ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2017

                                                                                                                ΑΔΑ: 6ΦΧ5ΟΡΙΗ-6ΡΥ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                            Ηράκλειο 22-06-2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ. 5585/22-6-2017

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει

τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β,Γ,Δ) που συμμετέχει

ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν

τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Α. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6.680 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ½”» ποσού 334.000,00€ προ Φ.Π.Α και 414.160,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV 38411000-9.

Β. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1”» ποσού 24.000,00€ προ Φ.Π.Α και 29.760,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV 38411000-9.

Γ. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 19.527,50€ προ Φ.Π.Α και 24.214,10€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με C.P.V 44167300-1, 44163130-0, 44423750-3, ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Γ.

Δ. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 40.275,30€ προ Φ.Π.Α και 49.941,37 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV 44163230-1, 42130000-9, 44167000-8, 44161200-8 ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Δ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες τουλάχιστον είκοσι

δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής

πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων.

Χατζηγεωργίου 2 , στη Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών

– υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:7ΧΔΕΟΡΙΗ-4ΑΩ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 23/06/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ 23/06/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 26/06/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:28/06/2017, ημέρα Tρίτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 17/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:21/07/2017 ημέρα Παρασκευή, ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική

Προσφορά Υδρομετρητών, κ. Χ. Τζαμπάζη, Τηλέφωνο 2810-529402 Email:syndeseis@yahoo.gr, για

υλικά ύδρευσης, κ. Μ. Παπατζανάκη, τηλ.2810-529397 Email:papatzanakis@yahoo.gr, για υλικά

αποχέτευσης κ. Χ. Παπαδογιάννη, Τηλέφωνο 2810-529401 Email:deyah_bp@otenet.gr και για λοιπά

Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail:

amanaki@deyah.gr).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα

αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και

ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

 

 

Νικόλαος Φακουρέλης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑI ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ