ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             Ηράκλειο  24-2-2020       

YΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ: 1584/24-2-2020

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

Προκηρυξη διαγωνισμου

          Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Φύλαξη των Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΗ» σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης , προϋπολογισμού 144.000 € (πλέον ΦΠΑ) με Α/Α 89308.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση των υπηρεσιών, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εκατό εβδομήντα οκτώ  χιλιάδων  πεντακοσίων εξήντα  (178.560,00) ευρώ,  με ποσό ΦΠΑ  τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (34.560,00) για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με CPV: 79713000-5 .

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, του προϋπολογισμού ως άρθρο 2.2.2.1. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η ΔΕΥΑΗ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε  ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr. Οι φάκελοι θα αποστέλλονται  στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, υπόψη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 547/2019 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:6ΣΙΡΟΡΙΗ-6ΨΥ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:24/02/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  site της ΔΕΥΑΗ:24/02/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:24/02/2020.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 25/02/2020 , ημέρα και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 11/03/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ

Ημερομηνία Αποσφράγισης των Προσφορών:  17/03/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνικές Προσφορές,  κ. Χ. Παπαδογιάννη, Τηλέφωνο 2810-529401 Email:deyah-bp@otenet.gr , για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: amanaki@deyah.gr).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη  θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

                                                    Γεώργιος Βουρεξάκης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ