ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

«Μεταφορά Χρημάτων και Αξιών»

 

     

ΑΡ.ΠΡΩΤ.  7524/18-7-2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Μεταφορά Χρημάτων και Αξιών», προϋπολογισμού δέκα οκτώ  χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, χρονικής διάρκειας 2 ετών,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

  • Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 6164/18-6-2018 και της απόφασης 235/2018 (ΑΔΑ:ΩΑΡΒΟΡΙΗ-9ΚΛ) του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης Της με αριθμό 283/2018 με ΑΔΑ: 6ΣΖΕΟΡΙΗ-ΧΡ5 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί επανάληψης της διενέργειας του διαγωνισμού, με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης που έχουν ψηφιστεί με την 235/2018 απόφαση.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

30 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του  ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
  2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
  3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
  4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές, δημοσιεύσεις, κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή του.
  5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                                                  Ιωάννης Ρασούλης

 

 

Προς Εφημερίδες:

  1. ΠΑΤΡΙΣ.
  2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑ