ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                                                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 12865/31-12-2021
                                                   

                                                         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την «Λειτουργία και Συντήρηση Διυλιστηρίου Σκαλανίου »
προϋπολογισμού 170.294,40 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, με Α/Α 151627 στο ΕΣΗΔΗΣ, χρονικής διάρκειας
τριών ετών, με κωδικό CPV: 45232430-5.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.
4412/2016 που θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 12866/31-12-2021 και των
αποφάσεων 470/2021 με ΑΔΑ:Ψ3ΞΡΟΡΙΗ-ΘΚ3 και 512/2021 με ΑΔΑ: 9ΛΔΩΟΡΙΗ-ΙΓΤ του Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό
2%, επί του προϋπολογισμού, ποσού 3.406,00 ευρώ, ως άρθρο 2.2.2.1. Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο
αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο
άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης αναφέρονται.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες τουλάχιστον δέκα
πέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της
διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων.
Χατζηγεωργίου 2 , στη Φοινικιά Ηρακλείου, από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών
προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 493/2020 και ΑΔΑ:ΨΤ7ΖΟΡΙΗ-53Σ του Δ.Σ..
                                                   

                                                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ 31/12/2021.
Ημερομηνία δημοσίευσης στο site της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 31/12/2021.
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 31/12/2021.
Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 01/01/2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00
πμ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 20/01/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/01/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα : 10:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνικές
Προσφορές κ. Μ. Κουμάκης, Τηλέφωνο 2810-529406, για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ.
Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: amanaki@deyah.gr.
Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός
θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

O Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

Βουρεξάκης Γεώργιος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΕΕΣ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ