ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης  με τίτλο:

«ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

με προεκτιμώμενη αμοιβή 254.647,26 € (με απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α.)

(CPV : 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

και 71242000-6 Προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση δαπανών)

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 254.647,26 (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1. 236,00 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλικά)
 2. 848,00 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφία)
 3. 702,50 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά)
 4. 664,50 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογικά)
 5. 654,00 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικά)
 6. 308,00 € για μελέτη κατηγορίας 17(Χημικά)
 7. 019,40 € για μελέτη κατηγορίας 3 (Οικονομικά)

 

και 33.214,86 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

 

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan) με κύρια στάδια την αποτύπωση – ανάλυση – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, τις προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου – προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης, το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού,  τις προτάσεις και το πρόγραμμα υλοποίησης των έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος, τις προτάσεις διαχείρισης της ζήτησης και  κοστολόγησης της παροχής των υπηρεσιών νερού ύδρευσης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗρακλείου  deyah.gr. Πληροφορίες δίνονται στην Δ.Ε.Υ.Α Hρακλείου (τηλ.: 2810-529386) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2810-263329, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ Καλ. Τζαβλάκη. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/2/2020 ημέρα Παρασκευή , παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 6/3/2020 ημέρα Παρασκευή.

Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 και της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια της αναλυτικής διακήρυξης.

Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/3/2020, ημέρα Παρασκευή  στις 14:00μ.μ, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  19/3/2020  ημέρα Πέμπτη  στις 10:00π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών:

1      στην κατηγορία μελέτης 13 Υδραυλική Mελέτη

2      στην κατηγορία μελέτης 16 Τοπογραφική Μελέτη

3      στην κατηγορία μελέτης 20 Υδρογεωλογική – γεωλογική μελέτη

4      στην κατηγορία μελέτης 9 Μηχανολογική – Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

5      στην κατηγορία μελέτης 27 Περιβαλλοντική Mελέτη

6      στην κατηγορία μελέτης 17 Χημικές μελέτες – έρευνες

7      στην κατηγορία μελέτης 3 Οικονομική μελέτη

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής :

 1. Για την κατηγορία μελέτης (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , 1 στέλεχος εμπειρίας άνω των 20 ετών με εμπειρία σε ανάλογες μελέτες
 2. Για την κατηγορία μελέτης (16)  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, 1 στέλεχος τουλάχιστον 10ετούς εμπειρίας, με γνώση & εμπειρία σε χρήση συστημάτων GIS.
 3. Για την κατηγορία μελέτης (20)  ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, 1 στέλεχος τουλάχιστον 10ετούς εμπειρίας, με γνώση σε θέματα εκμετάλλευσης υδροφορέων και διαχείρισης υδατικών πόρων
 4. Για την κατηγορία μελέτης (9)  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, 1 στέλεχος τουλάχιστον 10ετούς εμπειρίας, με εμπειρία σε ανάλογες μελέτες
 5. Για την κατηγορία μελέτης (27)  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, 1 στέλεχος τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας, με εμπειρία σε ανάλογες μελέτες
 6. Για την κατηγορία μελέτης (17)  ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, 1 στέλεχος τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας, με εμπειρία σε ανάλογες μελέτες
 7. Για την κατηγορία μελέτης (3)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, 1 στέλεχος τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας, με εμπειρία σε ανάλογες μελέτες

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.000,00 που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ανέρχεται στους δεκαοκτώ 18 μήνες, αν ληφθούν υπ’ όψη και οι προβλεπόμενοι ενδεικτικοί χρόνοι για την έγκριση κάθε σταδίου της μελέτης. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται, για το σύνολο των σταδίων, τους δώδεκα 12 μήνες.

Δεν προβλέπεται  να χορηγηθεί Προκαταβολή.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».  Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κωδικός ενάριθμου στο ΠΔΕ 2018ΕΠ00210012, Κωδικός ΟΠΣ 5016202) και έχει λάβει έγκριση διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 66696/20-3-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: ΩΒΗ87ΛΚ-0ΔΨ).

H παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο στις εφημερίδες Πατρίς και Νέα Κρήτη, σύµφωνα µε το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., καθώς και στην ιστοσελίδα deyah.gr

 

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.H.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.H.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

 

Σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ master plan ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ορθή επανάληψη

ΚΗΜΔΗΣ – προκήρυξη – ορθή επανάληψη_signed

Project_Planning_Financial_Pro_220120

espd-request-v2_signed

1_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ _ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Master Plan ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ορθή επανάληψη_signed

2_MASTER_PLAN_FAK_SYMV 2019_signed

3_MASTERPLAN ΕΣΥ 2019_signed

5_TECH_DEDOMENA 2019_επικαιροποιημένο_signed

6._YPODEIGMA EMPEIRIAS_signed