ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

«Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών και διαχείρισης διανομής καυσίμων»

  K. A. : 12.01.0012

54.00.1024

ΑΡ.ΠΡΩΤ:7576/10-8-2017

ΑΔΑ:60ΞΠΟΡΙΗ-ΝΡΞ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η ανάδειξη  αναδόχου, για την «Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών και διαχείρισης διανομής καυσίμων», προϋπολογισμού τριάντα δύο  χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών   (32.523,00)  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% με κωδικούς CPV: 316800000-6, 42124211-6, 45223720-9, 38420000-5, 30230000-0, 042961100-1.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει από τη συνολική  τιμή του τιμολογίου  προσφοράς του  χωρίς Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της με αρ. πρωτ.7575/2017 Διακήρυξης και των 39/2017 με ΑΔΑ:ΩΚΛΛΟΡΙΗ-Κ7Ο και  122/2017 με ΑΔΑ:62ΑΘΟΡΙΗ-Ω5Γ αποφάσεων του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
  2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ και θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, ως άρθρο 18 του Ν.4469/2017.
  3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
  4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
  5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 του Ν. 3463/2006 και του Ν.4483/2017.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

 

Ιωάννης Ρασούλης

Προς Εφημερίδες:

  1.  ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ.
  2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ