ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          Αρ.Πρωτ: 7500 / 18-7-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»,

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων  (19.900,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.0168 με τίτλο «Καθαρισμός και Επισκευή Αναερόβιων Χωνευτών» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Δευτέρα  30/7/2018, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4.  είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι από την ημερομηνία ανάθεσης  των υπηρεσιών θα  ολοκληρωθούν εντός είκοσι πέντε εργασίμων ημερών.

 Γ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Το ποσό θα αναγράφεται και ολογράφως.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΗ, αρμόδιος για επικοινωνία κ. Χαράλαμπος Παπαδογιάννης, τηλέφωνο 2810 529401,2810 529406 ,6977 702679

 

           Ο Γεν. Δ/ντης

 

        Χ. Παπαματθαιάκης

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

Οι εργασίες, που θα γίνουν για την επισκευή του χωνευτή Β, στο χώρο του λεβητοστασίου  και στις σωληνογραμμές του βιοαερίου, καθώς και στην ταινιοφιλτρόπρεσσα «Kruger 1500E», είναι ως εξής :

α) Επισκευή χωνευτή Β

α.1) Αποξήλωση του μεταλλικού θόλου (καμπάνα) του χωνευτή μαζί με το σύστημα ανάμιξης της ιλύος εντός του χωνευτή, ανοξείδωτο μεταλλικό άξονα μήκους 15 μέτρων περίπου, που είναι συνδεδεμένος με δύο πτερύγια αναδεύσεως  ανοξείδοτα, διαμέτρου 3 μέτρων.

α.2) Επισκευή ηλεκτρομηχανολογική του μεταλλικού θόλου, του συστήματος στήριξης του άξονα ανάμιξης και του ηλεκτρομειωτήρα, που κινεί τον άξονα με τα πτερύγια ανάδευσης.

α.3) Επανατοποθέτηση του μεταλλικού θόλου και όλου του μηχανισμού ανάμιξης στη θέση του, με αντικατάσταση των κοχλιών με νέους ανοξείδωτους και ελαστικών παρεμβυσμάτων, όπου απαιτείται.

α.4) Θέση σε κανονική (αυτόματη) λειτουργία του μηχανισμού ανάμιξης.

β) Αντικατάσταση κυκλοφορητή ζεστού νερού και ηλεκτροβανών βιοαερίου

β.1) Αντικατάσταση του διπλού κυκλοφορητή ζεστού νερού, ο οποίος μεταφέρει το ζεστό νερό των μηχανών συμπαραγωγής (Η/Ζ) στο λεβητοστάσιο.

β.2) Αντικατάσταση των τεσσάρων  ηλεκτρομαγνητικών βανών βιοαερίου, που βρίσκονται στην κεφαλή των καυστήρων του λεβητοστασίου.

β.3) Αντικατάσταση της  ηλεκτρομαγνητικής βάνας βιοαερίου, που βρίσκεται στη σωληνογραμμή τροφοδοσίας με βιοαέριο των δύο καυστήρων και της ηλεκτρομαγνητικής βάνας, που βρίσκεται στη σωληνογραμμή  τροφοδοσίας του πυρσού καύσεως του βιοαερίου.

β.4) Θέση σε κανονική (αυτόματη) λειτουργία του κυκλοφορητή και των ηλεκτρομαγνητικών βανών.

β.5) Έλεγχος και επισκευή της θερμομόνωσης των εναλλακτών θερμότητας εντός του λεβητοστασίου.

γ) Επαναλειτουργία της ταινιοφιλτρόπρεσσας «Kruger 1500E»

γ.1) Έλεγχος και επισκευή των ηλεκτρικών στοιχείων της πρέσσας.

γ.2) Έλεγχος και επισκευή των μηχανολογικών στοιχείων της πρέσσας.

γ.3) Θέση σε κανονική (αυτόματη) λειτουργία της πρέσσας.

Διευκρινίζεται ότι :

  1. Τα κάθε είδους υλικά και εξαρτήματα, καθώς και τα ανυψωτικά μηχανήματα, που θα απαιτηθούν για τις παραπάνω εργασίες, θα παρασχεθούν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η.
  2. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, πρέπει να επισκεφθεί επί τόπου, επί ποινή αποκλεισμού, τα σημεία των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού, όπου θα γίνουν οι περιγραφόμενες εργασίες και να ενημερωθεί από το προς τούτο αρμόδιο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Αυτό θα αποδεικνύεται με έγγραφη σχετική βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
  3. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει σε κανονική (αυτόματη) λειτουργία όλα τα παραπάνω μηχανήματα και διατάξεις. Χωρίς τη σχετική βεβαίωση των επιβλεπόντων δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή του.

 

              Ηράκλειο 18 Ιουλίου 2018
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής

 

                  Ο Συντάκτης
   
Χ.Παπαματθαιάκης                  

               Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 42419900-0

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Επισκευή Χωνευτή Β και άλλων μηχανημάτων 1 Υπηρεσία 19.900,00 19.900,00
                        Σύνολο     19.900,00
                        Φ.Π.Α 24%     4.776,00
                 Γενικό Σύνολο     24.676,00

 

              Ηράκλειο 18 Ιουλίου 2018
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής

 

                  Ο Συντάκτης
   
Χ.Παπαματθαιάκης                  

               Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 42419900-0

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Επισκευή Χωνευτή Β και άλλων μηχανημάτων 1 Υπηρεσία    
                        Σύνολο      
                        Φ.Π.Α 24%      
                 Γενικό Σύνολο      

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

………………/ …… / 2018

                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ