ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Ηράκλειο  12-12-2017 

Αριθ. Πρωτ:11738/12-12-2017   

     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για:

α. «Επισκευή  Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων»

β. «Εξαγωγή – Τοποθέτηση Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης Άδρευσης»

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για κάθε Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος,  για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός και των δύο υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00) ευρώ,  με ΦΠΑ  πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (57.600,00) για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αναλύεται ως κάτωθι: 

α. «Επισκευή  Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

 Α’ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  «Aντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του κατασκευαστικού οίκου SULZER ABS», ποσού 65.000,00 € προ Φ.Π.Α και 80.600,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 45259100-8.

Β’ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  «Aντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του κατασκευαστικού οίκου EMU», ποσού 15.000,00 € προ Φ.Π.Α και 18.600,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 45259100-8.

Γ’ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  «Aντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του κατασκευαστικού οίκου FLYGT», ποσού 20.000,00 € προ Φ.Π.Α και 24.400,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 45259100-8.

Δ’ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  «Aντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του κατασκευαστικού οίκου ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ», ποσού 15.000,00 € προ Φ.Π.Α και 18.600,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 45259100-8.

Ε’ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  «Aντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων του κατασκευαστικού οίκου LOWARA», ποσού 25.000,00 € προ Φ.Π.Α και 31.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 45259100-8.

β. «Εξαγωγή – Τοποθέτηση Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης Άδρευσης», συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € προ Φ.Π.Α και 124.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 76492000-8.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν ως άρθρο 2.2.2.1. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:7ΧΔΕΟΡΙΗ-4ΑΩ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  12/12//2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο site της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 12/12/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 13/12/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:14/12/2017,

Ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 4/1/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/1/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα : 10:00 π.μ  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνικές Προσφορές επί των Αντλητικών Λυμάτων,  κ. Χ. Παπαδογιάννη, Τηλέφωνο 2810-529401 Email:[email protected] , για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

Ιωάννης Ρασούλης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ