ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017.

     

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11385/1-12-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης  Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017» προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών  (59.577,80), άνευ Φ.Π.Α .24%, ως εξής:

 

  1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ», (250 ογκομετρικών υδρομετρητών 1/2’’ (DN 15) 16ατμ κ.λ.π), προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και κωδικό CPV : 38411000-9.
  2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

         ΥΔΡΕΥΣΗΣ» , προϋπολογισμού  34.870,30 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και κωδικoύς

CPV: 442130000-9, 44161200-8, 44163230-1, 44167000-8, 44167300-1, 44423750-3.

  1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

              ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 14.707,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  και κωδικό

CPV: 44163130-0.

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι που θα επιλεγεί-ούν με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016 που θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 11184/1-12-2017 και της απόφασης 423/2017 με ΑΔΑ:ΩΖΝ0ΟΠΙΗ-Ζ1Γ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

13 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του ενός προϋπολογισμού ή και των τριών.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
  2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
  3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
  4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
  5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006 και όπως αυτές τυχόν τροποποιηθούν.

 

                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

Ιωάννης   Ρασούλης

 

Προς Εφημερίδες:

  1. ΠΑΤΡΙΣ.
  2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ