ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΔΑ: ΨΤΡ7ΟΡΙΗ-6ΞΛ

Έργο:    Προμήθεια Αντιδραστηρίων, Θρεπτικών υλικών, αναλωσίμων

                                       υλικών, σκευών  και  μικροεξαρτημάτων Χημικού και

                                        Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΔΕΥΑΗ, έτους 2017

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4312 / 18-5-2017

                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                                                    

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση

τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την

«Προμήθεια Αντιδραστηρίων, Θρεπτικών υλικών , αναλωσίμων υλικών,

σκευών και μικροεξαρτημάτων Χημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

ΔΕΥΑΗ, έτους 2017», προϋπολογισμού έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700,00)

ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327

του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 4312/18-5- 2017

και της απόφασης 131/2017 με ΑΔΑ:ΩΜ0ΧΟΡΙΗ-97Χ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των

τευχών της Δημοπράτησης.

 

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

31 Μαίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη

επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά),

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να

προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια

ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της

ΔΕΥΑΗ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε

για το σύνολο των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού , είτε για μια.

 

                                      Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της

ΔΕΥΑ Ηρακλειου: www.deyah.gr.

  1. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα

καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της

ΔΕΥΑΗ.

  1. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη

διεύθυνση https://www.deyah.gr.

  1. Τον ανάδοχο ή τους αναδόχους βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ

Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή

υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη

πληρωμή του.

  1. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.

1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

  Νικόλαος Φακουρέλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ