«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμέτρηση – τηλέλεγχος)»

Αρ. πρωτ. :1564/19-2-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει Διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του σύμβασης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμέτρηση – τηλέλεγχος)», (CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης αποχέτευσης), Εκτιμώμενης αξίας 14.716.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 15.810.160,00 € με ΦΠΑ,(άνω των ορίων).

Η παρούσα σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση έργου, προμήθειας και υπηρεσίας, και αποτελείται από τρία διακριτά υέρη

Α. Αντικατάσταση – Επέκταση ~150.000 μ.μ δικτύων ύδρευσης κυρίως στις περιοχές Κορώνη Μαγαρά, Αγ. Αικατερίνη, Δημοκρατίας – Κηπούπολη, Αλικαρνασσό, Αγ. Ιωάννη , Δυτικά Προάστεια (Τρείς Βαγιές, Σταυρωμένος, Λίντο), εκτιμώμενης αξίας 10.157.000 € χωρίς ΦΠΑ .

Β. Προμήθεια και εγκατάσταση 20.000 μετρητών κατανάλωσης νερού με το σύστημα τηλεμέτρησής τους και τον εκσυγχρονισμό – συμπλήρωση του συστήματος παρακολούθησης ελέγχου διαρροών – τηλελέγχου του δικτύου ύδρευσης εκτιμώμενης αξίας 4.463.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Γ. Λειτουργία του συστήματος τηλεμέτρησης – τηλεελέγχου για 2 επί πλέον έτη (μετά την περαίωση του έργου & της προμήθειας) εκτιμώμενης αξίας 96.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της μεικτής σύμβασης είναι η Αντικατάσταση – Επέκταση των δικτύων ύδρευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 225 του ν.4412/16, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις συμβάσεων έργου.

  1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδός :Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά Τ.Κ: 71500

Τηλ επικοινωνίας: 2810529386, 2810529385 Fax: 2810263329

E-Mail επικοινωνίας : pt@devah.gr, devah-mt@otenet.gr,

Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

  1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 142728, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.devah.gr.
  2. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑνΟλΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.’

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  1. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
  2. Κριτήριο ανάθεσης : είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής σύμφωνα με το άρθρο 311 του ν 4412/2016. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
  3. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συγκροτήθηκε με την 52/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/3/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2/4/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

  1. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 294.320 ευρώ (2% x 14.716.000).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

  1. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
  3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται ως εξής:

α) Μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», μετά τη με αρ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την 236/2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ. Το ποσό χρηματοδότησης είναι 14.620.000 €.

β) Το ποσό των 96.000€ (πλέον ΦΠΑ ποσού 23.040€) που αφορά τη λειτουργία συστήματος τηλεμέτρησης και τηλεελέγχου, για 2 επί πλέον έτη μετά την αποπεράτωση του 1ου και 2ου διακριτού τμήματος της σύμβασης και αφού γίνει Βεβαίωση Περαίωσης και Διοικητική Παραλαβή από τον Κύριο του Έργου, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Ηρακλείου.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΚΑ 15.05.1907 του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ.

Y-TD2_signed

Y-TD1_signed

Y-O11_signed

Y-O10_signed

Y-O9_signed

Y-O8_signed

Y-O7_signed

Y-O6&12_signed

Y-O5_signed

Y-O4_signed

Y-O3_signed

Y-O2_signed

Y-O1_signed

Y-GEN_signed

Y-DIKL_signed

Y-AER_signed

espd-request-v2 (29)_signed

ΕΣΥ ΥΔΡΕΥΣΗ_ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020_v3_signed

ΚΗΜΔΗΣ_προκήρυξη ΥΔΡΕΥΣΗ_ΗΡΑΚΛΕΙΟ Περιληπτική Αναλυτική -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___230221_signed

Προκηρυξη ΥΔΡΕΥΣΗ _ΗΡΑΚΛΕΙΟ περιληπτική_ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

Προϋπολογισμός ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 -v3_xlsx_signed

Τεχνική Περιγραφή ΥΔΡΕΥΣΗ_ΗΡΑΚΛΕΙΟ-v3_signed

Τιμολόγιο μελέτης ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 -v3_signed

Τεχνικές Προδιαγραφές ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 -v3_signed