ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                                                                                                                      ΑΔΑ: Ω7Κ5ΟΡΙΗ-ΞΣ4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                          Ηράκλειο 21-6-2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                              Αριθ. Πρωτ. 5493/21-6-2017

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Κριτήριο κατακύρωσης:

Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι το ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού Προϋπολογισμού των καυσίμων που θα διαμορφώνει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

C.P.V.καυσίμων 091000000-0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός: 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 153.665,00€ προ Φ.Π.Α για χρονικό διάστημα 18 μηνών (24 μήνες –

6 μήνες ο συνοπτικός) που μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΗ έως

εξαντλήσεως του ποσού, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Υπολογισμός των

καυσίμων έγινε με την μέση χονδρική τιμή, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, την 16 Μαΐου 2017 .

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% που ανέρχεται στο ποσό:

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ . Ποσό 153.665,00 * 2% = 3.073,30ευρώ.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434.

Η δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τον ΚΑ 64.00.0000 με την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και θα προβλεφθεί και ανάλογη πίστωση για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας , στα έτη 2018 και 2019 στους ίδιους ΚΑ και χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη δημοπράτησης και στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης.

Προσφορές μπορούν να δώσουν Επιχειρήσεις συνολικά επί του προϋπολογισμού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www . promitheus . gov . gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στη οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2, στη Φοινικιά στο κτίριο του Βιολογικού Καθαρισμού, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 21/06//2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ: 21/06/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 22/06/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 26/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα

09:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 14/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00

μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/07/2017 ημέρα Τρίτη, ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στη Φοινικιά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Η. κ. Γεωργία Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, e-mail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www . deyah .gr).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του N.3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και N.3801/2009 άρθρο 46.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

Νικόλαος Φακουρέλης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΥΣΙΜΑ