ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”

                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                    Ηράκλειο  22-11-2022      

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                               Αριθ. Πρωτ: 11459/22-11-2022

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

                                   περ. (γ΄) (β.β) του άρθρου 269 του ν. 4412/2016)

  για την «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας Ηρακλείου».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση την

«Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας Ηρακλείου», την

«ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 999505936, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 265, 15451, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της  πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα   χιλιάδων  (150.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 36 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: : 45232421-9.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), όλα τα δικαιολογητικά της με αρ.πρωτ.11460/22-11-2022 Πρόσκλησης.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε  ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης – Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, ως η 137/2022 με ΑΔΑ:6ΒΒΙΟΡΙΗ-ΩΟΘ απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ  η οποία  ορίζει ως Επιτροπή Διαπραγμάτευσης τα μέλη που έχουν ορισθεί με την 493/2020 με ΑΔΑ:ΨΤ7ΖΟΡΙΗ-53Σ  απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ περί Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών και της τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την εξέταση των ενστάσεων για το έτος 2021. ­

519/2021 του Δ.Σ με ΑΔΑ:ΨΔ98ΟΡΙΗ-ΔΞΧ απόφαση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ  22/11/2022.

Ημερομηνία δημοσίευσης της  Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και στο ΚΗΜΔΗΣ 22/11/2022.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:   22/11/2022.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 23/11/2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 08/12/2022 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 15:00 μ.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ. Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: amanaki@deyah.gr).

Οι αναλυτικοί όροι της Πρόσκλησης  καθώς και η Προκήρυξη – Πρόσκληση  και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ  και στην  ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΤΒΑ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΤΒΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd- PDF

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ