ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ

« ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6.096,00 €

Αρ.πρωτ:  9079/16-9-2019

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

– Πρόσκληση

– Τεχνική Έκθεση & Συγγραφή Υποχρεώσεων

– Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

– Tιμολόγιο Προσφοράς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

<<ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ>>

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Ηρακλείου σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 359/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών , ένα (1) ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010.

Η σύμβαση αφορά εκατόν τριάντα οκτώ (138) εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α.Η. συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων και ενενήντα έξι ευρώ (6.096,00).

                  Ο Ρ Ο Ι  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

ΑΡΘΡΟ  1ο . Ισχύουσες διατάξεις, Διαδικασία ανάθεσης,

                     Κριτήριο Κατακύρωσης

Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

– Του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

-Το άρθρο 4 του Ν.1568/85 <<Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων>>.

-Το Π.Δ. 17/96 <<Μέτρα για τη βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων>>.

-Του Νόμου 4412/2016 «Περί εκτελέσεως έργων , προμηθειών και υπηρεσιών».

– Του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/23-8-1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυση     Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης».

-Τις διατάξεις του Ν.3996/2011 (αναμόρφωση του σώματος Επιθεωρητών εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις).

-Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/95.

– Της υπ΄  αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

-Τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηρακλείου που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8151/19-8-2019 σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΗ.

-Την υπ’ αριθμ. 211/2019 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.

-Των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και    Κοινοτήτων».

– Την υπ’ αριθμ. 359/2019 με ΑΔΑ:ΩΕ0ΑΟΡΙΗ-ΟΞΖ απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. με την οποία απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού Εργασίας με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ  2ο .  Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΗ στην Οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 στην Φοινικιά-  Ηράκλειο Κρήτης έως την 25 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα  Τετάρτη

ΑΡΘΡΟ  3ο . Δικαίωμα  Συμμετοχής

α.  Ιατροί που έχουν την ειδικότητα του ιατρού εργασίας όπως αυτά προβλέπονται στην ΚΥΑ Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18-8-2009.

β.   Ιατροί οι οποίοι κατά την δημοσίευση του Ν.3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/15-5-2009) εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

γ.   Ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά την δημοσίευση του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/15-5-2009) έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.

ΑΡΘΡΟ 4Ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Α. Τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού:

 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 2. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
 3. Βεβαίωση μέλους στον οικείο Ιατρικό σύλλογο.
 4. Άδεια τίτλου ειδικότητας όπως πιστοποιείται στον οικείο Ιατρικό σύλλογο.
 5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας και να αναφέρεται ο συνολικός πραγματικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης ανά εργοδότη.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι :

α). όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και

β). η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) έτη.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι συμφωνεί με τους όρους της Πρόσκλησης.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά  πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο Εξωτερικό. Επίσης οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη η βεβαίωση του κατά το νόμο αρμόδιο οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι  προς τους απονεμόμενους  από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι εταιρείες που θα πάρουν μέρος θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία του ιατρού που προτείνουν με όλα τα δικαιολογητικά των φυσικών προσώπων και επιπλέον Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου και τα εξής δικαιολογητικά:

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,

α)ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
 2. δωροδοκία,
 • απάτη,
 1. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
 2. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 3. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
 • για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

 • τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 • τον διευθύνοντα σύμβουλο των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

β) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

γ)  ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

δ) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

 1. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
 2. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
 • Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

ΑΡΘΡΟ  5ο . Φάκελος Προσφοράς

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»               

ΥΠΟΨΗ :  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

– Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.λ.π.)

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στο φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα :

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής .
 2. Σε κλειστό υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό μέρος του.

Οι οικονομικές προσφορές θα συνταχθούν στο «ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα

ΑΡΘΡΟ 6ο.  Γλώσσα

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Τα έγγραφα των Συμβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 7ο . Αξιολόγηση Προσφορών-Κριτήριο Κατακύρωσης- Ποσότητες κατακύρωσης

 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή  Διαγωνισμού.

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3850/2010 και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι η συμφωνία με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

 Αποκλίσεις από όρους που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι ή όροι επί ποινή αποκλεισμού, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν αιτία απόρριψης των προσφορών.

 Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάμεσα στις προσφορές που πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο Ανάθεση καθηκόντων και διαδικασία για την σύναψη          σύμβασης

Η ΔΕΥΑΗ προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών του ιατρού εργασίας δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης υπάλληλος αναλόγου ειδικότητας.

Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και του Ν.3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 9ο Χρόνος -Τόπος παροχής των υπηρεσιών

Η παροχή των υπηρεσιών του ιατρού εργασίας θα γίνεται στο πλαίσιο των επισκέψεων του ιατρού σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑH (σύμφωνα με τον  πίνακα  τόπου παροχής υπηρεσιών του ιατρού) και καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου της σύμβασης.

Κατά τις επισκέψεις αυτές ο ιατρός θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που έχει οριστεί σε κάθε εγκατάσταση (Προϊστάμενο Τμήματος).

ΑΡΘΡΟ 10ο Σύμβαση-Ισχύς Σύμβασης/ Συμπληρωματική Σύμβαση

Ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώνεται η υπηρεσία καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της.

Δύναται δε να παραταθεί μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου ήτοι των παραπάνω αναφερόμενων ζητούμενων ωρών, και με τους ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος χωρίς την δυνατότητα προσαυξήσεων.

Η αναφερόμενη παράταση σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Επισημαίνεται ότι, η σύμβαση λύνεται αυτομάτως και αζημίως στην περίπτωση που ανακληθεί η σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές.

ΑΡΘΡΟ 11ο. Παραλαβή

Η παραλαβή των εργασιών και η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται με όσα καθορίζονται στα τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την ισχύουσα Νομοθεσία.

Για την παραλαβή θα συντάσσεται «Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών».

ΑΡΘΡΟ 12ο . Πληρωμή

α/. Η τιμολόγηση της παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά – αντίστοιχα με την τμηματική παράδοσή της- κατόπιν της έκδοσης σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών και όχι για το συνολικό ποσό.

β/. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την πάροδο τουλάχιστον 2 μηνών από έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών και την παραλαβή των εργασιών.

γ/. Επισημαίνεται ότι η αναφερόμενη αποζημίωση δεν αποτελεί μισθό κατά την έννοια εξαρτημένης εργασίας ή παροχής μισθωτών υπηρεσιών κατά το Εργατικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο . Πληροφορίες-Δημοσιότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το Τμήμα  Προμηθειών της Υπηρεσίας. (ΔΕΥΑΗ).

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, θα σταλθεί στον  Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου  καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

ΑΡΘΡΟ 14ο   Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά της συμμετοχής ή της νομιμότητας της διαδικασίας, υποβάλλονται μόνο εγγράφως, μετά την αποστολή της απόφασης του Δ.Σ  στους συμμετέχοντες, εντός πέντε ημερών από την επομένη   της ανακοίνωσης, του αποτελέσματος  εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών.

Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ  15ο  Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές θα ισχύουν κατ’ ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου.

ΑΡΘΡΟ  16ο  Εγγυήσεις

Δεν χρειάζεται προσκόμιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ  17ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, και εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ  18ο   Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ  19ο  Πληροφορίες

Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλ. 2810 529402 κ. Χ. Τζαμπάζης και 2810-529388 κα Γ. Αμανάκη.

  Ηράκλειο  Σεπτέμβριος 2019  
Εθεωρήθη    
Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΗ Ο Συντάκτης  
     
Χ. Παπαματθαιάκης ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
                                     

 

 

 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                     

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ               

   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)                               

 

 

 

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

         ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το θεσμικό πλαίσιο για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τον Ιατρό Εργασίας καθορίζεται κυρίως με το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α), το Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138/Α), το Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10/Α), το Ν.3580/2010 και το Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 11/Α).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με της Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», των επιχειρήσεων που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 εργαζόμενους ή όσες έχουν έστω και ένα εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές με μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς παράγοντες, καρκινογόνους παράγοντες, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί της υπηρεσίες ιατρού εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα για την προστασία των εργαζομένων στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου από βιολογικούς παράγοντες στις εργασίες τους στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, η Υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να διαθέτει για το προσωπικό της ιατρό εργασίας, σύμφωνα τα όσα προβλέπονται  παραπάνω και στα:

 1. Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’ /1.3.2012), Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης

μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».

 1. Π.Δ. 212/2006 ( ΦΕΚ 212/Α’/9.10.2006) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 2. Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ 97/Α’ /30.5.1995) Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ.
 3. Π.Δ. 399/1994 (ΦΕΚ 221/Α’/19.12.1994), Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που συνδέονται με τη έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ.
 4. Π.Δ. 70Α/1998 (ΦΕΚ 31/Α’/17.2.1988) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία.
 5. Π.Δ. 94/1987 (ΦΕΚ 54/Α’/ 22.4.1987) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.

         Χρόνος απασχόλησης γιατρού εργασίας

Με βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρ.10 του Ν 3850/2010 καθορίζονται συντελεστές από την παρ. 1 του άρθρου 21 του παραπάνω νόμου που πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό των εργαζομένων και δίνουν τις ώρες εργασίας του γιατρού εργασίας.

Το διοικητικό προσωπικό του ΔΕΥΑΗ σύμφωνα με τα παραπάνω ανήκει στην κατηγορία Γ (χαμηλή επικινδυνότητα) με συντελεστή 0,4 , το εργατοτεχνικό προσωπικό της ανήκει στην κατηγορία Β (μεσαία επικινδυνότητα) με συντελεστή 0,6 και το προσωπικό που εργάζεται στην εγκατάσταση του Βιολογικού καθαρισμού με συντελεστή 0,8.

Ενδεικτικός Χρόνος Απασχόλησης.

Κατηγορία προσωπικού

 

Αριθμός εργαζομένων

 

Συντελεστής

 

Ώρες ετήσιας εργασίας

 

Συνολικές Ώρες εργασίας

 

Διοικητικό προσωπικό 55 0,4 22

 

44
Εργατοτεχνικό προσωπικό 61 0,6 36,60

 

73,20
Εργατοτεχνικό προσωπικό στο Βιολογικό Καθαρισμό 22 0,8 17,60 35,20
ΣΥΝΟΛΟ 138    

76,20

 

 

152,40

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2γ αρθρ. 21 Ν.3850/2010  ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης του ιατρού εργασίας σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών ετησίως.

Επομένως ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας στη ΔΕΥΑΗ θα πρέπει να είναι 75,00 ώρες. Σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης του προσωπικού ως προς τον αριθμό των εργαζομένων λόγω διαθεσιμότητας, κινητικότητας κλπ θα υπάρχει έγγραφη ενημέρωση του Ιατρού Εργασίας.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται κατ΄ έτος στο ποσό των 3.048,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους σε βάρος του Κ.Α. 61.00.0005 «Αμοιβή και έξοδα Ιατρού Εργασίας» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ. Ανάλογη πρόβλεψη θα ληφθεί υπόψη και στον προϋπολογισμό των επομένων ετών έως το πέρας της διετίας.

    Ανάθεση καθηκόντων και διαδικασία για την σύναψη σύμβασης

Η ΔΕΥΑΗ προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών του ιατρού εργασίας δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης υπάλληλος αναλόγου ειδικότητας.

Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και του Ν.3463/2006.

    Τόπος παροχής των υπηρεσιών

Η παροχή των υπηρεσιών του ιατρού εργασίας θα γίνεται στο πλαίσιο των επισκέψεων του ιατρού σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑH (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα  τόπου παροχής υπηρεσιών του ιατρού). Κατά τις επισκέψεις αυτές ο ιατρός θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που έχει οριστεί σε κάθε εγκατάσταση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ

 

 

Α/Α

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΑΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1 Κεντρικό κτίριο Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιανάκης Μιχάλης

Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσίας

2 Κτίριο Αποθήκης Παπά-Τίτου Αμανάκη Γεωργία

Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

3 Ταμείο Καρτερού Μαρία Φουκαράκη

Προϊσταμένη Ταμείου

4 Βιολογικός Καθαρισμός Κ. Χατζηγεωργίου 2 Χαράλαμπος Παπαδογιάννης

Προϊστάμενος Τμήματος Αποχ/σης-Βιολογικού

 

          Περιγραφή υπηρεσίας ιατρού εργασίας

            Οι αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας περιγράφονται στα άρθρα 17 και 18 του Ν.3850/2010. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη, τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, ενώ επίσης ο ιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων.

 1. Συνοπτικά, ο γιατρός εργασίας θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και ρόλο υποδείξεων, με άξονες τα παρακάτω:
 • σχεδιασμό, προγραμματισμό, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
 • λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
 • οργάνωσης φαρμακείου και υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
 • αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν.3850/2010. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. (παρ.1 άρθρο 17 Ν.3850/2010)

Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο.  Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη.

 1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων γιατρού εργασίας:

Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:

 • επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη
 • προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους
 • επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας
 • ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών
 • επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους
 • παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου
 • εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.
 1. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
 2. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
 3. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.
 4. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.
 5. Ο ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
 6. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη.
 7. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο.

Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος.

Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.

 1. Ο γιατρός εργασίας συμπληρώνει το Βιβλίο Ασφάλειας και Υγείας που τηρεί η ΔΕΥΑΗ σύμφωνα με τις σχετικές, από τον νόμο, διατάξεις.

 Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

  Ηράκλειο Αύγουστος 2019
Εθεωρήθη  
Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΗ Ο Συντάκτης
   
Χ. Παπαματθαιάκης ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

 

 

 

 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                     

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ               

   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)     

 

 

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την ανάθεση εργασιών ιατρού εργασίας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας του λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΗ και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το κόστος του ιατρού εργασίας για την ΔΕΥΑΗ υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 6.096,00 € σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Υπηρεσία Ώρες / έτος Ενδεικτική Τιμή ώρας (€) Κόστος (€) άνευ ΦΠΑ
 

Ιατρός εργασίας

 

152,40

(76,20 Χ 2)

40,00 6.096,00
Σύνολο     6.096,00
ΦΠΑ (24%) *     1.463,04
Γενικό σύνολο     7.559,04

 

Το κόστος θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.00.0005 με τίτλο «Αμοιβή και έξοδα Ιατρού Εργασίας» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ για τα οικ. έτη 2019, 2020 και 2021.

 1. Απαλλαγή από το ΦΠΑ (*)

Οι ιατροί εργασίας απαλλάσσονται από το ΦΠΑ (ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008 και αριθ.297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ)

    Ηράκλειο  Αύγουστος 2019
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Γενικός Δ/ντης

 

Χ. Παπαματθαιάκης

 

Ο Συντάκτης

 

                     ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

 

 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                     

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ               

   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)     

   

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπηρεσία Ώρες / έτος Ενδεικτική Τιμή ώρας (€) Κόστος (€) άνευ ΦΠΑ
 

Ιατρός εργασίας

 

152,40

(76,20 X 2)

   
Σύνολο      
ΦΠΑ (24%) *      
Γενικό σύνολο      

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

Οι ιατροί εργασίας απαλλάσσονται από το ΦΠΑ (ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008 και αριθ.297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ)

 

………………/ …… / 2019

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΗΛΗΨΗ 2019-2021