ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)
Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΩΝ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΦΟΙΝΙΚΙΑ
Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομικός Κωδικός 71500
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434
Τηλέφωνο 2810 529379
Φαξ 2810 263678
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο [email protected]
Αρμόδιος για πληροφορίες ΑΜΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.deyah.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτοντα Φορέα

O Αναθέτων Φορέας είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)    

Κύρια δραστηριότητα Α.Φ.

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντα Φορέα είναι  Τομέας Ύδατος.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)         Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)         Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)           Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση: [email protected] .

  • 2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Η δαπάνη για την Χρηματοδότηση της σύμβασης βαρύνει τον ΚΑ 64.00.0000 με την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και 2018 και θα προβλεφθεί και ανάλογη πίστωση για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας  ή για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, στο έτος 2019 του  Φορέα από τον ίδιο Κ.Α.

  • 3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών.

Α΄ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ

CPV:09100000-0

Ποσότητα (λίτρα) Τιμή μονάδας (€/λίτρο)χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) άνευ ΦΠΑ
 

1

 

Πετρέλαιο Κίνησης

 

 

160.000

 

1,00

 

160.000,00€

 

2

 

Βενζίνη Αμόλυβδη

 

40.000

 

1,24

 

49.600,00€

ΣΥΝΟΛΟ     209.600,00€
ΦΠΑ 24%      50.304,00€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     259.904,00€

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ