ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΧΡΗΣΕΩΝ 2019-2020

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

               ΕΡΓΟ :  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ,

ΧΡΗΣΕΩΝ 2019 & 2020

      
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:11668/27-11-2019                            
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  14.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.
                  Κ.Α. :              61.90.0003
Κ.Α.:  54.00.6024

 

            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

                    ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Γεώργιος Βουρεξάκης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Ηρακλείου, με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η, που βρίσκεται  στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ.71500 και με Α.Φ.Μ.090030037, ΔΟΥ Ηρακλείου, ύστερα από την 405/2019 απόφαση με ΑΔΑ:Ω3ΟΨΟΡΙΗ-Ζ6Υ του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται για την διενέργεια ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, διαχειριστικών χρήσεων 2019 και 2020 από Ορκωτούς Λογιστές.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191 / α / 1980), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4,του άρθρου 8, του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/ Α΄/ 2011).
  3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4561/22-4-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016.
  5. Την υπ΄ αριθμό 252/2019 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 467/2019 με ΑΔΑ:ΨΚΞΧΟΡΙΗ-49Ξ του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.H.

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) ευρώ άνευ Φ.Π.Α 24%, με κωδικό CPV:79212100-4.

Η  υπηρεσία θα αφορά τον έλεγχο από δύο ορκωτούς λογιστές των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑΗ για την διαχειριστική περίοδο των οικονομικών ετών 2019 και 2020.

Συγκεκριμένα η παρούσα διαδικασία αφορά τον έλεγχο των μηχανογραφημένων βιβλίων, των δικαιολογητικών, των παραστατικών, της εγκυρότητας κατακύρωσης των εγγραφών και πράξεων, για τη διαπίστωση εάν οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με ορθό και ακριβή τρόπο τα οικονομικά δεδομένα, την ανεύρεση τυχόν λογιστικών σφαλμάτων και διόρθωσή τους.

  Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΗ στην Οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 στην Φοινικιά-  Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71500 Τ.Θ. 1443, έως την  09 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μμ.

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά Ηρακλείου.

Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2019 και 2020, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

  1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
  2. Οικονομική Προσφορά, συμπληρωμένη στο έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» χωρίς τον ΦΠΑ, όπου θα αναφέρονται οι

προϋπολογιζόμενες ώρες διενέργειας του ελέγχου, ο οποίος θα διενεργηθεί

στην έδρα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι

οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 180 ώρες για το 2019 και 180 ώρες

     για το έτος 2020 και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του ενδεικτικού

     προϋπολογισμού.

  1. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών

δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) και ότι διενεργούν τον έλεγχο σύμφωνα με τα πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC).
  2. Aποδεικτικά στα οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς η υποψήφια είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της.

Υποβολή δικαιολογητικών

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης που έχει ορισθεί με την 3/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί έως τις  31/12/2020 για το έτος 2019  και έως τις 31/12/2021 για το έτος 2020.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών θα γίνει από τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. που θα προτείνει τον ορισμό στην εταιρεία που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, συναποστέλλοντας τη σχετική αλληλογραφία.

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Ηρακλείου των εκθέσεων του ελέγχου των χρήσεων 2019 & 2020 και της έκδοσης των σχετικών τιμολογίων.

Ο μειοδότης φέρει την παρακάτω ευθύνη:

Από μέρους της μειοδότριας εταιρίας ή κοινοπραξίας η αθέτηση οποιουδήποτε όρου

της παρούσας διαδικασίας και της σύμβασης, παρέχει στη ΔΕΥΑΗ το δικαίωμα να την

κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές που θα διοριστούν για τον τακτικό έλεγχο έχουν τα δικαιώματα

και τις υποχρεώσεις του άρθρου 16 του Π.Δ.226/92 και θα υπογράψουν τα σχετικά

πιστοποιητικά ή την έκθεση ελέγχου επ΄ ονόματί τους και για λογαριασμό της

εταιρίας ή κοινοπραξίας που τους αναθέτει τον έλεγχο.

Οι ελεγκτές διενεργούν από κοινού τον έλεγχο και ευθύνονται εξ΄ ολοκλήρου για κάθε βλάβη από τη χρήση των πιστοποιητικών ελέγχου. Οι ελεγκτές εκδίδουν ενιαίο πιστοποιητικό ελέγχου στο οποίο διαχωρίζουν την γνώμη τους σε περίπτωση διαφωνίας.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεώς

τους κατά τον έλεγχο και την έκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου, εφ΄ όσον αυτή

οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγμένα

προκλήθηκε από την χρήση των πιστοποιητικών ελέγχου, συνυπεύθυνης και της

εταιρίας ή κοινοπραξίας όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 226/92.

Οι διορισθέντες ορκωτοί  λογιστές δεν μπορούν να αρνηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης την διενέργεια ελέγχου ή διακοπής αυτού. Σε περίπτωση διακοπής του ελέγχου για οποιονδήποτε λόγο, η  ΔΕΥΑΗ δεν υποχρεούται σε αποζημίωση παρά μόνο των δεδουλευμένων ωρών. Η δε γνωστοποίηση αδικαιολόγητης διακοπής ελέγχου δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις τους προς την ΔΕΥΑΗ  για αποζημίωση.

Η εταιρία υποχρεούται να διορίσει και αναπληρωματικό / ούς υπεύθυνο / ους

ορκωτό λογιστή για την περίπτωση κωλύματος του ενός .

Ο Ορκωτός Ελεγκτής ή αναπληρωτής ο οποίος θα συντάξει το πιστοποιητικό

ελέγχου υποχρεούται να παρίσταται στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

στην οποία θα αποφασίσει για την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων

Χρήσης των οικονομικών ετών 2019 και  2020, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα

Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της ΔΕΥΑΗ,  εφαρμόζουν τις αρχές

και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

και συμφωνούν με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.

Εκτός από το Πιστοποιητικό Ελέγχου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

υποχρεούται να καταρτίσουν και Έκθεση Ελέγχου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνουν τα όσα ενδεχομένως προκύψουν από τον έλεγχό τους, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις τους για κάθε θέμα. Η Έκθεση Ελέγχου θα υποβληθεί από τους Ορκωτούς  Ελεγκτές Λογιστές στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. (άρθρο 163 παρ 3 του Ν.3463/2006).

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.90.0003 με τίτλο ¨Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών¨ και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο ¨ΦΠΑ Δαπανών 24%¨ του προϋπολογισμού έτους 2020 και 2021.

Δημοσιότητα

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και του Δήμου Ηρακλείου, στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και να κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@soel.gr.

Επίσης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ το πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα, η απόφαση Προέδρου καθώς και η Σύμβαση.

 Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ, στον δικτυακό τόπο: https://www.deyah.gr. ή από το Τμήμα  Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ στην ταχυδρομική διεύθυνση Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά:  Τ.Κ. 71500 Ηράκλειο και συγκεκριμένα από την κυρία Γ. Αμανάκη τηλ: 2810-529379, e-mail: amanaki@deyah.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά της συμμετοχής ή της νομιμότητας της διαδικασίας, υποβάλλονται μόνο εγγράφως,  όπως προβλέπονται από το ν.4412/2016.

  Ηράκλειο 16-9- 2019

 

                                                                   Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                     Γεώργιος Βουρεξάκης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ,

             ΧΡΗΣΕΩΝ 2019 & 2020

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 11668/27-11-2019

 

Κ.Α. : 61.90.0003  Κ.Α.: 54.00.6024

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπηρεσία

CPV:79212100-4

Ώρες / έτος Κόστος (€) άνευ ΦΠΑ
 

Έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών –  Λογιστών

     2019

(όχι κάτω από 180 ώρες)

7.000,00
 

Έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών –  Λογιστών

     2020

(όχι κάτω από 180 ώρες)

7.000,00
Σύνολο   14.000,00
ΦΠΑ (24%) *    3.360,00
Γενικό σύνολο   17.360,00

 

  Ηράκλειο 16-9- 2019
Εθεωρήθη  
Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΗ Ο Συντάκτης
 

 

 

 
X. Παπαματθαιάκης Μ. Φοινικιανάκης

Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσίας

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ,

             ΧΡΗΣΕΩΝ 2019 & 2020

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 11668/27-11-2019

 

Κ.Α. :61.90.0003  Κ.Α.: 54.00.6024

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπηρεσία

CPV:79212100-4

Ώρες / έτος Κόστος (€) άνευ ΦΠΑ
 

Έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών –  Λογιστών

     2019

Ώρες…………

 
 

Έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών –  Λογιστών

     2020

Ώρες………….

 
Σύνολο    
ΦΠΑ (24%) *    
Γενικό σύνολο    

 

                                                                                    (Τόπος και Ημερομηνία)

     

                                                                                                Ο Προσφέρων

 

                                                              (Ονοματεπώνυμο με σφραγίδα υπογραφόντων)

 

     

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 2019-2020