ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                           αρ.πρωτ: 5474/31-5-2018

 HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

προϋπολογισμού  οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι (8.720,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την Τρίτη 12/6/2018, πρέπει να περιέχονται:

Α.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρετε ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς να μην έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. ότι έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4. ότι διαθέτετε Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδοθείσα από το αρμόδιο υπουργείο.
 5. ότι είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 6. ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η προσφορά.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν

 1. Σχετική άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας και

2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρετε ότι η εταιρεία σας

– εκδίδει τα κατάλληλα πιστοποιητικά μυοκτονίας.

– χρησιμοποιεί σκευάσματα αρμοδίως εγκεκριμένα και δίνει τους αριθμούς έγκρισης τους.

– χρησιμοποιεί δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας.

– θα δώσει κάτοψη του χώρου όπου θα φαίνονται σημειωμένες και αριθμημένες οι θέσεις των δολωματικών σταθμών

-θα εκτελεί κατ’ ελάχιστον μηνιαία επιθεώρηση των δολωματικών σταθμών και θα δίνει κάθε φορά έκθεση με τις παρατηρήσεις επί της πορείας μυοκτονίας.

– Θα δίνει κάτοψη του χώρου, όπου θα φαίνονται σημειωμένες και αριθμημένες

οι θέσεις των δολωματικών σταθμών.  

-Θα τοποθετήσει καινούργιους δολωματικούς σταθμούς σε όσες θέσεις έχουν καταστραφεί ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο χρειάζονται αντικατάσταση, καθώς και να καταθέσει φωτογραφίες κάθε χώρου με τους δολωματικούς σταθμούς εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. 

            Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα παραπάνω, θα θεωρηθεί έκπτωτος και θα παρακρατηθεί η εγγυητική του επιστολή καλής εκτελέσεως.  

 • Θα εκτελεί κατ’ ελάχιστον μηνιαία επιθεώρηση των δολωματικών σταθμών και να δίνει κάθε φορά έκθεση με τις παρατηρήσεις επί της πορείας της μυοκτονίας.

Αν κατά τις πρώτες επιθεωρήσεις διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο ότι δεν υπάρχει η ανάγκη της ελάχιστης μηνιαίας επιθεώρησης σε κάποιους σταθμούς αυτή θα πραγματοποιείται σε άλλο σημείο στο οποίο υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης συχνότητας επισκέψεων. Σε καμία όμως περίπτωση η συχνότητα των επισκέψεων δεν πρέπει να είναι κάτω από 

τη μία ανά τρίμηνο. Σε κάθε περίπτωση για την πληρωμή απαιτείται η συνυποβολή της προαναφερθείσας έκθεσης.

 • Θα τοποθετεί και χύμα σκευάσματα, εκτός των δολωματικών σταθμών, σε σημεία που θα της υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΗ, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 20% των σκευασμάτων που τοποθετούνται εντός των δολωματικών σταθμών.

       –    Στην πρώτη της επίσκεψη σε κάθε σημείο εφαρμογής θα καθαρίσει τον χώρο και θα τον διατηρεί καθαρό καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης , από περιττά αντικείμενα τα οποία μπορεί να  αποτελέσουν εστίες για την δημιουργία φωλιάς  ή τροφής από τα τρωκτικά.

 • Σε περιπτώσεις επείγουσες για εφαρμογή σκευασμάτων μυοκτονίας, όπως αυτές θα αξιολογούνται από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να επεμβαίνει εντός 24ώρου από την έγγραφη ενημέρωση του.
 • Για να είναι μεγαλύτερη η προσέλκυση των δολωμάτων από τα τρωκτικά θα πρέπει να γίνεται αλλαγή της δραστικής ουσίας προσέλκυσης ανά τακτά διαστήματα. 

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς βεβαιώσεις θ’ απορρίπτεται.

Η Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

Προμήθειες – Κρατήσεις

Η προσφορά θα δοθεί  υποχρεωτικά σε ευρώ και η εγκατάσταση και παρακολούθηση θα γίνεται στα σημεία του αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα της Επιχείρησης.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  τον Κ.Α 64.00.00.10 προϋπολογισμού του 2018 με τίτλο «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ (ΒΙΟΛ.,ΑΝΤΛΙΟΣ.ΝΕΡΟΥ – ΛΥΜΑΤΩΝ».

Ο προμηθευτής βαρύνεται με κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ, Ν.4013/2011.

Διάρκεια σύμβασης

Οι συστηματικές παρακολουθήσεις των 109 δολωματικών σταθμών του συνημμένου πίνακα  θα γίνονται όπως ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές  και θα έχουν χρονική διάρκεια ένα έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529363 (κυρία Ειρ. Στεφανάκη).

 

                                                                                 Ηράκλειο 31-5-2018.

 

Ο Γεν. Δ/ντής              Ο Προϊστάμενος του Τμήματος     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η / Μ Εξοπλισμού           Βιολογικού – Αποχέτευσης

 

Χ. Παπαματθαιάκης                        Χ. Τζαμπάζης                            Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

K. A. : 64.00.00.10

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ,

ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Το έργο αφορά :

            Την παρακολούθηση για ένα ( 1 ) έτος σε μηνιαία βάση διακοσίων ενενήντα επτά ( 392 )  δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα.

Η εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει :

 1. Να έχει την σχετική άδεια από Υπουργείο Γεωργίας, αντίγραφο της οποίας θα καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Να εκδίδει τα κατάλληλα πιστοποιητικά μυοκτονίας.
 3. Να χρησιμοποιεί σκευάσματα αρμοδίως εγκεκριμένα, να δίνει τους αριθμούς έγκρισης τους και να καταθέτει δείγμα των σκευασμάτων μαζί με την προσφορά του.
 4. Να χρησιμοποιεί δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας, των οποίων προδιαγραφές και φωτογραφία θα καταθέσει μαζί με την προσφορά του.
 5. Να δίνει κάτοψη του χώρου, όπου θα φαίνονται σημειωμένες και αριθμημένες

            οι θέσεις των δολωματικών σταθμών.

            Να τοποθετήσει καινούργιους δολωματικούς σταθμούς σε όσες θέσεις έχουν καταστραφεί ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο χρειάζονται αντικατάσταση, καθώς και να καταθέσει φωτογραφίες κάθε χώρου με τους δολωματικούς σταθμούς εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα παραπάνω,

θα θεωρηθεί έκπτωτος και θα παρακρατηθεί η εγγυητική του επιστολή καλής εκτελέσεως.

 1. Να εκτελεί κατ’ ελάχιστον μηνιαία επιθεώρηση των δολωματικών σταθμών και να δίνει κάθε φορά έκθεση με τις παρατηρήσεις επί της πορείας της μυοκτονίας.

Αν κατά τις πρώτες επιθεωρήσεις διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο ότι δεν υπάρχει η ανάγκη της ελάχιστης μηνιαίας επιθεώρησης σε κάποιους σταθμούς αυτή θα πραγματοποιείται σε άλλο σημείο στο οποίο υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης συχνότητας επισκέψεων. Σε καμία όμως περίπτωση η συχνότητα των επισκέψεων δεν πρέπει να είναι κάτω από

τη μία ανά τρίμηνο. Σε κάθε περίπτωση για την πληρωμή απαιτείται η συνυποβολή της προαναφερθείσας έκθεσης.

 1. Να τοποθετεί και χύμα σκευάσματα, εκτός των δολωματικών σταθμών, σε σημεία που θα της υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΗ, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 20% των σκευασμάτων που τοποθετούνται εντός των δολωματικών σταθμών.
 2. Στην πρώτη της επίσκεψη σε κάθε σημείο εφαρμογής θα καθαρίσει τον χώρο και θα τον διατηρεί καθαρό καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης , από περιττά αντικείμενα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν εστίες για την δημιουργία φωλιάς  ή τροφής από τα τρωκτικά.
 3. Σε περιπτώσεις επείγουσες για εφαρμογή σκευασμάτων μυοκτονίας, όπως αυτές θα αξιολογούνται από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να επεμβαίνει εντός 24ώρου από την έγγραφη ενημέρωση του.
 4. Για να είναι μεγαλύτερη η προσέλκυση των δολωμάτων από τα τρωκτικά θα πρέπει να γίνεται αλλαγή της δραστικής ουσίας προσέλκυσης ανά τακτά διαστήματα.

 

 

Ο Γεν. Δ/ντής              Ο Προϊστάμενος του Τμήματος     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η / Μ Εξοπλισμού                  Βιολογικού – Αποχέτευσης

 

Χ. Παπαματθαιάκης                        Χ. Τζαμπάζης                            Χ. Παπαδογιάννης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

K. A. : 64.00.00.10

 

Πίνακας δολωματικών σταθμών

 

α/α Θέση δολωματικών σταθμών 2018
1 Κεντρικός Βιολογικός Καθαρισμός 49
2 Kτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 6
3 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α1 1
4 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α2 2
5 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α3 1
6 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α4 1
7 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α5 1
8 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α6 2
9 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α7 2
10 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α8 2
11 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α9 2
12 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α10 2
13 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α11 2
14 Αντλιοστάσιο – Δεξαμενή Αγίου Αντωνίου Δαφνών * 8
15 Δεξαμενή νερού Δαφνών ΔΔ2 (στρογγυλή) 4
16 Δεξαμενή νερού Λουτρακίου 4
17 Δεξαμενή νερού Αγίου Μύρωνα 3
18 Γεώτρηση Δαφνές Δ8 3
19 Γεώτρηση Δαφνές Δ9 3
20 Γεώτρηση Δαφνές Δ10 3
21 Γεώτρηση Δαφνές Δ11 3
22 Γεώτρηση Δαφνών Δ12 * 6
23 Αντλιοστασίο – Δεξαμενή Δαφνών ΔΔ1 * 6
24 Αντλιοστάσιο Δαφνών – Μπούστερ 4
25 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ3* 4
26 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ7* 4
27 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ8* 4
28 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ9* 4
29 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ13* 4
30 Γεώτρηση Κέρης Κ2* 4
31 Γεώτρηση Κέρης Κ3* 4
32 Γεώτρηση Κέρης Κ5* 4
33 Γεώτρηση Κέρης Κ7* 4
34 Γεώτρηση Κέρης Κ9* 4
35 Γεώτρηση Κέρης Κ10* 4
36 Υποσταθμός γωνιανό φαράγγι 4
37 Δεξαμενή Τυλίσσου 4
38 Γεωτρήση Τυλίσου Τ12 4
39 Γεωτρήση Τυλίσου Τ15 4
40 Γεωτρήση Τυλίσου Τ21 4
41 Γεωτρήση Τυλίσου ΤΣμ 4
42 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ1* 6
43 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ2* 6
44 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ3* 6
45 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ4* 6
46 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ5* 6
47 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ6* 6
48 Δεξαμενή Αγ. Μύρωνα (μπούστερ) 4
49 Αντλιοστάσιο Αγίου Ιωάννου 4
50 Δεξαμενές πόλεως Δ1 4
51 Δεξαμενές πόλεως Δ2 4
52 Δεξαμενές πόλεως Δ3 4
53 Δεξαμενές πόλεως Δ3α 4
54 Δεξαμενές πόλεως Δ4 4
55 Δεξαμενές πόλεως Δ5 4
56 Δεξαμενές πόλεως Δ6 4
57 Δεξαμενές πόλεως Δ7 4
58 Δεξαμενή & Αποθήκη Παπά – Τίτου 10
59 Γεώτρηση -Αντλιοστάσιο Υδρευσης ” Ταβέρνα ” Σκαλανίου 4
60 Δυιλιστήριο Σκαλανίου 6
61 Αντλιοστάσιο Μηλιαρά 6
62 Υποσταθμός Γιούχτας – Βασειλειών Β6* 6
63 Υποσταθμός Γιούχτας – Βασειλειών Β6α 4
64 Κεντρικό Αντλιοστάσιο Μαλίων 6
65 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 1 2
66 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 2 2
67 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 3 2
68 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 3α 2
69 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 4 2
70 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 5 2
71 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 6 2
72 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 8 2
73 Αντλιοστάσιο Χιλιόκαμπος 6
74 Δεξαμενή Βουτών 4
75 Δεξαμενή Σταυρακίων 4
76 Αρδευτική γεώτρηση Ξυλούρη  Σταυράκια 4
77 Αρδευτική γεώτρηση Ανωγιαννήδων  Σταυράκια 2
78 Αρδευτική γεώτρηση Αγ. Παντελεήμωνα  Σταυράκια 2
79 Αρδευτική γεώτρηση Ξυλούρη  Σταυράκια 2
80 Αρδευτική γεώτρηση Φουσκαρί Βουτών 2
81 Αντλιοστάσιο Μεσαρμός Βουτών 2
82 Αντλιοστάσιο Ασπροχώματα Βουτών 1
83 Δεξαμενές τριτοβάθμιας επεξεργασίας Δ1,Δ2,Δ3 6
84 Αρδευτική γεώτρηση Αγ.Μηνά- Σκαλάνι 2
85 Αρδευτική γεώτρηση    Κολύβι- Σκαλάνι 2
86 Αρδευτική γεώτρηση Βοσκού-Σπήλαια 1
87 Μαράνο Βουτών-Πηγάδι 2
88 Αρδ/Υδρ γεωτρήσεις Γ6,Γ7 Αγ. Σύλλα 4
89 Αρδευτική γεώτρηση Σπηλιάρα Αγ. Σύλλα 2
90 Αρδευτική γεώτρηση Καρκατού Σίβα 1
91 Αρδευτική γεώτρηση Σίβα Λειβάδια-Αμάτι 1
92 Αρδευτική γεώτρηση Ελαιουργείου Βενεράτου 2
93 Αντλιοστάσιο άρδευσης Αυγενικής – Πηγάδι/Πομόνα 2
94 Αρδευτική γεώτρηση Γιάνουλες 1 Αυγενική 1
95 Αρδευτική γεώτρηση Ρεμιδοχώρι Αυγενική 1
96 Αρδευτική γεώτρηση Γέφυρα Κεράσια 1
97 Αρδευτική γεώτρηση Σταυροστάτη Κεράσια 1
98 Αρδευτική γεώτρηση Ξερολιά Δαφνών Αγ. Μύρωνας 1
99 Αρδευτική γεώτρηση Δάσος -Κάτω Ασίτες 1
100 Αρδευτική γεώτρηση Μαλαχιά -Κάτω Ασίτες 1
101 Αρδευτική γεώτρηση Παναγιά -Κάτω Ασίτες 1
102 Αρδευτική γεώτρηση Λίμνη -Ανω Ασίτες 1
103 Αρδευτική γεώτρηση Καμάρα -Ανω Ασίτες 1
104 Αρδευτική γεώτρηση Καμίνια -Φαράγγι -Ανω Ασίτες 1
105 Αρδευτική γεώτρηση Τζάβιδος 1 πενταμόδι 1
106 Αρδευτική γεώτρηση Τζάβιδος 2-Λάμια Πενταμόδι 1
107 Αρδευτική γεώτρηση Σταυρακιανά Πετροκέφαλο 1
108 Αρδευτική γεώτρηση Αγ.Αννα Πετροκέφαλο 1
109 Αρδευτική γεώτρηση  Σπηλιάρα Κάτω Ασίτες 1
Σύνολο 392
Ηράκλειο 31/5/2018

Ο Γεν. Δ/ντής              Ο Προϊστάμενος του Τμήματος     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η / Μ Εξοπλισμού                  Βιολογικού – Αποχέτευσης

 

Χ. Παπαματθαιάκης                        Χ. Τζαμπάζης                            Χ. Παπαδογιάννης

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

K. A. : 64.00.00.10

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 109 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

109 80,00 8.720,00
ΣΥΝΟΛΟ   8.720,00
+ Φ.Π.Α. 24% 2.092,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.812,80

 

Ο Γεν. Δ/ντής                  Ο Προϊστάμενος του Τμήματος     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η / Μ Εξοπλισμού                        Βιολογικού – Αποχέτευσης

Χ. Παπαματθαιάκης                     Χ. Τζαμπάζης                            Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

K. A. : 64.00.00.10

 

  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 109 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

109
ΣΥΝΟΛΟ    
+ Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Ηράκλειο ……………../2018

Ο Προσφέρων

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ 2018