ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηρακλείου

 

 

K. A. : 64.00.0000

25.12.0006

54.00.6024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.  1241/12-2-20

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηρακλείου», προϋπολογισμού πενήντα οκτώ  χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ ( 58.771,00 ), άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV09100000-0 για τα καύσιμα και 24951100-6 για τα λιπαντικά.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει για τα καύσιμα από το  μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί και θα ισχύει επί της ισχύουσας μέσης χονδρικής τιμής του είδους, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κατά την ημέρα παράδοσης του καυσίμου, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:1240/12-2-2020 και της απόφασης 40/2020 με ΑΔΑ:9ΟΜΝΟΡΙΗ-Ε95 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 24 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλειου: www.deyah.gr.
  2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
  3. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
  4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

                                                               Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

       Προς Εφημερίδες:

  1. ΠΑΤΡΙΣ.
  2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ