οριζόμενη χρονική διάρκεια, μπορεί να ανάψει τα φώτα, να κλείσει μία μπάρα, να περιστρέψει την PTZ κάμερα σε συγκεκριμένη Preset θέση, να αποστείλει τα δεδομένα καταγραφής σε συγκεκριμένη έξοδο TV-Out κ.λ.π.

β). Η ενεργοποίηση αυτών των αυτοματοποιημένων λειτουργιών που παράγουν συναγερμούς ή άλλα σήματα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα ανάλογα με τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης που έχουν δοθεί από τον Διαχειριστή του συστήματος ανά χρήστη.

 • Θα διαθέτει τη λειτουργία της Προχωρημένης Διαχείρισης – Απομακρυσμένης Πρόσβασης. Με τη λειτουργία αυτή ο διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες του συστήματος, όπως επίσης και τη διαχείριση των υπόλοιπων χρηστών. Θα μπορεί ακόμη να δώσει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στον έλεγχο του συστήματος ανά κάμερα, να αποκρύψει κάποια κάμερα από κάποιον χρήστη, και γενικότερα να προσθαφαιρέσει ένα σημαντικό αριθμό δυνατοτήτων σε επίπεδο χρήστη ή κάμερας.
 • Θα διαθέτει τη λειτουργία Παρακολούθησης Ελεγχόμενων Πεδίων. Με τη λειτουργία αυτή:

α) Η παρακολούθηση των ελεγχόμενων πεδίων είτε από τους υπεύθυνους χρήστες είτε από το κέντρο λήψης σημάτων θα μπορεί να παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα πάνελ με διάταξη κατά επιλογή του χρήστη.

β) Σε περίπτωση συμβάντος, το σύστημα θα προσφέρει γρήγορο, ευέλικτο και φιλικό τρόπο παρακολούθησης για να αποκτήσει ο χρήστης την συνολική εικόνα και να αποφασίσει τις επόμενες ενέργειες. Αυτό θα γίνεται με την αυτόματη αποστολή εικόνας σε απομακρυσμένο η τοπικό διαχειριστή  με το συμβάν (pre-alarm) και το live σε παράθεση εφόσον ενεργοποιηθεί εξωτερικός αισθητήρας η πεδίο ανίχνευσης ορισμένο από τον διαχειριστή .Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία κάμερες .

γ) Σε περίπτωση ενεργοποίησης εξωτερικού alarm ή ανίχνευσης κίνησης από εσωτερικό πεδίο ανίχνευσης γίνεται zoom στην κάμερα που ανιχνεύτηκε η κίνηση ή που είναι συνδεδεμένη μέσω  λογικού σεναρίου με τον εξωτερικό αισθητήρα.

 • Θα διαθέτει λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης (Remote Controller) το οποίο επιτρέπει την σύνδεση και χειρισμό του συστήματος από οποιοδήποτε φυσικό σημείο μέσω internet.
 • Οι συναγερμοί θα αποστέλλονται στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Εικόνας (με την κατάλληλη δημιουργία λογικών σεναρίων, όπως κατά: την Απώλεια Εικόνας, την Ανίχνευση Κίνησης, την Ενεργοποίηση Εξωτερικών Επαφών, την Καλή λειτουργία Συστήματος, Απομακρυσμένων ηλεκτρονικών ελέγχων οριζόμενων από τον χρήστη, το Σημείο Ελέγχου Πρόσβασης ή με το συνδυασμό αυτών.

             Κάμερα

Θα διαθέτει:

Ανάλυση:  ψηφιακή 1920χ1080p , αναλογική 700TVL

Αισθητήρα :½,8” SONY CMOS ή ισοδύναμο

Φακός Varifocal: 2,8-12mm motorized zoom

Σήμα/Θόρυβο (S/N) :  >50db

Φωτεινότητα: 0.001Lux

Εμβέλεια IR:  >40m

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : IP 66

WDR ,AWB,DAY-NIGHT

ΠΟΜΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (LINK)

Θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • 5Ghz
 • Gain 22Dbi
 • Networking interface 10/100/1000 Ethernet port
 • Chanel sizes PtP mode 10/20/30/40/50/60/70/80 MHz
 • Wind loading 300n/200Km/h Isolator Reflection

ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (LINK)

        Η ΑΝΤΕΝΑ θα έχει  χαρακτηριστικά:

 • RANGE 5,45-5,85Ghz
 • Networking interface 10/100/1000 Ethernet port
 • Κάλυψη 3600

Ο ΔΕΚΤΗΣ θα έχει χαρακτηριστικά:

 • 5Ghz
 • Networking interface 10/100/1000 Ethernet port
 • Chanel sizes PtP mode 10/20/30/40/50/60/70/80 MHz
 • Wind loading 300n/200Km/h
 • Ισχύ 8,5 Watt

ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

Θα έχουν χαρακτηριστικά:

 • IP65
 • Διαστάσεις 50Χ40Χ20
 • Με κλειδαριά ασφαλείας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Η εγκαταστάτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει :

 • ISO 9001 2015.
 • Αδεια από το υπουργείο δημοσίας τάξης ( ΙΕΠΥΑ).
 • Τεχνικό προσωπικό τουλάχιστον 3 ατόμων.

(Βάσει κατάστασης επιθεώρησης εργασίας)

 • Βεβαίωση από τον προμηθευτή του εξοπλισμού ότι έχει την τεχνική επάρκεια εγκατάστασης του συγκεκριμένου εξοπλισμού.
 • Θα διαθέτει κέντρο λήψεως εικόνας.
 • Θα διαθέτει εμπειρία από τουλάχιστον τρία παρόμοια έργα αξίας τουλάχιστον 5.000 ευρώ υλοποιημένα κατά την τελευταία πενταετία (όπως θα προκύπτει από σχετικά συμφωνητικά είτε τιμολόγια είτε σχετικές βεβαιώσεις παραλαβής).
 • Θα κατατεθεί κατάλληλα συμπληρωμένος ο πίνακας συμμόρφωσης πού επισυνάπτεται και όπου θα γίνονται παραπομπές σημείο προς σημείο βάσει των επισήμων τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή.
 • Στον πίνακα αυτό διακρίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά σε απαραίτητα και επιθυμητά. Η έλλειψη ακόμα και ενός απαραίτητου τεχνικού χαρακτηριστικού αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης – επί ποινή αποκλεισμού – τα εξής:

 1. Η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που επί ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος.
 2. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν  την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο  εγκατάστασης της .Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη δήλωση  τους προς τον κύριο του έργου ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται μερικά η  ολικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται :
 • Η χώρα καταγωγής των προσφερόμενων προϊόντων
 • Tα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση πιστότητας CE

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

1 Είναι απλό, εύχρηστο και λειτουργικό στην ελληνική γλώσσα. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
2 Οι λειτουργίες Downloading, όπλιση αφόπλιση μέσω DL και χειρισμός του συστήματος μέσω RTM να είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένες και να μην μπορούν να ενεργοποιηθούν από τον τεχνικό με τη διαδικασία Downloading, αλλά μόνο από το πληκτρολόγιο της μονάδας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
3 Να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού και ελέγχου, μέσω τηλεφώνου.

Να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού τηλεφωνικού δικτύου και των εναλλακτικών παροχών.

Να έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό Switching, με έξοδο 13,8V DC / 1,5 A κατ’ ελάχιστο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
4 Όλα τα περιφερειακά του να είναι Plug & Play.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
5 Να έχει δυνατότητα προγραμματιζόμενος χρόνος εισόδου σε κάθε ζώνη ξεχωριστά.

Να διαθέτει 18 συνολικά προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM),

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
6 Η όπλιση και η αφόπλιση του συστήματος να μπορεί να γίνει μέσω του πληκτρολογίου της μονάδας, με την εισαγωγή οποιουδήποτε σωστού κωδικού η με τη χρήση της κάρτας προσέγγισης

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
7 Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματου οπλισμού –αφοπλισμού σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, μέσα από τον ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη. Κάθε τμήμα προγραμματίζεται να οπλίζει και να αφοπλίζει αυτόματα τις επιλεγμένες ώρες και  ημέρες ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
8 Η όπλιση της μονάδας να μπορεί να γίνει με τη χρήση των πλήκτρων [ARM] & [ENTER] ή [STAY] & [ENTER], χωρίς τη χρήση κωδικού. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
9 Να υπάρχει δυνατότητα για επιλεκτική όπλιση και αφόπλιση των τμημάτων: Στην περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί σε δύο ή περισσότερα τμήματα, να υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουμε ποια τμήματα θα οπλίσουμε  ή θα αφοπλίσουμε  ταυτόχρονα, από οποιοδήποτε πληκτρολόγιο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
10 Να απεικονίζεται  σε μία οθόνη όλα τα τμήματα της μονάδας και ποια από αυτά είναι οπλισμένα, ποια είναι αφοπλισμένα καθώς και τον τύπο όπλισης ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
11 Να υπάρχουν 90 τουλάχιστον κωδικοί για τους χρήστες της μονάδας, που μπορούν να αποτελούνται από 4, 5 ή 6 ψηφία. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στην ίδια εγκατάσταση, κωδικοί τεσσάρων, πέντε και έξι ψηφίων. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

12 Επιλογή γλώσσας: Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικής γλώσσας σε κάθε πληκτρολόγιο. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου: Τα πληκτρολόγια του συστήματος να προγραμματίζονται ώστε να κλειδώνουν αυτόματα, όταν περάσει κάποιος χρόνος χωρίς να χρησιμοποιούνται. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
14 Τα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης να λειτουργούν ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
15 Προγραμματισμός των προσπαθειών παρενόχλησης του πληκτρολογίου. Σε κάθε πληκτρολόγιο,  να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του αριθμού των λανθασμένων προσπαθειών, μετά από τις οποίες το πληκτρολόγιο θα απενεργοποιείται. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
16 Έλεγχος του φωτισμού του πληκτρολογίου: Ο φωτισμός των πλήκτρων και της οθόνης των πληκτρολογίων μπορεί να προγραμματισθεί, ανεξάρτητα σε κάθε πληκτρολόγιο, ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

ΔΕΣΜΕΣ BEAMS

17 Διπλές υπέρυθρες με δυνατότητα κάλυψης  30 μέτρων

Χρόνος απόκρισης 50-700 msec. Ρυθμιζόμενος

Εξωτερικής χρήσης

Κατανάλωση <80mA

Να διαθέτει προστασία  ανοίγματος συσκευής (τάμπερ)

Να διαθέτει προστασία έναντι παγετού και δρόσου

Να διαθέτει ρυθμιστική οριζόντια κίνηση 1800

Να δύναται να συγχρονιστεί η διπλή δέσμη για αποφυγή ψευδoσυναγερμών, από πτώση φύλλων,  η από πουλιά

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

18 Έξοδοι λειτουργίας 13V /3.5AMP

Λειτουργία switching

Χωριστές έξοδοι λειτουργίας 4 τουλάχιστον με ασφάλεια προστασίας.

Έλεγχος χαμηλής τάσης μπαταρίας

Ενδείξεις  τάσης ,χαμηλής τάσης μπαταρίας και καμένης ασφάλειας προστασίας εξόδων

Προστασία από ανάστροφη σύνδεση πολικότητας

Μεταλλικό κάλυμμα

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΥΝΗΜΑ

19 Ισχύς εξόδου 60 watt ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
126 db στο 1 μέτρο
Max κατανάλωση σε πλήρη ισχύ 1,5 A
Τάση τροφοδοσίας 12 V-dc
USB stick 128 MB
Πιστοποίηση IP66

ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

20 Διαστάσεις 10Χ10cm

Πάχος 3mm

Γαλβανισμένοι

Να διαθέτουν πλαστικό πώμα στην κορυφή.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
 

ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ  (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ)

21 4 είσοδοι (τύπου BNC). Να υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητου προγράμματος εγγραφής ανά κάμερα. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
22 8 είσοδοι συναγερμού (Digital I/O) για σύνδεση με το Σύστημα Ασφαλείας . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
23 2 προγραμματιζόμενες εξόδους video (TV OUT) για σύνδεση με οθόνες παρακολούθησης ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
24 1 έξοδο για σειριακή σύνδεση με άλλες συσκευές ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
25 Υποστηρίζει υψηλή ανάλυση εικόνας, 704×576 pixels (4CIF) και ρυθμό αποθήκευσης 25fps/κάμερα και ρυθμό καταγραφής 2Mbps. Η ανάλυση εικόνας, η ταχύτητα εγγραφής και ο ρυθμός καταγραφής σε Mbps είναι πλήρως ρυθμιζόμενα.

Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και ανάγνωσης των δεδομένων καθώς και εξαγωγή / αντιγραφή τους, τόσο σε ψηφιακούς δίσκους (DVD) όσο και σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους (removable), plug & play, διαμέσου σύνδεσης USB 2.0.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
26 Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και ανάγνωσης των δεδομένων καθώς και εξαγωγή / αντιγραφή τους, τόσο σε ψηφιακούς δίσκους (DVD) όσο και σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους (removable), plug & play, διαμέσου σύνδεσης USB 2.0.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
27 Δυνατότητα διασύνδεσης με δίκτυο TCP/IP για λήψη/συγχρονισμό ημερομηνίας και ώρας από server της εγκατάστασης.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
28 Δυνατότητα για άμεσο έλεγχο καλής λειτουργίας της υπομονάδας και των καμερών τοπικά και από κεντρικό σημείο. Σε περίπτωση προβλήματος ή αστοχίας υλικού (κάμερας, video loss, storage, μη καταγραφή για συγκεκριμένο διάστημα) δημιουργείται σχετικό alarm. Σε τοπικό επίπεδο θα υπάρχει ηχητικό alarm, οπτική ένδειξη. Οι ίδιες δυνατότητες είναι εφικτές και από κεντρικό σημείο.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
29 Κατά την διάρκεια της απομακρυσμένης διαχείρισης δεν θα διακόπτεται η λειτουργία του καταγραφικού.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
30 Προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης σε τοπικό και απομακρυσμένο επίπεδο.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
31 Το σύστημα θα επιτρέπει τον καθορισμό του μεγίστου αριθμού ημερών που θα διατηρούνται αποθηκευμένα τα αρχεία εγγραφών.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
32 Ο καταγραφέας παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης της ποιότητας, ταχύτητας εγγραφής, ρυθμός εγγραφής (Mbps/sec), ημέρες ανά δίαυλο  (video input) με ανεξάρτητη ρύθμιση για κάθε δίαυλο.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
33 Ο καταγραφέας διαθέτει ενσύρματη διασύνδεση (θύρα) Ethernet 10/100/1000 Gigabit για την εξ’ αποστάσεως διαχείρισή του και για την μεταφορά αρχείων video. Υποστηρίζονται δυνατότητες Network Authentication και Data Encryption, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα της εικόνας στο δίκτυο και να αποφεύγεται απρόβλεπτη διαρροή τους.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
34 Το προσφερόμενο καταγραφικό  υποστηρίζει  επίσης  πρωτόκολλα  UPnP  (Universal  Plug  and  Play)  για  την  αυτόματη ανίχνευσή και προσαρμογή τους στο δίκτυο. Tο σύστημα διαθέτει 6 θύρες USB για την αποθήκευση και μεταφορά αρχείων video, καθώς και για την εξαγωγή/εισαγωγή αρχείων προγραμματισμού της συσκευής. Επίσης περιλαμβάνει οπτικό οδηγό DVD-RW.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
35 Η μετάδοση συναγερμών του συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πολλαπλές θέσεις εργασίας ή και προς το Κ.Λ.Σ. είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε SMS, είτε δικτυακά μέσω Internet για το Κ.Λ.Σ.. Συναγερμοί αναγγέλλονται σε περιπτώσεις όπου ένας καταγραφέας  παρουσιάσει  βλάβη,  είτε  αυτός  εξακολουθεί  να  λειτουργεί  μερικώς,  είτε  διακοπεί πλήρως  η  λειτουργία  του.  Σε περίπτωση Αναγνώρισης  Απώλειας  Σήματος Εισόδου (Video Loss Detection) ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε κάμερα έχει καταγεγραμμένο video χρονικού διαστήματος μικρότερου από το καθορισμένο από τον διαχειριστή.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
36 Επίσης το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει συναγερμούς που έχουν ορισθεί με ανίχνευση κίνησης σε επιλεγμένες από τον Διαχειριστή κάμερες η με ενεργοποίηση χειροκίνητα από τον χειριστή (πχ μπουτόν)η με ενεργοποίηση εξωτερικής πηγής (πχ ανιχνευτής δόνησης εντός κάμερας)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
37 Όλοι οι συναγερμοί που παράγονται από τους καταγραφείς μεταδίδονται προς την ή τις θέσεις εργασίας που θα οριστούν για τον σκοπό της λήψης συναγερμών και είναι καθόλα διαχειρίσιμοι .

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
38 Υπάρχει η δυνατότητα   ορισμού   (5)   πέντε επιπέδων   πρόσβασης   με   διαφορετικά δικαιώματα για κάθε επίπεδο.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
39 Κανένας χρήστης δεν θα έχει την δυνατότητα να θέσει εκτός λειτουργίας το μηχάνημα μέσω λογισμικού, παρά μόνο με φυσική παρουσία πάνω στο μηχάνημα (power off).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
40 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο λογισμικό και άδειες χρήσης για την εξ’ αποστάσεως  διαχείριση  του  συστήματος,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  λογισμικού  των  θέσεων εργασίας δωρεάν, ανεξαρτήτως αριθμού χρηστών . Δεν υπάρχει περιορισμός στις θέσεις εργασίας που μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα (live ή playback) στο καταγραφικό, αλλά εξαρτάται από την ποιότητα και την ταχύτητα του τοπικού δικτύου.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
41 Το σύστημα έχει δυνατότητα εγκατάστασης και χειρισμού κινητών καμερών (PTZ) με παράλληλη δυνατότητα καθορισμού θέσεων preset και περιπολία.

Δυνατότητα καθορισμού της ταχύτητας κίνησης των κινητών καμερών. Περιστροφή, απόκριση, zoom, Pan & ZOOM με εντολή του χειριστή.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
42 Όλες οι κινητές κάμερες μπορούν να ελέγχονται από απομακρυσμένο σημείο ελέγχου και από το Κ.Λ.Σ.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
43 Δυνατότητα εγγραφής 60 δευτερόλεπτα πριν την ανίχνευση κίνησης (PREEVENT) και έως 5 λεπτά μετά (POSTEVENT) για την καλύτερη αξιολόγηση του περιστατικού.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
44 Δυνατότητα εγγραφής με ενεργοποίηση εξωτερική επαφής ή ανίχνευσης κίνησης με παράλληλη δυνατότητα αυτόματης αλλαγής της ποιότητας εικόνας για καλύτερη καταγραφή του περιστατικού. Η εγγραφή ενεργοποιείται από έναν συνδυασμό επαφών (πχ. Άνοιγμα πόρτας και ενεργοποίηση φώτων). Το πρόγραμμα εγγραφής ενεργοποιείται και με χρονοδιάγραμμα από Δευτέρα έως Κυριακή ανά ώρα.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
45 Ρύθμιση Ποιότητας Μετάδοσης

Με αυτήν την λειτουργία ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αυξήσει την ταχύτητα μετάδοσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Έτσι, σε περίπτωση χαμηλού εύρους ζώνης (bandwidth) η λειτουργία αυτή θα μειώσει την ποιότητα μετάδοσης, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την ταχύτητα,  χωρίς αυτό να επηρεάσει τον τρόπο καταγραφής.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
46 Αυτοματοποιημένη Λειτουργία Αλληλουχίας Ενεργειών

Ο Διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να δημιουργήσει με την μορφή button στην οθόνη παρακολούθησης καμερών αυτοματοποιημένες λειτουργίες που περιλαμβάνουν αλληλουχία ενεργειών. Η χειροκίνητη ενεργοποίηση της λειτουργίας από τον χρήστη του συστήματος με οριζόμενη χρονική διάρκεια, μπορεί να ανάψει τα φώτα, να κλείσει μία μπάρα, να περιστρέψει την PTZ κάμερα σε συγκεκριμένη Preset θέση, να αποστείλει τα δεδομένα καταγραφής σε συγκεκριμένη έξοδο TV-Out κ.λ.π.

Η ενεργοποίηση αυτών των αυτοματοποιημένων λειτουργιών που παράγουν συναγερμούς ή άλλα σήματα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα ανάλογα με τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης που έχουν δοθεί από τον Διαχειριστή του συστήματος ανά χρήστη.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
47 Προχωρημένη Διαχείριση – Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες του συστήματος, όπως επίσης και τη διαχείριση των υπόλοιπων χρηστών. Μπορεί ακόμη να δώσει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στον έλεγχο του συστήματος ανά κάμερα, να αποκρύψει κάποια κάμερα από κάποιον χρήστη, και γενικότερα να προσθαφαιρέσει ένα σημαντικό αριθμό δυνατοτήτων σε επίπεδο χρήστη ή κάμερας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
48 Παρακολούθηση Ελεγχόμενων Πεδίων

Η παρακολούθηση των ελεγχόμενων πεδίων είτε από τους υπεύθυνους χρήστες είτε από το Κ.Λ..Σ. μπορεί να παραμετροποιήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα πάνελ με διάταξη κατά επιλογή του χρήστη.

 

Σε περίπτωση συμβάντος, το σύστημα προσφέρει γρήγορο, ευέλικτο και φιλικό τρόπο παρακολούθησης για να αποκτήσει ο χρήστης την συνολική εικόνα και να αποφασίσει τις επόμενες ενέργειες. Αυτό γίνεται με την αυτόματη αποστολή εικόνας σε απομακρυσμένο η τοπικό διαχειριστή  με το συμβάν (pre-alarm) και το live σε παράθεση εφόσον ενεργοποιηθεί εξωτερικός αισθητήρας η πεδίο ανίχνευσης ορισμένο από τον διαχειριστή .Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία κάμερες

 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης εξωτερικού alarm η ανίχνευσης κίνησης από εσωτερικό πεδίο ανίχνευσης γίνεται zoom στην κάμερα που ανιχνεύτηκε η κίνηση η μου είναι συνδεδεμένη μέσω  λογικού σεναρίου με τον εσωτερικό αισθητήρα.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
49 Λογισμικό Απομακρυσμένης Παρακολούθησης

Το σύστημα  να διαθέτει λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης (Remote Controller) το οποίο επιτρέπει την σύνδεση και χειρισμό του συστήματος από οποιοδήποτε φυσικό σημείο μέσω internet.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
50 Οι συναγερμοί  θα αποστέλλονται στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Εικόνας (με την κατάλληλη δημιουργία λογικών σεναρίων, όπως κατά: την Απώλεια Εικόνας, την Ανίχνευση Κίνησης, την Ενεργοποίηση Εξωτερικών Επαφών, την Καλή λειτουργία Συστήματος, Απομακρυσμένων ηλεκτρονικών ελέγχων οριζόμενων από τον χρήστη, το Σημείο Ελέγχου Πρόσβασης ή με το συνδυασμό αυτών.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΚΑΜΕΡΑ

51 Ανάλυση:  ψηφιακή 1920χ1080p  αναλογική 700TVL

Αισθητήρας :½,8” SONY CMOS

Φακός Varifocal: 2,8-12mm motorized zoom

Σήμα/Θόρυβο (S/N) :  >50db

Φωτεινότητα: 0.001Lux

Εμβέλεια IR:  >40m

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : IP 66

WDR ,AWB,DAY-NIGHT

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

LIΝΚ (ΠΟΜΠΟΣ)

52 5Ghz

Gain 22Dbi

Networking interface 10/100/1000 Ethernet port

Chanel sizes PtP mode 10/20/30/40/50/60/70/80 MHz

Wind loading 300n/200Km/h Isolator Reflection

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

LIΝΚ ( ΔΕΚΤΗΣ)

53         (ΑΝΤΕΝΑ)

RANGE  5,45-5,85Ghz

Networking interface 10/100/1000 Ethernet port

Κάλυψη 3600

(ΔΕΚΤΗΣ)

5Ghz

Networking interface 10/100/1000 Ethernet port

Chanel sizes PtP mode 10/20/30/40/50/60/70/80 MHz

Wind loading 300n/200Km/h

Ισχύς 8,5 Watt

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

54 IP65

Διαστάσεων  50Χ40Χ20

Με κλειδαριά ασφαλείας

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

55 Προβολείς στεγανοί LED 30 watt

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

 

56 Η εγκαταστάτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει :

Ø  ISO 9001 2015

Ø  Αδεια από το υπουργείο δημοσίας τάξης( ΙΕΠΥΑ)

Ø  Τεχνικό προσωπικό τουλάχιστον 3 ατόμων

(Βάσει κατάστασης επιθεώρησης εργασίας)

Ø  Να διαθέτει κέντρο λήψεως εικόνας

Ø  Θα διαθέτει εμπειρία από τουλάχιστον τρία παρόμοια έργα αξίας τουλάχιστον 5.000 ευρώ υλοποιημένα κατά την τελευταία πενταετία (όπως θα προκύπτει από σχετικά συμφωνητικά είτε τιμολόγια είτε σχετικές βεβαιώσεις παραλαβής).

Ø  Βεβαίωση από τον προμηθευτή του εξοπλισμού ότι έχει την τεχνική επάρκεια εγκατάστασης του συγκεκριμένου  εξοπλισμού.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

 

Εθεωρήθη Ηράκλειο Οκτώβριος 2018
Ο Γενικός Δ/ντής

 

Ο Συντάκτης
 

 

 

 

 
 

Χ. Παπαματθαιάκης

 

Χ. Παπαδογιάννης

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000€   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1 Κάμερα σταθερή 4 200 800
2 Τροφοδοτικό 12V10A 2 140 280
3 Υπομονάδα καταγραφής καμερών 1 2.500 2.500
4 Υπομονάδα συναγερμού 1 250 250
5 Χειριστήριο υπομονάδας συναγερμού (πληκτρολόγιο) 2 200 400
6 Δέσμες εξωτερικού χώρου (beam) 4 350 1.400
7 Μαγνητικές επαφές Βαρέως τύπου 2 45 90
8 Σειρήνα με φωνητικό μήνυμα 2 310 620
9 Link (πομπός) 2 400 800
10 Link (δέκτης 360ο) 1 460 460
11 PILLAR Εξωτερικού χώρου 2 170 340
12 Κλειδαριά για στεγανά κουτιά 2 15 30
13 Κουτιά διακλάδωσης 10 3 30
14 Καλώδιο τροφοδοσίας 250m 3 750
15 Καλώδιο UTP PET 300m 3 900
16 Σωλήνα duroflex Φ20 300m 3 900
17 Καλώδιο καμερών 300m 3 900
18 Ιστοί στήριξης 10Χ10 /4m /3mm 3 130 390
19 Προβολείς LED 30 watt 4 40 160
ΣΥΝΟΛΟ     12.000
ΦΠΑ 24%     2.880
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     14.880

 

Εθεωρήθη Ηράκλειο Οκτώβριος 2018
Ο Γενικός Δ/ντής

 

Ο Συντάκτης
 

 

 

 

 
 

Χ. Παπαματθαιάκης

 

Χ. Παπαδογιάννης

.

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000€   

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1 Κάμερα σταθερή 4
2 Τροφοδοτικό 12V10A 2
3 Υπομονάδα καταγραφής καμερών 1
4 Υπομονάδα συναγερμού 1
5 Χειριστήριο υπομονάδας συναγερμού (πληκτρολόγιο) 2
6 Δέσμες εξωτερικού χώρου (beam) 4
7 Μαγνητικές επαφές Βαρέως τύπου 2
8 Σειρήνα με φωνητικό μήνυμα 2
9 Link (πομπός) 2
10 Link (δέκτης 360ο) 1
11 PILLAR Εξωτερικού χώρου 2
12 Κλειδαριά για στεγανά κουτιά 2
13 Κουτιά διακλάδωσης 10
14 Καλώδιο τροφοδοσίας 250m
15 Καλώδιο UTP PET 300m
16 Σωλήνα duroflex Φ20 300m
17 Καλώδιο καμερών 300m
18 Ιστοί στήριξης 10Χ10 /4m /3mm 3
19 Προβολείς LED 30 watt 4
ΣΥΝΟΛΟ      
ΦΠΑ 24%      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

 

                                                                        Ηράκλειο………………….2018

 

                                                                     

                Ο Προσφέρων

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜ. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΩΝ