ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                         αρ.πρωτ: 2420/21-3-17

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ

         

           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η. που βρίσκεται στο Ηράκλειο  Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά  Τ.Κ. 71500 και με Α.Φ.Μ. 090030037 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, σε εφαρμογή  των διατάξεων  του άρθρου 118 του Ν. 4412/8-8-2016 προτίθεται να αναθέσει την ανωτέρω Υπηρεσία μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά  προϋπολογισμού  7.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

 Στοιχεία της προσφοράς 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7/4/2017, πρέπει να περιέχονται:

Α.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς να μην έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  1. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  2. διαθέτετε Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδοθείσα από το αρμόδιο υπουργείο.
  3. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  4. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η προσφορά.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν

α. Σχετική άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας και

β.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι η εταιρεία τους :

1-  θα εκδίδει τα κατάλληλα πιστοποιητικά μυοκτονίας.

2- θα χρησιμοποιεί σκευάσματα αρμοδίως εγκεκριμένα, θα δίνει τους αριθμούς έγκρισης τους και μαζί με την προσφορά θα καταθέσει δείγμα  αυτών των σκευασμάτων.

3-  θα χρησιμοποιεί δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας και μαζί με την προσφορά θα καταθέσει προδιαγραφές και φωτογραφία τους.

4- θα δώσει κάτοψη του χώρου όπου θα φαίνονται σημειωμένες και αριθμημένες οι θέσεις των δολωματικών σταθμών.

Θα τοποθετήσει καινούργιους δολωματικούς σταθμούς σε όσες θέσεις  έχουν καταστραφεί η για οποιοδήποτε άλλο λόγο χρειάζονται αντικατάσταση, καθώς και θα καταθέσει φωτογραφίες κάθε χώρου με τους δολωματικούς σταθμούς εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα παραπάνω  θα θεωρηθεί έκπτωτος.

5-θα εκτελεί κατ’ ελάχιστον μηνιαία επιθεώρηση των δολωματικών σταθμών και θα δίνει κάθε φορά έκθεση με τις παρατηρήσεις επί της πορείας της μυοκτονίας. Αν κατά τις πρώτες επιθεωρήσεις διαπιστωθεί  και τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο ότι δεν υπάρχει  η ανάγκη της ελάχιστης μηνιαίας επιθεώρησης σε κάποιους σταθμούς  αυτή θα πραγματοποιείται σε άλλο σημείο στο οποίο υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη μεγαλύτερης συχνότητας επισκέψεων. Σε καμία όμως περίπτωση ή συχνότητα  των επισκέψεων δεν πρέπει να είναι λιγότερη από μία ανά τρίμηνο. Σε κάθε  περίπτωση για την πληρωμή απαιτείται  η συνυποβολή  της προαναφερθείσας έκθεσης.

6- θα τοποθετεί και χύμα σκευάσματα, εκτός των δολωματικών σταθμών, σε σημεία που θα της υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΗ, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το  20% των σκευασμάτων που τοποθετούνται εντός των δολωματικών σταθμών.

7.θα καθαρίσει το χώρο κατά την  πρώτη της επίσκεψη σε κάθε σημείο εφαρμογής και θα τον διατηρεί καθαρό καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης , από περιττά αντικείμενα τα οποία  μπορεί να αποτελέσουν εστίες για τη δημιουργία φωλιάς ή τροφής των  τρωκτικών.

  1. σε επείγουσες περιπτώσεις για εφαρμογή σκευασμάτων μυοκτονίας, όπως αυτές θα αξιολογούνται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να παρεμβαίνει εντός 24ώρου από την έγγραφη ενημέρωσή του.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς βεβαιώσεις θ’ απορρίπτεται.

Η Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

Προμήθειες – Κρατήσεις

Η προσφορά θα δοθεί  υποχρεωτικά σε ευρώ και η εγκατάσταση και παρακολούθηση θα γίνεται στα σημεία που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα της Επιχείρησης.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  το Κ.Α 64.00.00.10 προϋπολογισμού του 2017 με τίτλο ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ (ΒΙΟΛ.,ΑΝΤΛΙΟΣ.ΝΕΡΟΥ – ΛΥΜΑΤΩΝ.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ, Ν.4013/2011.

Διάρκεια σύμβασης

Οι συστηματικές παρακολουθήσεις των 297 δολωματικών σταθμών του συνημμένου πίνακα  θα γίνονται ανά μήνα και θα έχουν χρονική διάρκεια ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529363 (κυρία Ειρ. Στεφανάκη).

 

                                                                                 Ηράκλειο  21/3/2017

 

 Ο Γενικός Δ/ντής                                                            Ο Συντάκτης

                                                                                                   

              Χ. Παπαματθαιάκης                                                   Χ.Παπαδογιάννης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έργο: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ    ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ
  K. A.: 64.00.00.10


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 297 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

297 7000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7000,00
+ Φ.Π.Α. 24% 1680,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8680,00

 

Εθεωρήθη

Ηράκλειο 21/3/2017

Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
 

 

 

Χ. Παπαματθαιάκης                Χ. Παπαδογιάννης


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

K. A. : 64.00.00.10

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 297 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

297

ΣΥΝΟΛΟ  
+ Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ηράκλειο    …/…/2017

                                                                             Ο Προσφέρων

Πίνακας δολωματικών σταθμών

α/α Θέση δολωματικών σταθμών για παρακολούθηση Πλήθος δολωματικών σταθμών
1 Κεντρικός Βιολογικός Καθαρισμός 42
2 Κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 6
3 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α1 1
4 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α2 2
5 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α3 1
6 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α4 1
7 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α5 1
8 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α6 2
9 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α7 2
10 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α8 2
11 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α9 2
12 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α10 2
13 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α11 2
14 Χαλικόφιλτρο Δαφνών 2
15 Σηπτική Δεξαμενή Δαφνών 2
16 Χαλικόφιλτρο Σκαλανίου 2
17 Σηπτική Δεξαμενή Σκαλανίου 2
18 Χαλικόφιλτρο Σταυρακίων – Βουτών 2
19 Σηπτική Δεξαμενή Σταυρακίων – Βουτών 1
20 Χαλικόφιλτρο Αγίου Βλάσση 2
21 Χαλικόφιλτρο Βασιλειών 1 1
22 Χαλικόφιλτρο Βασιλειών 2 2
23 Χαλικόφιλτρο Προφήτη Ηλία 1 1
24 Χαλικόφιλτρο Προφήτη Ηλία 2 1
25 Σηπτική δεξαμενή Βενεράτου 2
26 Χαλικόφιλτρο Βενεράτου 2
27 Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Πυργού 1
28 Πενταμόδι – Πετροκέφαλο 2
29 Σηπτική δεξαμενή Καλλιθέας 2
30 Αντλιοστάσιο – Δεξαμενή Αγίου Αντωνίου Δαφνών * 4
31 Δεξαμενή νερού Δαφνών ΔΔ2 (στρογγυλή) 4
32 Δεξαμενή νερού Λουτρακίου 2
33 Δεξαμενή νερού Αγίου Μύρωνα 2
34 Γεώτρηση Δαφνές Δ8 2
35 Γεώτρηση Δαφνές Δ9 2
36 Γεώτρηση Δαφνές Δ10 2
37 Γεώτρηση Δαφνές Δ11 2
38 Γεώτρηση Δαφνών Δ12 * 4
39 Αντλιοστάσιο – Δεξαμενή Δαφνών ΔΔ1 * 4
40 Αντλιοστάσιο Δαφνών – Μπούστερ 2
41 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ3* 4
42 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ7* 4
43 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ8* 4
44 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ9* 4
45 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ13* 4
46 Γεώτρηση Κέρης Κ2* 4
47 Γεώτρηση Κέρης Κ3* 4
48 Γεώτρηση Κέρης Κ5* 4
49 Γεώτρηση Κέρης Κ7* 4
50 Γεώτρηση Κέρης Κ9* 4
51 Γεώτρηση Κέρης Κ10* 4
52 Υποσταθμός ‘’ Γωνιανό Φαράγγι ‘’ 4
53 Δεξαμενή Τυλίσσου 2
54 Γεωτρήση Τυλίσου Τ12 2
55 Γεωτρήση Τυλίσου Τ15 2
56 Γεωτρήση Τυλίσου Τ21 2
57 Γεωτρήση Τυλίσου ΤΣμ 2
58 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ1* 2
59 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ2* 4
60 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ3* 2
61 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ4* 4
62 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ5* 4
63 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ6* 4
64 Δεξαμενή Αγ. Μύρωνα ( μπούστερ ) 2
65 Αντλιοστάσιο Αγίου Ιωάννου 4
66 Δεξαμενή πόλεως Δ1 4
67 Δεξαμενή πόλεως Δ2 4
68 Δεξαμενή πόλεως Δ3 4
69 Δεξαμενή πόλεως Δ3α 4
70 Δεξαμενή πόλεως Δ4 4
71 Δεξαμενή πόλεως Δ5 4
72 Δεξαμενή πόλεως Δ6 4
73 Δεξαμενή πόλεως Δ7 4
74 Δεξαμενή πόλεως ΒΙ.ΠΕ Δ8 ( Αντλιοστάσιο ) 2
75 Δεξαμενή & Αποθήκη Παπά – Τίτου 10
76 Γεώτρηση –Αντλιοστάσιο Ύδρευσης ‘’ Ταβέρνα ‘’ Σκαλανίου 4
77 Διυλιστήριο Σκαλανίου 6
78 Αντλιοστάσιο Μηλιαρά 4
79 Υποσταθμός Γιούχτας – Βασιλειών Β6* 4
80 Υποσταθμός Γιούχτας – Βασιλειών Β6α 2
81 Κεντρικό Αντλιοστάσιο Μαλίων 6
82 Γεώτρηση πεδίο Μαλίων Νο 1 2
83 Γεώτρηση πεδίο Μαλίων Νο 2 2
84 Γεώτρηση πεδίο Μαλίων Νο 3 2
85 Γεώτρηση πεδίο Μαλίων Νο 3α 2
86 Γεώτρηση πεδίο Μαλίων Νο 4 2
87 Γεώτρηση πεδίο Μαλίων Νο 6 2
88 Γεώτρηση πεδίο Μαλίων Νο 8 2
89 Αντλιοστάσιο Χιλιόκαμπος 2
90 Δεξαμενή φορτίου Κέρης 1
91 Δεξαμενή φορτίου Αγίου Μύρωνα 1
92 Δεξαμενή Βουτών 1
93 Δεξαμενή Σταυρακίων 1
Σύνολο

 

297


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ