«Κατασκευή δικτύων ομβρίων στην πόλη Ηρακλείου»

 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 Αρ. πρωτ. : 4373/18-5-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 • Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του «Κατασκευή δικτύων ομβρίων στην πόλη Ηρακλείου», (CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης), Εκτιμώμενης αξίας 3.400.000,00 (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. ),(κάτω των ορίων).

1.Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός :Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά

Τ.Κ: 71500

Τηλ: 2810529386

Fax: 2810263329

E-mail: Deyah-pt@otenet.gr

Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 180890, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.

 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 1. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

 1. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

 

 1. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8/6/2021,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 11/6/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

 

 1. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 68.000,00 ευρώ.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

 

 1. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ. Η δαπάνη του έργου συνολικά θα βαρύνει τον ΚΑ 15.06.1907 του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ, με εγκεκριμένη πίστωση 1.500.000 €  για το 2021.

 

Ηράκλειο 18-5-2021

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 
 
Γεώργιος Βουρεξάκης
Να δημοσιευτεί στις  εφημερίδες  
 1. ΠΑΤΡΙΣ
 2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
 
 

ΕΣΥ ΟΜΒΡΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ- ορθή επανάληψη_signed

ΚΗΜΔΗΣ_προκήρυξη_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___200521_signed

Προϋπολογισμός ΟΜΒΡΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ_signed

Τεχνική Έκθεση ΟΜΒΡΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ_signed

Τιμολόγιο μελέτης ΟΜΒΡΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ_signed

Προκηρυξη ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ – περιληπτική_ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed

espd-request-v2 (32)_signed

O1_signed

O2_signed

O3_signed

O4_signed

O5_signed

O6_signed

O7_signed

O8_signed

O9_signed

O10_signed

O11_signed

Διάταξη_signed

Τυπ_Διατομή_signed

Φρεατια υδροσυλλογης_signed

Φρεατιο επισκεψης_signed