ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 
 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

  ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

     ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 
 

Αριθ. Πρωτ.

 

 

 

Προς: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

1858/7-3-2017

 

 

Πληροφορίες Γ. Αμανάκη
Τηλέφωνο 2810-529379
Fax 2810-263678
Ε-mail:  

gwamanaki@hotmail.gr

                 

 

                                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

                                                                              ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα δικαιολογητικά και την οικονομική σας προσφορά  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι (5.376,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα και με τα τεύχη της με αρ.πρωτ:1855/7-3-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που συνοδεύουν την παρούσα, το αργότερο μέχρι την Τρίτη    21/3/2017       και ώρα   2:30  στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ, στη διεύθυνση  Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, Τ.Κ 71500, Ηράκλειο .

Η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται   «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και το όνομα με τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα (τηλέφωνο , φαξ, mail κ.λπ.).

Πληροφορίες θα δίδονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  (τηλ.2810-529379, φαξ. 2810-263678) και στο mail: dpapadakis@deyah.gr.

 

  Ο Γενικός Δ/ντής                                                                  Ο Δ/ντής Δ/Ο  Υπηρεσίας

 

 

 Χ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ                                                               Μ. ΦΟΙΝΙΚΙΑΝΑΚΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ