ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 2016

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ. Ε. Υ. Α. Η.) έχοντας υπόψη την 221/2016 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει μετά τις ρυθμίσεις των Ν 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 2016», συνολικού προϋπολογισμού 59.900,00 (χωρίς Φ. Π. Α).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου Κ. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά, στις 9/8/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο του Μ Ε Ε Π του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε Α1 τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο Εγγυητική Επιστολή ποσού 1.198,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η πλήρης διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία διανέμονται σε εκπροσώπους των ενδιαφερομένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΗ (Πληροφορίες στα τηλ. 2810-529401 κος Χαρ. Παπαδογιάννης και κα Αντ. Κυπριωτάκη 2810-529384).

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Λόγω του επείγοντος θα πρέπει να γίνει άμεση έναρξη των εργασιών. Η συνολική προθεσμία έργου είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Ηράκλειο 28-7-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

Νικόλαος Φακουρέλης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα απο εδώ :

Περιληπτικη_Διακήρυξη_Καθαρισμός_φρεατίων_υδροσυλλογής_2016(2)

Τεύχη_δημοπράτησης_Καθαρισμός_φρεατίων_υδροσυλλογής_2016