ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ STORAGE ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ STORAGE)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                              

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ : 7220 /23-7-2019                       

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (2 Η/Υ – Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE και κλιματισμού Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE)» .

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί ανά Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016 που θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα  χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (49.750,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικούς CPV: 30213300-8, 30233100-2 και 42512300-1.

Από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), ΔΕΝ απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 6361/3-7-2019 και της απόφασης 294/2019 με ΑΔΑ:Ψ7Η6ΟΡΙΗ-77Ζ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
  2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
  3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
  4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
  5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006 και όπως αυτές τυχόν τροποποιηθούν.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  23/07/2019.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 23/07/2019.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στον τοπικό τύπο.: 23/07/2019.

Ημερομηνία διενέργειας του  διαγωνισμού: 06 / 08 /2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 πμ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

Εφημερίδες:

ΠΑΤΡΙΣ

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ NEA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STORAGE ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ STORAGE ΜΕ ΑΔΑΜ