ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦ: ΤΜΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γ. ΑΜΑΝΑΚΗ ΤΗΛ:2810-529379

Mail: gwamanaki@hotmail.gr

                                                        Αριθ. Πρωτ:    8681/15-9-2020

                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                           ΠΡΟΣ

                                                      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ», για ένα έτος, από 29/10/2020 έως 29/10/2021.

Για την κάλυψη  της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 211/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 320/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: 6ΑΚΚΟΡΙΗ-ΦΕ5 και με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ εγκρίνονται οι όροι ανάθεσης.

Η εν λόγω υπηρεσία πραγματοποιείται με απευθείας ανάθεση, σε εφαρμογή  των διατάξεων  του άρθρου 328 του Ν. 4412/8-8-2016,  μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα  (19.380,00)  ευρώ.

Στοιχεία της προσφοράς

Προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε στο σύνολο των προϋπολογισμών είτε μόνο σε ένα.

Διάρκεια σύμβασης

Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα αρχίζει από την 29/10/20-28/10/21.

Η σύμβαση θα συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρεία που υποβάλλει την προσφορά και όχι με τον ασφαλειομεσίτη  που καταθέτει το φάκελο της προσφοράς.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα εκδίδονται ανά έτος.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την Τετάρτη  23/09/2020 , πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς να μην έχετε καταδικαστεί ( η ασφαλιστική εταιρεία) με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.
  6. τα δικαιολογητικά που ορίζουν τον εκπρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης και το πρακτικό συμμετοχής της ασφαλιστικής εταιρείας στην εν λόγω ασφάλιση.

Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν:

α. Σχετική άδεια ασφαλειομεσίτη, η οποία θα έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας η οποία θα αναφέρει ότι συμφωνεί με τις ασφαλιστικές καλύψεις που αναγράφονται και τυχόν νέες που προσφέρει.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  τον

Κ.Α 62.05.00001 του προϋπολογισμού του έτους 2020 με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529379

( Γεωργία Αμανάκη).

  Ο Αναπληρωτής Γενικός  Δ/ντής                        Η Αναπληρωτής Δ/ντρια                                           

        & Δ/ντής Δ/Ο  Υπηρεσίας                                   Τεχνικής Υπηρεσίας

        

             Μ. Φοινικιανάκης                                                     Π. Τζαβλάκη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΡΓO : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

 

Αρ.πρωτ: 8681/15-9-2020

 

K.A.    : 62.05.00.01

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Για τα  υπηρεσιακά οχήματα, μηχανήματα έργου και μοτοποδήλατα, η προσφορά σας πρέπει να περιλαμβάνει τις βασικές προβλεπόμενες με βάση το νόμο 3746/2009 υποχρεωτικές καλύψεις όπως αναφέρονται παρακάτω :

– Σωματικές βλάβες Αστικής Ευθύνης (Ανά άτομο) 1.000.000,00 €

– Υλικές ζημιές Αστικής Ευθύνης  ανά ατύχημα 1.000.000,00 €

– Προσωπικό ατύχημα οδηγού

– Υλικές ζημιές τρίτων οχημάτων

– Υλικές ζημιές του οχήματος από ανασφάλιστα οχήματα

– Φροντίδα ατυχήματος

– Οδική βοήθεια (συνέπεια βλάβης, τροχαίου ατυχήματος, μπαταρία, λάστιχο

καθώς και μεταφορά του οχήματος από το σημείο της βλάβης σε συνεργείο

επισκευής οχημάτων επιλογής μας).

– Ρυμούλκηση του οχήματος

– Προστασία Bonus Malus

– Αστική ευθύνη από πτώση μεταφερομένων ή προεξεχόντων αντικειμένων.

Πρόσθετες καλύψεις πλην των υποχρεωτικών, θα ληφθούν υπόψη και για:

♦Θραύση κρυστάλλων ♦Πυρκαγιά, τρομοκρατικές ενέργειες, θεομηνίες , κακόβουλες πράξεις ♦Ολική και (ή) μερική κλοπή

και οι οποίες θα κοστολογηθούν είτε σε εφ’ άπαξ ποσό είτε σε ποσοστό κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς τους ώστε η ΔΕΥΑΗ να είναι σε θέση να επιλέξει κάποιες εξ’ αυτών ανά ασφαλιζόμενο όχημα με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης άρα και της ασφάλισης κάθε οχήματος αρχίζει από την υπογραφή της για ένα έτος.

Ειδικοί όροι

  1. Σε περίπτωση αγοράς νέου οχήματος, αυτοκινήτου, μηχανήματος κλπ μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ασφαλιστής υποχρεούται να ασφαλίσει και αυτά με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.
  2. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε μεταβολή του συνόλου των ασφαλισθέντων οχημάτων – μηχανημάτων – μοτοποδηλάτων και εφόσον αυτή δηλωθεί έγκαιρα, η μειοδότρια εταιρεία αναλαμβάνει την ασφάλιση ή απασφάλιση που θα προκύψει.
  3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υπολογίσουν τα ασφάλιστρα με

την προϋπόθεση ότι οι οδηγοί είναι άνω των 23 ετών και έχουν άδεια οδήγησης

άνω του ενός έτους.

  Ηράκλειο Αύγουστος  2020
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Η Αναπληρωτής Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Ο Συντάκτης
                             Π. Τζαβλάκη

 

Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.380,00 €

Αριθμός Μελέτης : 8681/15-9-2020

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από

29/10/20 – 28/10/2021

 

1

 

HKY 9124

 

CITROEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

2

 

ΗΚΧ 4626

 

FIAT FIORINO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

3

 

HKZ 1548

 

MERCEDES VAN ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

4

 

HKM 7969

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

300,00

 

5

 

HPH 5818

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

300,00

 

6

 

ΗΡΟ 1219

 

VOLVO FL7 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

450,00

 

7

 

HKI 4376

 

RENAULT-4 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

500,00

 

8

 

ΗΡΖ 7368

 

SUZUKI (4X4) ΤΖΙΠ

 

250,00

 

9

 

ΗΡΤ 8114

 

MITSUBISHI L300 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

10

 

ΗΚΝ 9522

 

RENAULT KANGOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

11

 

HKP 1490

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

12

 

HΡΙ 5632

 

OPEL COMBO Ι.Χ.

 

250,00

 

13

 

HKY 3244

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

14

 

HPN 3187

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

15

 

ΗΚΝ 4382

 

CITROEN C3 Ι.Χ.

 

200,00

 

16

 

ΗΚΒ 4125

 

HYUNDAI (TZIP)

 

250,00

 

17

 

ΗΡΤ 8116

 

VOLVO FL-6 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

18

 

ΗΡΝ 3185

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

19

 

ΗΡΖ 9613

 

MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ

 

500,00

 

20

 

HKX 9771

 

PIAGGIO PORTER

 

450,00

 

21

 

KHO 7405

 

MITSUBISHI L300 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

22

 

ΗΚΜ 1362

 

OPEL Ι.Χ.

 

300,00

 

23

 

ΗΚΜ 1432

 

OPEL Ι.Χ.

 

350,00

 

24

 

ΗΚΝ 4380

 

CITROEN C3 Ι.Χ

 

 

300,00

 

25

 

ΗΚΝ 4381

 

CITROEN C3 Ι.Χ.

 

250,00

 

26

 

ΗΡX 3307

 

RENAULT KANGOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

27

 

IKE 4945

 

OPEL VIVARO

 

300,00

 

28

 

HZA 4269

 

FIAT PANDA

 

350,00

 

29

 

ΗΚΧ 9921

 

ISUZU (4X4) ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

30

 

ΗΡΗ 3754

 

ISUZU CAMPO ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

31

 

ΗΚΝ 8221

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

32

 

ΗΚΑ 9998

 

ΤΟΥΟΤΑ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

33

 

HKP 1491

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

34

 

ΗΚΑ 4704

 

IVECO ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

500,00

 

35

 

HKT 8303

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

350,00

 

36

 

HKT 9806

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

37

 

ΗΚΥ 2008

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

38

 

ΗΚΥ 2272

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

39

 

HZA 4339

 

ISUZU

 

500,00

40 ΚΗΟ 7499 MAZDA                                           350,00
41 KHI 2112

 

ΤΟΥΟΤΑ  4 X 4                            350,00
42 HZE 2443 FIAT ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350.00
43 ΗΖΕ 5634 FIAT ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350.00
     

Σύνολο

 

13.950,00

 

  Ηράκλειο Αύγουστος  2020
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Η Αναπληρωτής Δ/ντρια

                Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο Συντάκτης
                   Π. Τζαβλάκη

 

Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.380,00€
Αριθμός Μελέτης: 8681/15-9-2020

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

από

29/10/2020 -28/10/2021

 

1

 

ΜΕ 43951

 

SUPER 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

350,00

 

2

 

ΜΕ 43915

 

CITY 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

350,00

 

3

 

ME 82747

 

SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

350,00

 

4

 

ME 105077

 

SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

350,00

 

5

 

ΜΕ 99400

 

CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

6

 

ΜΕ 26412

 

CASE-580 G EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

7

 

ΜΕ 43862

 

CASE-1840 EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

8

 

ΜΕ 58723

 

CASE-580 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

9

 

ΜΕ 115272

 

CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

     

Σύνολο

 

3.150,00

 

  Ηράκλειο Αύγουστος  2020
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Η Αναπληρωτής Δ/ντρια

Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο Συντάκτης
                       Π. Τζαβλάκη

 

Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

Αριθμός Μελέτης : 8681/15-9-2020

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:19.380,00 €

                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                 

   

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

από

29/10/20-28/10/2021

 
  1

 

ΗΙΥ 422 ΗΟΝDA 120,00  
  2

 

ΗΙΥ 436 ΗΟΝDA 120.00  
   

3

ΥΤ 7376 HONDA  

120,00

 
   

4

ΗΖΡ 992 HONDA  

120,00

 
   

5

ΗΖΡ 993 HONDA  

120,00

 
   

6

ΗΖΡ 994 HONDA  

120,00

 
   

7

ΗΖΡ 995 HONDA  

120,00

 
   

8

ΗΖΡ 996 HONDA  

120,00

 
   

9

ΗΖΡ 997 HONDA  

120,00

 
   

10

ΗΗΕ 965 SYM  

120,00

 
   

11

HIB 576 ΥΑΜΑΗΑ  

120,00

 
   

12

ΗΙΖ 374 ΥΑΜΑΗΑ  

120,00

 
   

13

HIZ 708 ΥΑΜΑΗΑ  

120,00

 
   

14

ΗΙΗ 773 HONDA  

120,00

 
   

15

ΗΙΗ 774 HONDA  

120,00

 
  16 ΙΟΙ 542 SANYANG

 

120,00  
  17 ΙΟΙ 549 SANYANG

 

120,00  
  18

 

ΗΙΜ 134 ΗΟΝDA 120,00  
  19 ΗΙΥ 421 ΗΟΝDA  

120,00

 
       

Σύνολο

 

2.280,00

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ                  Ηράκλειο Αύγουστος  2021
Η Αναπληρωτής Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Ο Συντάκτης
 Π. Τζαβλάκη

 

Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.380,00

Αριθμός Μελέτης8681/15-9-2020

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από

29/10/20 – 28/10/2021

 

1

 

HKY 9124

 

CITROEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

2

 

ΗΚΧ 4626

 

FIAT FIORINO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

3

 

HKZ 1548

 

MERCEDES VAN ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

4

 

HKM 7969

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 
 

5

 

HPH 5818

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 
 

6

 

ΗΡΟ 1219

 

VOLVO FL7 ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

7

 

HKI 4376

 

RENAULT-4 ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

8

 

ΗΡΖ 7368

 

SUZUKI (4X4) ΤΖΙΠ

 
 

9

 

ΗΡΤ 8114

 

MITSUBISHI L300 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

10

 

ΗΚΝ 9522

 

RENAULT KANGOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

11

 

HKP 1490

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

12

 

HΡΙ 5632

 

OPEL COMBO Ι.Χ.

 
 

13

 

HKY 3244

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

14

 

HPN 3187

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

15

 

ΗΚΝ 4382

 

CITROEN C3 Ι.Χ.

 
 

16

 

ΗΚΒ 4125

 

HYUNDAI (TZIP)

 
 

17

 

ΗΡΤ 8116

 

VOLVO FL-6 ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

18

 

ΗΡΝ 3185

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

19

 

ΗΡΖ 9613

 

MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

20

 

HKX 9771

 

PIAGGIO PORTER

 
 

21

 

KHO 7405

 

MITSUBISHI L300 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

22

 

ΗΚΜ 1362

 

OPEL Ι.Χ.

 

 
 

23

 

ΗΚΜ 1432

 

OPEL Ι.Χ.

 
 

24

 

ΗΚΝ 4380

 

CITROEN C3 Ι.Χ

 

 
 

25

 

ΗΚΝ 4381

 

CITROEN C3 Ι.Χ.

 
 

26

 

ΗΡX 3307

 

RENAULT KANGOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

27

 

IKE 4945

 

OPEL VIVARO

 
 

28

 

HZA 4269

 

FIAT PANDA

 
 

29

 

ΗΚΧ 9921

 

ISUZU (4X4) ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

30

 

ΗΡΗ 3754

 

ISUZU CAMPO ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

31

 

ΗΚΝ 8221

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

32

 

ΗΚΑ 9998

 

ΤΟΥΟΤΑ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

33

 

HKP 1491

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

34

 

ΗΚΑ 4704

 

IVECO ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 
 

35

 

HKT 8303

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 
 

36

 

HKT 9806

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

37

 

ΗΚΥ 2008

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

38

 

ΗΚΥ 2272

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 
 

39

 

HZA 4339

 

ISUZU

 
40 ΚΗΟ 7499 MAZDA  
41 KHI 2112

 

ΤΟΥΟΤΑ  4 X 4  
42 HZE 2443 FIAT ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

 
43 ΗΖΕ 5634 FIAT ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

 
     

Σύνολο

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:19.380,00€
Αριθμός Μελέτης : 8681/15-9-2020

 

 

        Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

                Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..…., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………., fax ………, email: ……………………………..

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

από

29/10/2020 -28/10/2021

 

1

 

ΜΕ 43951

 

SUPER 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 
 

2

 

ΜΕ 43915

 

CITY 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 
 

3

 

ME 82747

 

SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 
 

4

 

ME 105077

 

SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 
 

5

 

ΜΕ 99400

 

CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 
 

6

 

ΜΕ 26412

 

CASE-580 G EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 
 

7

 

ΜΕ 43862

 

CASE-1840 EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 
 

8

 

ΜΕ 58723

 

CASE-580 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 
 

9

 

ΜΕ 115272

 

CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 
     

Σύνολο

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.380,00
Αριθμός Μελέτης  : 8681/15-9-2020

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

από

29/10/20-28/10/2021

1

 

ΗΙΥ 422 ΗΟΝDA  
2

 

ΗΙΥ 436 ΗΟΝDA  
 

3

ΥΤ 7376 HONDA  
 

4

ΗΖΡ 992 HONDA  
 

5

ΗΖΡ 993 HONDA  
 

6

ΗΖΡ 994 HONDA  
 

7

ΗΖΡ 995 HONDA  
 

8

ΗΖΡ 996 HONDA  
 

9

ΗΖΡ 997 HONDA  
 

10

ΗΗΕ 965 SYM  
 

11

HIB 576 ΥΑΜΑΗΑ  
 

12

ΗΙΖ 374 ΥΑΜΑΗΑ  
 

13

HIZ 708 ΥΑΜΑΗΑ  
 

14

ΗΙΗ 773 HONDA  
 

15

ΗΙΗ 774 HONDA  
16 ΙΟΙ 542 SANYANG

 

 
17 ΙΟΙ 549 SANYANG

 

 
18

 

ΗΙΜ 134 ΗΟΝDA  
19 ΗΙΥ 421 ΗΟΝDA  
     

Σύνολο

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020-2021