ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦ: ΤΜΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γ. ΑΜΑΝΑΚΗ ΤΗΛ:2810-529379

Mail: [email protected]

                                                        Αριθ. Πρωτ: 9996/18-10-2017

               ΠΡΟΣ

                       ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει  την «Προμήθεια Κιτρικού οξέoς και Υποχλωριώδους Ασβεστίου», για δύο έτη, ως εξής:

  1. Β΄ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – «Προμήθεια Κιτρικού οξέoς», εκτιμώμενης αξίας 15.000,00€ προ Φ.Π.Α. και κωδικό CPV: CPV:24000000-4.
  2. Γ΄ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – «Προμήθεια Υποχλωριώδους Ασβεστίου», εκτιμώμενης αξίας 45.600,00€ προ Φ.Π.Α και κωδικό CPV: 24312200-6.

Για την κάλυψη  της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 121/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 232/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ:6ΥΦΕΟΡΙΗ-ΦΓΗ και β) η 233/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: 7ΣΦΜΟΡΙΗ-76Ε    με την οποία εγκρίνονται οι όροι ανάθεσης.

Η εν λόγω προμήθεια πραγματοποιείται με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, παράγραφος 2.α., του Νόμου 4412/2016,  μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ  (15.000,00 + 45.600,00 = 60.600,00) άνευ Φ.Π.Α .

Στοιχεία της προσφοράς

Προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε στο σύνολο των προϋπολογισμών είτε μεμονωμένα.

Διάρκεια σύμβασης

Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο ετών και θα αρχίζει από την ημέρα υπογραφής.

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται τμηματικά με την εκάστοτε παράδοση.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την  ΔΕΥΤΕΡΑ  30/10/2017, πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.
  6. τα δικαιολογητικά που ορίζουν τον εκπρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης και το πρακτικό συμμετοχής της εταιρείας στην εν λόγω προμήθεια.

Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρείας η οποία θα αναφέρει ότι συμφωνεί με τους όρους και τις Προδιαγραφές που αναγράφονται.

Η Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  τον

ΚΑ. 25.05.0000  του προϋπολογισμού των ετών  2017  και 2018 με τίτλο «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529379 (κυρία Γεωργία Αμανάκη) και στο τηλέφωνο 2810-529401 και 2810-529406 (κύριος Παπαδογιάννης) .

Ηράκλειο Οκτώβριος  2017
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
Χ.Παπαματθαιάκης Χ. Παπαδογιάνηης

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΡΓO : Προμήθεια Κιτρικού

οξέως και Υποχλωριώδους

Ασβεστίου

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    

Κ.Α. 25.05.0000

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ»

 

 

Α)           Ο Δήμος Ηρακλείου υδρεύεται από πολλές διαφορετικές περιοχές υδροληψίας με την ετήσια παροχή όλων των πηγών υδροληψίας να είναι περίπου 18.000.000 μ3 (κυβικά μέτρα νερού). Τόσο η οικονομοτεχνική θεώρηση του προβλήματος της προληπτικής απολύμανσης νερού, όσο και οι ανάγκες εξυπηρέτησης της πόλης του Ηρακλείου και των άλλων ενδιάμεσων καταναλωτών, επέβαλαν τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων χλωρίωσης του νερού στα Μάλια (υδραγωγείο Μαλίων), στη Μυρτιά (υδραγωγείο Θραψανού), γεωτρήσεις Σκαλανίου, στο Διυλιστήριο Σκαλανίου (πηγές Αστρακών-γεωτρήσεις Αίτανίων), στη Τύλισο (υδραγωγείο Τυλίσου-Κέρης), στις Βασιλιές στα δημοτικά διαμερίσματα Σκαλανίου και Δαφνών και στις Βούτες, Σταυράκια (υδραγωγείο Αγ. Μύρωνα), κ.λ.π.

Για τα επεξεργασμένα λύματα (εκροή) της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης του Ηρακλείου, προβλέπεται η απολύμανση 35.000 μ3 (κυβικών μέτρων) περίπου την ημέρα Χ 365 ημέρες = περίπου 13.000.000 μ3 (κυβικά μέτρα) ετησίως.

Προσδιορισμός απαιτούμενων ποσοτήτων χημικών.

1) ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΝΑΟΗ) 50%.

Αφορά την δοσομέτρηση καυστικού νατρίου (υδροξείδιο του νατρίου, ΝαΟΗ) 50% για την αντιμετώπιση ρύπων (όπως οργανικές ενώσεις) που συσσωρεύονται στις μεμβράνες υπερδιήθησης και απαιτούν αλκαλικό περιβάλλον.

Υπολογίζεται ότι για παροχή νερού ίση με 165 κυβικά μέτρα ανά ώρα, η μηνιαία κατανάλωση καυστικού νατρίου 50% ανέρχεται σε περίπου 264 κιλά. Για δύο (2) έτη και για μέγιστη παροχή νερού 200-220 κυβικά μέτρα ανά ώρα, η κατανάλωση καυστικού νατρίου 50% ανέρχεται σε περίπου 8.500 κιλά.

2) ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ (Η2SO4) 50%.

Αφορά την δοσομέτρηση Θειικού οξέος (Η2SO4) 50% κυρίως για την διαλυτοποίηση και απομάκρυνση των αλάτων με την μείωση και διατήρηση του ΡΗ σε χαμηλά επίπεδα.

Υπολογίζεται ότι για παροχή νερού ίση με 165 κυβικά μέτρα ανά ώρα, η μηνιαία κατανάλωση θειικού οξέος 50% ανέρχεται σε περίπου 400 κιλά. Για δύο (2) έτη και για μέγιστη παροχή νερού 200-220 κυβικά μέτρα ανά ώρα, η κατανάλωση καυστικού νατρίου 50% ανέρχεται σε περίπου 12.000 κιλά.

Γ) Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες λειτουργίας της επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού (MBR), απαιτείται η προμήθεια για δύο (2) έτη 15.000 λίτρων διαλύματος Κιτρικού οξέος 50% w/v (βάρος κατ’ όγκο) κατάλληλο για καθαρισμό και αντιμετώπιση καθαλατώσεων των μεμβρανών του NBR (2 χημικοί καθαρισμοί/έτος/μεμβράνη Χ 4 μεμβράνες Χ 900 περίπου λίτρα κιτρικού οξέος/καθαρισμό Χ 2 έτη = περίπου 15.000 λίτρα).

Δ) Για τις ανάγκες απολύμανσης των φρεατίων και καναλιών των μικρών βιολογικών καθαρισμών αλλά και την περιστασιακή απολύμανση των δεξαμενών πόσιμου νερού των Δημοτικών διαμερισμάτων, απαιτείται η προμήθεια στερεού Υποχλωριώδους Ασβεστίου  περιεκτικότητας 65-68% βάρος/βάρος σε ενεργό χλώριο, σε ταμπλέτες των 300 γραμμαρίων τουλάχιστον η κάθε μία με πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση ως απολυμαντικό πόσιμου νερού, από την εταιρεία παραγωγής του.

Υπολογίζεται ότι για συνολική παροχή επεξεργασμένων λυμάτων ίση με 2.100 κυβικά μέτρα ανά ημέρα, η ετήσια κατανάλωση Υποχλωριώδους Ασβεστίου  περιεκτικότητας 65-68% βάρος/βάρος σε ενεργό χλώριο, ανέρχεται σε 2.100 μ3/ημέρα Χ 4,0 γρ./μ3 Χ 100/65 Χ 365 ημέρες = 4.700 περίπου κιλά. Για δύο (2) έτη, η κατανάλωση Υποχλωριώδους Ασβεστίου 65-68% ανέρχεται σε περίπου 9.500 κιλά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΣΟΔΑΣ (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΝΑΟΗ) 50%.

Χημική Ονομασία: Υδροξείδιο του Νατρίου (Sodium Hydroxide)  (NaOH)

Διάλυμα περιεκτικότητας σε NaOH: 50% w/w

Χημική Τύπος: ( NaOH )

Ειδικό βάρος: 1,52 gr/cm3 περίπου

Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΝ 896/2005 ή νεώτερο, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το Υδροξείδιο του Νατρίου θα διατίθεται σε δοχεία των 30 lt (περίπου 46 kg), ή σε παλετοδεξαμενές των 1000 lt (περίπου 1500 kg).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (Η2SO4) 50%

Χημική Ονομασία: Θειικό οξύ (Sulfuric Acid), (Η2SO4)

Διάλυμα περιεκτικότητας σε θειικό οξύ: 50% w/w

Χημικός τύπος: 2SO4)

Ειδικό βάρος: 1,40 gr/cm3 περίπου

Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΝ 899/2009 ή νεώτερο, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το Θειικό οξύ θα διατίθεται σε κατάλληλα για το προϊόν δοχεία των 30 lt (περίπου 42 kg), ή σε παλετοδεξαμενές των 1000 lt (περίπου 1400 kg).

–   Τα προσφερόμενα χημικά θα είναι απόλυτα κατάλληλα για την χρήση την οποία προορίζονται και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας όσον αφορά τα στοιχεία και τη χρήση του και θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα όσα ορίζονται από την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

–   Για την καθαρότητα και ποιότητα των προσφερομένων χημικών θα είναι υπεύθυνος ο έμπορος.

–   Η προμήθεια των χημικών θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και η παράδοση στις εγκαταστάσεις του Διυλιστηρίου στην περιοχή Σκαλανίου.

– Τα χημικά θα είναι παραδοτέα στις παραπάνω εγκαταστάσεις της υπηρεσίας σε ειδικές προς τούτο δεξαμενές. Η μετάγγιση θα γίνεται με ευθύνη και υλικά μέσα (αντλίες, κ.λ.π) του προμηθευτή, με επίβλεψη προσωπικού της ΔΕΥΑΗ.

–     Η Υπηρεσία θα παραλαμβάνει τις ποσότητες που επιθυμεί τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης . Κάθε παραγγελία θα καλύπτει ποσότητα περίπου 650 – 660 κιλών (1.000 λίτρα) μηνιαία για το Υδροξείδιο του νατρίου και περίπου 710 – 720 κιλά (1.000 λίτρα) μηνιαία για το Θειικό οξύ.

–    Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.

–  Ο προμηθευτής υποχρεούται, μετά την παραγγελία από την ΔΕΥΑΗ (τηλεφωνικά ή με Φαξ), να ειδοποιεί την Επιχείρηση για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και η ώρα άφιξης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΗ θα είναι το αργότερο μέχρι την δωδεκάτη μεσημβρινή (12:00 πμ) εργάσιμης ημέρας (εκτός Σαββατοκύριακου).

– Η παράδοση θα συνοδεύεται από δελτίο αποστολής και ζυγολόγιο (πριν και μετά την εκφόρτωση) με συνοδεία προσωπικού της ΔΕΥΑΗ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (C6H8O7) 50% w/v.

Χημική Ονομασία: Κιτρικό Οξύ (Citric Acid)  (C6H8O7)

Διάλυμα περιεκτικότητας σε C6H8O7: 50% w/w

Χημική Τύπος: (C6H8O7)

Μοριακή μάζα: 192,124 g/mol

Το Κιτρικό Οξύ θα διατίθεται σε παλετοδεξαμενές των 1000 lt .

·         Το προϊόν θα είναι απόλυτα κατάλληλο για την χρήση την οποία προορίζεται και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας όσον αφορά τα στοιχεία και τη χρήση του και θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα όσα ορίζονται από την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.          

–   Για την καθαρότητα και ποιότητα του προϊόντος θα είναι υπεύθυνος ο έμπορος.

–   Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. η οποία έχει το δικαίωμα να αποστείλει δείγματα για εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε περίπτωση αδυναμίας του σε άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο, ως προς τη καθαρότητα και περιεκτικότητα. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση, το προϊόν δεν θα γίνεται δεκτό. Για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του, η ΔΕΥΑΗ θα προβαίνει περιοδικά σε δειγματοληψία και εργαστηριακό έλεγχο. Τα έξοδα για την εξέταση θα βαρύνουν την ΔΕΥΑΗ. Εάν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η προμήθεια της υπολειπόμενης ποσότητας γίνεται από τον επόμενο μειοδότη. Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι την παράδοση όλης της ζητούμενης ποσότητας.

·         –   Η προμήθεια του θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού του Ηρακλείου σε ειδικές προς τούτο δεξαμενές. Η μετάγγιση θα γίνεται με ευθύνη και υλικά μέσα (αντλίες, κ.λ.π) του προμηθευτή, με επίβλεψη προσωπικού της ΔΕΥΑΗ.

–   Η Υπηρεσία θα παραλαμβάνει τις ποσότητες που επιθυμεί τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Κάθε παραγγελία θα καλύπτει ποσότητα περίπου 1.000 λίτρων.

–  Ο προμηθευτής υποχρεούται, μετά την παραγγελία από την ΔΕΥΑΗ (τηλεφωνικά ή με Φαξ), να ειδοποιεί την Επιχείρηση για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και η ώρα άφιξης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΗ θα είναι το αργότερο μέχρι την δωδεκάτη μεσημβρινή (12:00 πμ) εργάσιμης ημέρας (εκτός Σαββατοκύριακου).

– Η παράδοση θα συνοδεύεται από δελτίο αποστολής και ζυγολόγιο (πριν και μετά την εκφόρτωση) με συνοδεία προσωπικού της ΔΕΥΑΗ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ [Ca(OCl)2]

To υπό προμήθεια υποχλωριώδες ασβέστιο [Ca(OCl)2] θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένης εταιρείας και ο προμηθευτής θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει πιστοποιητικό καταλληλότητας του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού (ISO EN 900/2007 ή νεώτερο). Το προϊόν θα πρέπει να είναι ελεύθερο ιχνών βαρέων μετάλλων και άλλων επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία ουσιών.

Θα πρέπει επίσης να προσκομίσει βεβαίωση της παρασκευάστριας εταιρίας ότι το προσφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με τις τιμές των παρακάτω παραμέτρων:

Χημική Ονομασία: Υποχλωριώδες Ασβέστιο (Calcium Hypochlorite) [Ca(OCl)2]

Περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο: 65- 68% βάρος/βάρος σε ενεργό χλώριο (ελάχιστο 65% w/w)

Υγρασία: 9% w/w ανώτατο

Στερεό σε Ταμπλέτες των 300 γραμμαρίων (κατ’ ελάχιστο)

Χρώμα: Γαλάζιο                                                                                                                              

Οι ανωτέρω τιμές είναι δεσμευτικές για όλη την προσφερόμενη ποσότητα.

Κατά την παράδοση, το προϊόν θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας-καταλληλότητας για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Θα προσκομίζεται επίσης πιστοποιητικό του κατασκευαστή, που θα αναφέρει τη περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο αλλά και τη σύσταση του στερεού.

Η ποιότητα του προϊόντος, όσον αφορά στο ενεργό χλώριο, θα εξετάζεται κατά την παραλαβή από την ΔΕΥΑΗ, η οποία έχει το δικαίωμα να αποστείλει δείγματα για εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε περίπτωση αδυναμίας του σε άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο, ως προς τη συγκεκριμένη παράμετρο.

Η δειγματοληψία και η αποστολή του δείγματος θα γίνεται κατά προτίμηση παρουσία εκπροσώπου του ανάδοχου και με δαπάνη του.

Εάν διαπιστωθεί απόκλιση, το προϊόν δεν θα γίνεται δεκτό. Για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του στην απολύμανση του πόσιμου νερού, η ΔΕΥΑΗ θα προβαίνει περιοδικά σε δειγματοληψία και εργαστηριακό έλεγχο. Τα έξοδα για την εξέταση θα βαρύνουν την ΔΕΥΑΗ. Εάν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η προμήθεια της υπολειπόμενης ποσότητας γίνεται από τον επόμενο μειοδότη. Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι την παράδοση όλης της ζητούμενης ποσότητας.

·         Το Υποχλωριώδες Ασβέστιο θα παραδοθεί σε στεγανές συσκευασίες (δοχεία) των 20-25 κιλών.

·         Η Υπηρεσία θα παραλαμβάνει τις ποσότητες που επιθυμεί τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού του Ηρακλείου. Κάθε παραγγελία θα καλύπτει ποσότητα περίπου 800 έως 1200 κιλών. Η μεταφορά και εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και υλικά μέσα του προμηθευτή, με επίβλεψη προσωπικού της ΔΕΥΑΗ.

–  Ο προμηθευτής υποχρεούται, μετά την παραγγελία από την ΔΕΥΑΗ (τηλεφωνικά ή με Φαξ), να ειδοποιεί την Επιχείρηση για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και η ώρα άφιξης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΗ θα είναι το αργότερο μέχρι την δωδεκάτη μεσημβρινή (12:00 πμ) εργάσιμης ημέρας (εκτός Σαββατοκύριακου). Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στον παραπάνω όρο τότε θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα εκπέσει η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ της ΔΕΥΑΗ.

– Η παράδοση θα συνοδεύεται από δελτίο αποστολής και ζυγολόγιο (πριν και μετά την εκφόρτωση) με συνοδεία προσωπικού της ΔΕΥΑΗ.

Για όλα τα προσφερόμενα υλικά, η Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται από:

1) πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την χρήση του προιόντος .

2) βεβαίωση του παραγωγού του προϊόντος περί της συμμόρφωσης του προσφερόμενου προϊόντος με το αντίστοιχο ISO EN. Ειδικά για το υποχλωριώδες νάτριο και το υποχλωριώδες ασβέστιο επί ποινή αποκλεισμού.

3) ISO 9001 του παραγωγού του προιόντος.

5) Φύλλο ασφάλειας του προσφερόμενου είδους (MSDS).

–  Η μεταφορά όλων των ζητούμενων χημικών – απολυμαντικών, θα γίνεται σύμφωνα με την Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τον Κ.Ο.Κ (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) και κατ’ ελάχιστον την ΚΥΑ 35043/2524 (ΦΕΚ 1385Β/2010): Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και την Κ.Υ.Α 12044/613/2007 – Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (405/Β/29.3.2000).

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές διέπονται τουλάχιστον από τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω. Η μη αναφορά κάποιου ισχύοντος εγγράφου (Νόμου, Τεχνικού Προτύπου, Ευρωπαϊκής Οδηγίας  ή άλλης Κανονιστικής Διάταξης) δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την υποχρέωση γνώσης και εφαρμογής του.

                                   Ηράκλειο Οκτώβριος 2017
ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο Συντάκτης
Ο Γενικός Δ/ντής  
 

Χ.Παπαματθαιάκης

 

 

  Χ.Παπαδογιάννης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ –

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ»               

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Β. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προμήθειας Απολυμαντικών-Χημικών Επεξεργασίας Νερού

(Κιτρικό οξύ)

   
 
Ειδικοί προϋπ/σμοί Είδος

CPV:24000000-4

Ποσότητα Ευρώ

λίτρο

Σύνολο Ευρώ

(χωρίς Φ.Π.Α)

1ος Κιτρικό οξύ περιεκτικότητας

50% w/v

15.000

λίτρα

1,00   15.000,00
Σύνολο   15.000,00
Φ.Π.Α 24%     3.600,00
Σύνολο (με ΦΠΑ)   18.600,00
 

Ηράκλειο 18-10- 2017

   
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
    Ο Γενικός Δ/ντής             Ο Συντάκτης
    Χ.Παπαματθαιάκης                  Χ.Παπαδογιάννης    

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ –

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ»               

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

                               Γ΄. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                    Προμήθειας Απολυμαντικών-Χημικών Επεξεργασίας Νερού

                (Υποχλωριώδες Ασβέστιο )

       
 
Ειδικοί προϋπ/σμοί Είδος

CPV:24312200-6

Ποσότητα Ευρώ

Κιλό

 

Σύνολο Ευρώ

(χωρίς Φ.Π.Α)

1ος Υποχλωριώδες Ασβέστιο στερεό

60-80% σε ταμπλέτες των 300

γραμ. η κάθε μία τουλάχιστον

9.500 κιλά 4,8 45.600,00
Σύνολο   45.600,00
Φ.Π.Α 24%     10.944,00
Σύνολο (με ΦΠΑ)   56.544,00
 

                      Ηράκλειο 18-10- 2017

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
    Ο Γενικός Δ/ντής             Οι Συντάκτες
    Χ.Παπαματθαιάκης                  Χ.Παπαδογιάννης    

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                             Προμήθειας Απολυμαντικών –

Χημικών Επεξεργασίας Νερού & Λυμάτων

   

 

Αριθμός Μελέτης: ………………/…/…/2017

 

 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   15.000,00 πλέον Φ.Π.Α

 

 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

                           CPV: 24000000-4

 

Ποσότ. Τιμή μονάδος

Μερικό

σύνολο

1. Κιτρικό οξύ περιεκτικότητας 50% w/v

 

15.000 λίτρα

 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Της επιχείρησης ……………………….…………………………………….., Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….……………………………………, έδρα ………………. …………,

οδός ………………………………………………………..………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………, email: ……………………………..

                ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                               Προμήθειας Απολυμαντικών –

Χημικών Επεξεργασίας Νερού & Λυμάτων

Αριθμός Μελέτης: ………………/…/…/2017

 

 

 

                                                                          ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   45.600,00 πλέον Φ.Π.Α

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

                           CPV: 24312200-6

 

Ποσότ. Τιμή μονάδος

Μερικό

σύνολο

1. Υποχλωριώδες Ασβέστιο στερεό 60-80% σε ταμπλέτες των 300 γραμ. η κάθε μία τουλάχιστον

 

9.500 κιλά

 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Της επιχείρησης ……………………….…………………………………….., Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….……………………………………, έδρα ………………. …………,

οδός ………………………………………………………..………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………, email: ……………………………..

 

 

 

                ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ