Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών της ΔΕΥΑΗ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                              

            ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθ. Πρωτ: 4495/8-5-2018

 

 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Ο ΔEYA Hρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών  της ΔΕΥΑΗ»  προϋπολογισμού πέντε χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (5.512,50), πλέον Φ.Π.Α 24%.

 

Η  ανωτέρω προμήθεια  έχει κωδικούς CPV: 30199710-0 (φάκελοι) και 22820000-4 (έντυπα) και αφορά:

1)  275 χιλιάδων φακέλων.

2)  125 χιλιάδων έντυπων ‘‘έναντι’’ λογαριασμών  Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

3)  125 χιλιάδων έντυπων ‘‘εκκαθαριστικών’’ λογαριασμών   Ύδρευσης –

Αποχέτευσης και

4)  25 χιλιάδων  έντυπων λογαριασμών   ‘‘ Άρδευσης’’.

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 126/2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, ως η με αριθμό 165/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού του έτους 2018 ως εξής:

Α. Κ.Α 64.07.0003 με τίτλο « Γραφική ύλη – Μηχανογραφικά Έντυπα – Αναλώσιμα Υλικά» , ύψους  πέντε χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (5.512,50).

 

Β. Κ.Α. : 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%», ύψους χιλίων τριακοσίων είκοσι τριών (1.323,00) ευρώ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια εντύπων μέχρι την 21/05/2018 ημέρα Δευτέρα στο  Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ στη διεύθυνση Κων. Χατζηγεωργίου 2, υπόψη κ. Γ. Αμανάκη τηλ.2810529379.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

          

 

Ο Γενικός Δ/ντής

X. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.512,50€   

   

 

 

                                                                                        

«Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών  της ΔΕΥΑΗ»

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φακέλων και εντύπων   λογαριασμών  ύδρευσης – αποχέτευσης και άρδευσης,   για  δύο έτη. H παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Τα υπό προμήθεια έντυπα πρέπει να έχουν τις κάτωθι προδιαγραφές :

 

  1. Φάκελος

Ο φάκελος έχει διαστάσεις 11 Χ 23,5  με χαρτί σατινέ 100 γραμμαρίων. αριστερό παράθυρο στο κέντρο του κειμένου (ως συνημμένο υπόδειγμα).

 

  1. Λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης

Ο λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης έχει διαστάσεις 21 Χ 29,7 με χαρτί ξυλογραφικό 80-90 γραμμαρίων με αμφίπλευρη δίχρωμη εκτύπωση με δύο  οριζόντια και ένα κάθετο «περφορέ». (ως συνημμένο υπόδειγμα).

Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης διακρίνονται σε δυο είδη : «έναντι» και «εκκαθαριστικοί».

 

  1. Λογαριασμός άρδευσης.

Ο λογαριασμός άρδευσης έχει διαστάσεις 21 Χ 29,7 με χαρτί ξυλογραφικό 80-90 γραμμαρίων με αμφίπλευρη δίχρωμη εκτύπωση με δύο  οριζόντια και ένα κάθετο «περφορέ»  (ως συνημμένο υπόδειγμα).

 

  1. Αναγραφή κειμένου.

Το κείμενο που αναγράφεται στην όπισθεν σελίδα των λογαριασμών θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή στον ανάδοχο.

 

 

Ηράκλειο Απρίλιος 2018
Εθεωρήθη
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
   
Χ. Παπαματθαιάκης Γ. Αμανάκη

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.512,50€   

   

 

«Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών  της ΔΕΥΑΗ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ) ΚΟΣΤΟΣ (ΧΙΛΙΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1.

 

ΦΑΚΕΛΟΙ

 

275

 

11,50

 

3.162,50

 

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΝΑΝΤΙ

 

125

 

  8,50

 

 1.062,50

 

3.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ

 

125

 

   8,50

 

  1.062,50

 

 

4

 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

25

 

9,00

 

225,00

 

Μερικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)     5.512,50
+ ΦΠΑ 24%     1.323,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     6.835,50

 

 

Ηράκλειο Απρίλιος 2018
Εθεωρήθη
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
   
Χ. Παπαματθαιάκης Γ. Αμανάκη

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.512,50€   

   

 

«Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών  της ΔΕΥΑΗ»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ) ΚΟΣΤΟΣ (ΧΙΛΙΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1.

 

ΦΑΚΕΛΟΙ

 

275

 

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΝΑΝΤΙ

 

125

 

3.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ

 

125

 

 

4

 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

25

Μερικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)  
+ ΦΠΑ 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ηράκλειο…………………………2018

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

Σχετικό έγγραφο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ