ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕΥΑΗ, ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις «Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων  ΔΕΥΑΗ, έτους 2018».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για κάθε Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος,  για την εκτέλεση της προμήθειας και των υπηρεσιών, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ (283.000,00) ευρώ,  με ΦΠΑ  εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (67.920,00) ευρώ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αναλύεται ως κάτωθι:

  1. Α. Προϋπολογισμός «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ έως και 3,5 tn», ύψους 100.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό CPV : 50111000-6.
  2. Β. Προϋπολογισμός «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ των 3,5 tn», ύψους 40.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50111000-6.
  3. Γ. Προϋπολογισμός «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ», ύψους 70.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50111000-6.
  4. Δ. Προϋπολογισμός «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ », ύψους 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50115100-5.
  5. Ε. Προϋπολογισμός «ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ», ύψους 8.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50112300-6.
  6. ΣΤ. Προϋπολογισμός «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ», ύψους 25.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50116510-9.
  7. Ζ. Προϋπολογισμός «ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», ύψους 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50112110-07.
  8. Η. Προϋπολογισμός «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ύψους 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κωδικό και κωδικό CPV: 50112110-07.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν ως άρθρο 2.2.2.1. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 1/2018 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:78ΛΑΟΡΙΗ-ΙΨΘ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  20/08/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 20/08/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 21/08/2018

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον τοπικό τύπο.: 20/08/2018

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 21/08/2018,

Ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 12/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνικές Προσφορές  κ. Χ. Τζαμπάζης, Τηλέφωνο 2810-529402, για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

Ιωάννης Ρασούλης

 

 

Εφημερίδες:

ΠΑΤΡΙΣ

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ