ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞ. ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞ. ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ», εκτιμώμενης αξίας 515.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων), το οποίο αποτελεί το 2ο υποέργο της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών
1. Κατηγορία υδραυλικά έργα, με Προϋπολογισμό 429.574,31 (CPV : 45232440-8 – Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων)
2. Κατηγορία Η/Μ έργα, με Προϋπολογισμό 85.425,69 (CPV : 45232152-2 – Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια)
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 13/4/2017 στην ιστοσελίδα www.deyah.gr.
Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως και την Πέμπτη 11/5/2017
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. Πληροφορίες στο τηλ. 2810 529386, FAX επικοινωνίας 2810 263329, αρμόδιοι για επικοινωνία Χρυσή Πλευράκη και Καλλιόπη Τζαβλάκη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016 με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.
H δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ και συγκεκριμένα στην αίθουσα «Αλέξανδρος Μακατούνης» στην οδό Κ. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά / Ηράκλειο την 16–5– 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10,00 π.μ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο 95 παράγραφος 2.α. του Ν 4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην 1η τάξη και άνω στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων και Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων .
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 44122016.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.300 €, που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΗ και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 6) μήνες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσια του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» και είναι το υποέργο 2 της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (κωδικός ΟΠΣ 5000313) – ενάριθμο έργο 2016ΕΠ00210013 της ΣΑΕΠ-002/1 και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ ΚΑ 15061608. Με την 70/2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ έχει αναληφθεί η δέσμευση για την κάλυψη του υπολειπόμενου- μη συγχρηματοδοτούμενου τμήματος της δαπάνης του έργου.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Τυχόν ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται στη ΔΕΥΑΗ, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 

Ηράκλειο 12/4/2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της
Δ.Ε.Υ.Α.Η.

Νικ. Φακουρέλης

 

Σχετικά έγγραφα:

Περιληπτική Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση Οριστικής Μελέτης

20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 Αγ. Σύλλας δίκτυα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1 1.5.000

2.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ

2.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ

2.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ

3. ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ

4.ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

5.ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ

6. ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

7.ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ

8.ΓΔΕ ΑΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ

9.ΚΑΤΟΨΕΙΣ-ΤΟΜΕΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ

10. ΗΜ ΣΗΠΤΙΚΗ

11. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΗΠΤΙΚΗΣ

12. Γενική Διάταξη Έργων ΑΣ ΕΕΛ 1-200

13. ΚΑΤΟΨΕΙΣ -ΤΟΜΕΣ ΑΣ ΕΕΛ. 1-50

14.ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ