ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

                                                                                                     ΑΔΑ: 6Φ4ΝΟΡΙΗ-ΡΝ4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                              Ηράκλειο 19-07-2017    

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ. 6616/19-07-2017                             

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

                                                               Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ»

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β,Γ) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Α. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ »( Υποχλωριώδες Νάτριο περιεκτικότητας 14-16% σε ενεργό χλώριο με CPV:24312200-0, Υδροξείδιο του Νατρίου περιεκτικότητας 50% w/v με CPV:24311520-8,  Θειικό οξύ περιεκτικότητας 50% w/v με CPV:24311411-1), συνολικού ποσού 282.300,00€ προ Φ.Π.Α και 350.052,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Β. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ »( Κιτρικό οξύ περιεκτικότητας 50% w/v με CPV:24000000-4 )ποσού 15.000,00€ προ Φ.Π.Α και 18.600,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Γ. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ »(  Υποχλωριώδες Ασβέστιο στερεό 60-80% σε ταμπλέτες των 300 γραμ. η κάθε μία τουλάχιστον, με CPV:24312200-6)Κιτρικό οξύ περιεκτικότητας 50% w/v με CPV:24000000-4 )ποσού 45.600,00€ προ Φ.Π.Α και 56.544,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:7ΧΔΕΟΡΙΗ-4ΑΩ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 19/07/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ 19/07/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 20/07/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:21/07 /2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 16/08/2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/08 /2017 ημέρα Δευτέρα ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική Προσφορά ,  κ. Μ. Κουμάκη, Τηλέφωνο 2810-529404 Email:[email protected] και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ. Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

 

    Νικόλαος Φακουρέλης

 

Δημοσιεύσεις

  1. Ημερήσια Ηρακλείου «ΠΑΤΡΙΣ»
  2. Εβδομαδιαία Ν. Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ»
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΛΟΓΟΣ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ