ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την φύλαξη η οποία θα  αφορά αφενός τον ευρύτερο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού, όπως αυτός  ορίζεται από το συρματόπλεγμα της περίφραξης, το οποίο περικλείει και προσδιορίζει όλον τον ιδιόκτητο χώρο της ΔΕΥΑΗ και αφετέρου τον χώρο της αποθήκης της ΔΕΥΑΗ στην περιοχή Παπά – Τίτου Μετόχι, οδός  Κλεάνθη 100, όπως αυτός ορίζεται από το συρματόπλεγμα της περίφραξης.

 

Η παρούσα υπηρεσία έχει κωδικό CPV: 79713000 – 5 και  προτείνεται με απευθείας ανάθεση για χρονικό διάστημα  4 μηνών.

Η σχετική δαπάνη προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ,  άνευ Φ.Π.Α και θα βαρύνει το κονδύλι του προϋπολογισμού με ΚΑ 62.07.0158 και τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης ΔΕΥΑΗ» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. δαπανών 24%».

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  η 241/2019 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση426/2019 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΗ του έτους 2019,  της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε λόγω του κατεπείγοντος  μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την  «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ», μέχρι την Πέμπτη 24/10/2019, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτουμε.

 

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι συμφωνείται με τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

 Γ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως.

 

Δ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές με σαφή περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και των ζητούμενων της παραγράφου 11.Η εταιρεία φύλαξης και συγκεκριμένα:

11.1   Σύστημα διαπίστευσης ISO 9001.

11.2   Άδεια λειτουργίας για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από το Υπουργείο  Προστασίας του Πολίτη.

 

Ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για ΣΕΠΕ, την οποία επισυνάπτουμε.

 

Πληροφορίες θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ, αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεωργία Αμανάκη, τηλέφωνο 2810-529379 και e.mail: [email protected]

 

 

 

Ο Γενικός Δ/ντής

Χ. Παπαματθαιάκης