ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ MBR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

«Επείγουσες εργασίες στο έργο MBR

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 724/28-1-2019

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τις «Επείγουσες εργασίες στο έργο MBR», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV:90420000.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016 που θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 724/28-1-2019 και της απόφασης 6/2019 σε ορθή επανάληψη  με ΑΔΑ:6ΧΧΦΟΡΙΗ-ΥΑ0 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

11/02/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 09:00 π.μ έως 09:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των  εργασιών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού .

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

1.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της  ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.

2.Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια»,  θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της  ΔΕΥΑΗ.

3.Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.

  1. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή            υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο            λογαριασμό του.

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006 και όπως αυτές τυχόν τροποποιηθούν.

                                                                                       Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ      

 

                                                                                   Γεώργιος Βουρεξάκης                                                                                                                               

                Προς Εφημερίδες:

1.ΠΑΤΡΙΣ

2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ MBR ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜBR

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ MBR

Πίνακας εξαρτημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

θυροφραγμα 3d views 1-10

θυροφραγμα 3d views 11-15