ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΔΑ:6ΕΡ3ΟΡΙΗ-Λ9Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Έργο: «Προμήθεια & εγκατάσταση

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                            συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών

       και διαχείρισης διανομής καυσίμων»
Κ.Α. : 12.01.0012

           54.00.1024

                                                                                     

ΑΡ.ΠΡΩΤ:4217/16-5-2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση

τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η ανάδειξη αναδόχου, για την

«Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών και

διαχείρισης διανομής καυσίμων», προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων

πεντακοσίων είκοσι τριών (32.523,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% με κωδικούς CPV:

316800000-6, 42124211-6, 45223720-9, 38420000-5, 30230000-0, 042961100-1.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει

από τη συνολική τιμή του τιμολογίου προσφοράς του χωρίς Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης και της 39/2017

απόφασης με ΑΔΑ:ΩΚΛΛΟΡΙΗ-Κ7Ο και της με αριθμό 122/2017 απόφασης με

ΑΔΑ:62ΑΘΟΡΙΗ-Ω5Γ του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί έγκρισης διενέργειας της

προμήθείας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης.

 

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού : ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

30 Μαίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη

επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά),

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να

προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια

ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της

ΔΕΥΑΗ.

 

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της

ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.

  1. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα

καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της

ΔΕΥΑΗ.

  1. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη

διεύθυνση https://www.deyah.gr.

  1. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου,

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε

περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

  1. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.

1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

Νικόλαος Φακουρέλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ