ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Η. ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΔΑ:ΩΟ7ΞΟΡΙΗ-69Ω

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

                                                                    Έργο: Προμήθεια Οργάνων και Μέσων Ατομικής

                                                                             Προστασίας Εργαζομένων ΔΕΥΑΗ,

                                                                              έτους 2016

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4356/19-5-2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου

και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια Οργάνων και

Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων ΔΕΥΑΗ, έτους 2016», προϋπολογισμού

δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (19.880,00) ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης

της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της

τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 4356/19-5- 2017 και της

απόφασης 132/2017 με ΑΔΑ:62Π6ΟΡΙΗ-ΓΚΕ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της

Δημοπράτησης.

 

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

2 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη

επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της

αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να

προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή

εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε

για το σύνολο των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού , είτε μόνο για μια.

 

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλειου:

www.deyah.gr.

  1. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.

  1. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση

https://www.deyah.gr.

  1. Τον ανάδοχο ή τους αναδόχους βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου,

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε

περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή του.

  1. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980

και του Ν. 3463/2006.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

Νικόλαος Φακουρέλης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ