«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                       Ηράκλειο 31-7-2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ: 7103/31-7-2017                               

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

«Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στους Τοπικούς Οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου»

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών για τη «Λειτουργία και Συντήρηση των  ‘’Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στους Τοπικούς Οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου’’» (κωδ. NUTS GR431), αποτελεί η επί 24ώρου βάσεως αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη των ‘’ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ’’, για είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού, για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Οι ως άνω υπηρεσίες κατατάσσονται στην  Κατηγορία 16, CPV 90420000  κατά την έννοια του άρθρου 24, παρ. 1 , του Παραρτήματος  ΧVΙΙ Α, της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 59/2007 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ 2195/02, όπως τροποποιήθηκε με τον (ΕΚ) αρ 2151/2003 και όπως ισχύουν σήμερα.

Συνολικός Προϋπολογισμός: Διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες ευρώ   (288.000,00)  προ Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα 24 μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Υπολογισμός έγινε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς μετά από έρευνα του Τμήματος Βιολογικού – Αποχέτευσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου, µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι (288.000,00 Χ 2% ) 5.760,00 ευρώ.

Η δαπάνη  της σύμβασης βαρύνει τον ΚΑ 62.07.01.03  για την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και θα προβλεφθεί και ανάλογη πίστωση για το ανεκτέλεστο τμήμα της υπηρεσίας στο έτος 2018  και 2019 του  Φορέα από τον ίδιο  ΚΑ  και  χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη δημοπράτησης και στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης.

Προσφορές μπορούν να δώσουν  Επιχειρήσεις για το σύνολο των εργασιών του ενδεικτικού  προϋπολογισμού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr με Α/Α:44779 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στη οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2, στη Φοινικιά στο κτίριο του Βιολογικού Καθαρισμού, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ: 31/07/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 31/07/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 01/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/09/2017 ημέρα Δευτέρα, ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στη Φοινικιά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Η.  κ. Γεωργία Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, e-mail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης,  και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του N.3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και N.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

                                                    Νικόλαος Φακουρέλης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ