ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΚΞΕΟΡΙΗ-00Κ

Έργο: «Μεταφορά Χρημάτων και Αξιών»
Κ.Α.  64.00.0011
54.00.6024

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

        ΑΡ.ΠΡΩΤ:3805/5-5-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση
τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η ανάδειξη αναδόχου, για την
«Μεταφορά Χρημάτων και Αξιών», προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων (8.000,00)
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% με κωδικό CPV: 79710000-4.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει
από τη συνολική τιμή του τιμολογίου προσφοράς του χωρίς Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:
3805/5-5-2017 και της απόφασης 117/2017 με ΑΔΑ: ΩΨΝΛΟΡΙΗ-ΤΓΖ του Δ.Σ της
ΔΕΥΑΗ και των τευχών Δημοπράτησης.
Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού : ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
18 Μαίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη
επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά),
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να
προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια
ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της
ΔΕΥΑΗ.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες
  ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της
  ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα
  καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της
  ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη
  διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου,
  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε
  περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.
  1069/1980 και του Ν. 3463/2006.
  Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ.117/2017με ΑΔΑ: ΩΨΝΛΟΡΙΗ-ΤΓΖ
  απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

Νικόλαος Φακουρέλης

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ