ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΑΔΑ: ΨΒΛΠΟΡΙΗ-ΒΨΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έργο: «Προμήθεια υλικών καθαριότητας

ΔΕΥΑΗ, έτους 2017»

                                                                                                                                                   Κ.A. : 25.12.0013

54.00.6024

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5551/22 -6-2017

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση

τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2017», προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (4.935,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικούς CPV: 39830000-9, 39224000-8, 24320000-3, 24310000-0, 33760000-5 και 19640000-4.

Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι), θα επιλεγεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει

ανά προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:5552/22-6-

2017 και της απόφασης 147/2017 σε ορθή επανάληψη απόφαση με ΑΔΑ:ΩΥ1ΑΟΡΙΗ-ΗΜ1 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

 

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού:

ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 4 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να

προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια

ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ενός προϋπολογισμού ή όλων των προϋπολογισμών.

 

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της

ΔΕΥΑ Ηρακλειου: www.deyah.gr.

  1. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα

καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία

εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.

  1. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη

διεύθυνση https://www.deyah.gr.

  1. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου,

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε

περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

  1. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.

1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Προς Εφημερίδες:

  1. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
  2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

 

 

                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                   Νικόλαος Φακουρέλης

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ