ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                αρ.πρωτ.    5963/03-07-2017

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

« ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ, έτους 2017»

προϋπολογισμού  5.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

 

  Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την Τρίτη  11 Ιουλίου  2017, πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναφέρετε ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 1. ότι έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 2. ότι διαθέτετε Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδοθείσα από το αρμόδιο υπουργείο.
 3. ότι είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 4. ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.
 5. ότι συμφωνείται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας για την «Εφαρμογή του Κατσαριδοκτόνου».

 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  συμπληρωμένο το τιμολόγιο προσφοράς.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν

 1. Σχετική άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας και

2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι η εταιρεία τους

– εκδίδει τα κατάλληλα πιστοποιητικά για την εφαρμογή κατσαριδοκτόνου.

– χρησιμοποιεί σκευάσματα (κατσαριδοκτόνο), αρμοδίως εγκεκριμένα και δίνει τους αριθμούς έγκρισης τους.

-πρόγραμμα εργασιών για τους ψεκασμούς που θα εκτελέσει σε σημεία (κυρίως σε σχάρες) που θα της υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΗ.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς βεβαιώσεις θ’ απορρίπτεται.

Εκτέλεση εργασιών

Οι  ψεκασμοί  σε δώδεκα χιλιάδες εσχάρες του Αποχετευτικού Δικτύου της πόλης θα πραγματοποιηθούν με την επίβλεψη του Τμήματος Αποχέτευσης και θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529401 (κ. Χ. Παπαδογιάννη) και στο Τμήμα Προμηθειών τηλ.2810-529379   (κ. Αμανάκη  Γ).                                                                         

Εθεωρήθη Ηράκλειο 03-07-2017
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
 

Χ. Παπαματθαιάκης

 

Χ. Παπαδογιάννης
   

 

 

 

Έργο:

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

K. A. : 64.00.0012

54.00.6024

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ

 

 • Η εφαρμογή του κατσαριδοκτόνου αφορά όλο το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΗ, δηλαδή και την πόλη του Ηρακλείου και τους τοπικούς οικισμούς, που περιλαμβάνονται στον ομώνυμο Δήμο.

 

 • Η εφαρμογή θα γίνει σε όλες τις εσχάρες του δικτύου,( περίπου 12 χιλιάδες), χωρίς καμία εξαίρεση.

 

 • Το κατσαριδοκτόνο θα είναι εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο και θα κατατεθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας του.

 

 • Στο κατσαριοδοκτόνο θα προστίθεται και αβλαβής χρωστική ουσία, που θα επιτρέπει τον ευχερή έλεγχο των σημείων ψεκασμού ή θα χρησιμοποιηθεί άλλος ισοδύναμος τρόπος, ο οποίος θα είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.

 

 • Η εφαρμογή του κατσαριδοκτόνου σε κάθε εσχάρα θα γίνεται σχολαστικά με ψεκασμό όλης της περιμέτρου της κάθε εσχάρας, με τρόπο που θα καλύπτει και την εξωτερική ζώνη της εσχάρας και το σύνολο της εσωτερικής της επιφάνειας.

 

 • Η πρώτη εφαρμογή του κατσαριδοκτόνου, που θα αφορά το σύνολο του αποχετευτικού δικτύου, θα γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβάσεως.

 

 • Ο δεύτερος ψεκασμός, που θα αφορά το 20% του συνόλου των εσχαρών, θα γίνει εντός 3μήνου από την πρώτη εφαρμογή και σε επιλεγμένες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
 •  Προκειμένου να εξοφληθεί το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, θα κατατεθεί και κατάλογος, όπου θα περιλαμβάνεται το πλήθος των εσχαρών που ψεκάστηκαν, κατανεμημένα στις οδούς του Δήμου.

Δηλαδή, δίπλα σε κάθε οδό θα αναγράφεται το πλήθος των εσχαρών και η ημερομηνία εφαρμογής του κατσαριδοκτόνου. Στους τοπικούς Οικισμούς αρκεί η αναγραφή του πλήθους των εσχαρών στο σύνολο του Οικισμού.

Εθεωρήθη Ηράκλειο 12-6-2017
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
Χ. Παπαματθαιάκης

 

 

 

Χ.Παπαδογιάννης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ

K. A. : 64.00.0012

54.00.6024

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σημεία)

ΣΥΝΟΛΟ
1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ 0,42 12.000 5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00
+ Φ.Π.Α. 24% 1.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   6.200,00

 

Εθεωρήθη Ηράκλειο 12-6-2017
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
 
Χ. Παπαματθαιάκης                Χ.Παπαδογιάννης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

Έργο:

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ

K. A. : 64.00.0012

54.00.6024

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σημείο)

ΣΥΝΟΛΟ
1  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ

12.000
ΣΥΝΟΛΟ
+ Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Ηράκλειο        /     / 2017

 

Ο Προσφέρων

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ