ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                     αρ.πρωτ: 6103/26-6-2019   

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης,  διακηρύσσει ότι:

εκτίθεται σε Πλειοδοτικό Διαγωνισμό η « ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος σ’ αυτόν.

Τα μίσθια πρέπει:

 1. Να βρίσκονται στις θέσεις:

–  «Γραντάς» και «Λιθίνες»  εντός και εκτός ορίων οικισμού των Δαφνών (τρία ακίνητα)

–   «Αη-Λιας»  εκτός ορίου οικισμού Αγίου Μύρωνος (δύο ακίνητα)

–   «Αγία Παρασκευή»  εκτός οικισμού Πυργού (ένα ακίνητο)

–  «Κρύα Βρύση»  εκτός ορίου οικισμού Βασιλειών (ένα ακίνητο)

 1. Να έχουν έκταση έως 250 τετραγωνικά μέτρα
 2. Να είναι σε κατάλληλη γεωλογικά θέση και να έχουν την αναγκαία μορφολογία, ως αυτή βεβαιώνεται από το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΥΑΗ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τις προϋποθέσεις οι οποίες αναγράφονται στη με αρ.πρωτ. 6060/26-6- 2019 Διακήρυξη.

Η δημοπρασία θα γίνει στις  10 Ιουλίου 2019 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Κων. Χατζηγεωργίου 2, Ηράκλειο Τ. Κ. 71500 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 9:30 – 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών).

Οι προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Δημοπρασιών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Η απόφαση της Επιτροπής Δημοπρασιών για τον αποκλεισμό ενδιαφερομένου να συμμετέχει στην δημοπρασία, εφόσον δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Δημοπρασιών και από τον τελευταίο μειοδότη και τον εγγυητή τούτου.

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΥΑΗ.      

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλειου: www.deyah.gr     και του Δήμου Ηρακλείου: www.heraklion.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες μία εβδομαδιαία και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ και του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ..
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 όπως αυτές τυχόν τροποποιηθούν.

Να δημοσιευτεί μια φορά

και με στοιχεία των 8 στιγμών

από τις εφημερίδες:

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

 

1.ΠΑΤΡΙΣ

 1. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
 2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

4.SITE ΔΕΥΑΗ

 1. SITE ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ