ΕΠΤΑΜΗΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ MBR

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΔΕΥΑΗ, με Α.Φ.Μ.090030037 ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Επτάμηνη Λειτουργία και συντήρηση του έργου MBR  και συμπληρωματική  Λειτουργία και συντήρηση του έργου ΕΟΧ» με απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. ……….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.

Με την υπ’ αριθ. ………. Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε:

  1. Η ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τους παρακάτω λόγους:

 α.        Το γεγονός ότι ο 1ος διαγωνισμός για τη ‘’Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων άντλησης και επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ’’,  προέκυψε άγονος (Ελεγ. Συνεδρ. Κλιμ. Ζ Πράξη 200/2015).

β.         Το γεγονός της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία ενέσκυψε κατά το τελευταίο τρίμηνο και δημιούργησε πλείστα όσα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία και της ΔΕΥΑΗ, με ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού της Επιχείρησης λόγω αναγκαστικών αδειών, με συνέπεια η ΔΕΥΑΗ να στερείται κάθε δυνατότητα ομαλής λειτουργίας.

  1. Οι όροι της διαπραγμάτευσης και
  2. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά μήνες (7)  από την υπογραφή της.

 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ  σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανωτέρω σύμβαση μέχρι την …./……/……..

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

 β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). [Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ.17 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ. 46α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)]

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

[Σε περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης αυτή γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών]

Λοιποί όροι:

Α. Άλλα δικαιολογητικά: Όλα τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτονται.

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ποσού …………… ευρώ  και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντα φορέα έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Τεύχη ανάθεσης ΜΒR +ΕΟΧ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11111