ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔEYA ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ. 9494/4-10-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                              ΠΡΟΣ  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ».

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης προϋπολογισμού έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 224/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, με ΑΔΑ:ΨΥΓ7ΟΡΙΗ-ΛΡΡ και β) η 126/8-8-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 264/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: 6ΘΦ0ΟΡΙΗ-ΤΨΥ, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΗ του έτους 2017,  της αντίστοιχης πίστωσης με Κ.Α. 14.04.0003 και τίτλο «Προμήθεια  προκατασκευασμένων οικίσκων» και Κ.Α. 54.00.1024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Παγίων 24%».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ», μέχρι την Δευτέρα 16/10/2017, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτουμε.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν Τεχνικές Προδιαγραφές του οικίσκου που προσφέρουν.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών, αρμόδιος υπάλληλος κ. Δημ. Παπαδάκης, τηλέφωνο 2810529379 και e.mail: [email protected]

      Ο Γενικός Δ/ντής

 

Χ. Παπαματθαιάκης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

        Αριθ. Πρωτ. 9494/4-10-2017

 

Η ΔΕΥΑΗ ενδιαφέρεται για την προμήθεια και παράδοση ενός (1) προκατασκευασμένου οικίσκου συνολικού εμβαδού ~ 15 τ.μ και εξωτερικών διαστάσεων ~ 6,0 χ 2,60 χ 2,40 μ ( Μ χ Π χ Υ ).                      για αποθήκευση αρχείου του Λογιστηρίου, στο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης .

       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένες διατομές και κοιλοδοκούς βαρέως τύπου, ενσωματωμένος στα τοιχώματα, μη ορατός. Όλα τα μεταλλικά μέρη  έχουν επίστρωση διπλού primer και τελικής βαφής.

Τα τοιχώματα και η οροφή του θα είναι κατασκευασμένα από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 40 mm, χρώματος λευκού, με αμφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισμένων και βαμμένων ελασμάτων πάχους τουλάχιστον 0,5-0,6 mm.

Περιμετρική Υδρορροή με πλήρη στεγανότητα.

Το δάπεδο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικές ράβδους, γαλβανισμένες και μονωμένες με κατάλληλα υλικά, επενδυμένο με  κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 20 mm και τέλος επενδυμένο με σκληρό και αδιάβροχο PVC ή άλλη κατάλληλη προστατευτική μεμβράνη.

Πόρτες – Παράθυρα :Η εξωτερική πόρτα θα κατασκευασθεί από θερμομονωτικά πάνελ και κάσα λευκού αλουμινίου με περσίδες και ανοξείδωτη σίτα από την  εσωτερική πλευρά. Οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας. Το παράθυρο θα είναι ανοιγόμενο από προφίλ αλουμινίου με ανοξείδωτη σίτα και περσίδες αλουμινίου. Επίσης θα πρέπει να φέρουν σιδεριές γαλβανισμένες εν θερμώ και βαμμένες στο παράθυρο για λόγους ασφαλείας.

Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση : Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι ανάλογα με την χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Θα περιλαμβάνει ηλεκτρικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες, φωτιστικά σώματα φθορίου, διακόπτες, πρίζες σούκο, ρελέ διαρροής και γενικά να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα ηλεκτρικής και τηλεφωνικής εγκατάστασης.

Βάση εγκατάστασης οικίσκων : Οι οικίσκοι θα τοποθετηθούν πάνω σε ανθεκτική μεταλλική γαλβανισμένη βάση ύψους 20-30 cm σε επίπεδο εδάφους σε έξη (6) σημεία.( 4 σημεία στήριξης στα άκρα και δύο σημεία στη μέση )

Ο προκατασκευασμένος οικίσκος θα είναι  σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης αρχείου για το Λογιστήριο της υπηρεσίας συνολικού εμβαδού Ε ~15 τ.μ και εξωτερικών διαστάσεων ~ 6,0 χ 2,60 χ 2,40 μ

( Μ χ Π χ Υ ).

Ο οικίσκος θα έχει ένα χώρο και θα περιλαμβάνει μία πόρτα (1)  εξωτερική με περσίδες αλουμινίου τουλάχιστον στο κάτω ήμισυ της πόρτας για αερισμό του χώρου και από την εσωτερική πλευρά ανοξείδωτη σίτα , ενώ το άνω ήμισυ θα είναι κατασκευασμένη από πάνελ αλουμινίου, διαστάσεων ~0,90 χ 2,00 μ ( Π χ Υ ) και  ένα (1) μονόφυλλο παράθυρο με ανάκληση στο πίσω μέρος του οικίσκου διαστάσεων ~ ο,80Χ 0,80 (ΠΧΥ) με σίτα και περσίδες για αερισμό του χώρου, σύμφωνα με το σχέδιο της ΔΕΥΑΗ.

Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση , ηλεκτρολογικός πίνακας με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες, πρίζα σούκο, ρελέ διαρροής, διακόπτες και εξωτερική αναμονή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς τηλεφωνική εγκατάσταση και χωρίς κλιματιστική μονάδα.

Οι προκατασκευασμένοι οικίσκοι πρέπει να προέρχονται επί ποινή αποκλεισμού από εργοστάσιο πιστοποιημένο με ISO 9001 και να φέρουν σήμα CE.

Η τιμή προσφοράς θα αφορά προμήθεια και παράδοση του οικίσκου στο χώρο του Βιολογικού καθαρισμού στη Φοινικιά , Κ. Χατζηγεωργίου 2 ,στο  Ηράκλειο Κρήτης.

Ηράκλειο 6 Ιουλίου   2017
Εθεωρήθη
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολογος Μηχανικός

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Αριθ. Πρωτ. 9494/4-10-2017

                                 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1. Προκατασκευασμένος οικίσκος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, για  αποθήκευση Αρχείου του Λογιστηρίου της ΔΕΥΑΗ. 1 6.000,00 6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00
ΦΠΑ 24% 1.440,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.440,00

 

Ηράκλειο 6 Ιουλίου  2017
Εθεωρήθη
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολογος Μηχανικός

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

HΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Αριθ. Πρωτ. 9494/4-10-2017

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1. Προκατασκευασμένος οικίσκος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, για  αποθήκευση Αρχείου του Λογιστηρίου της ΔΕΥΑΗ.  

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ……………………

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ_signed_signed_signed