ΕΚΚΕΝΩΣΗ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                              ΑΔΑ: 6ΞΨΕΟΡΙΗ-ΦΘΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Έργο: Εκκένωση – Καθαρισμός των αναερόβιων χωνευτών του Βιολογικού Καθαρισμού Ηρακλείου

 

K. A. : 62.07.0168
            54.00.6024

                                                               ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1935/9-3-2017

                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές,
συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για
την «Εκκένωση – καθαρισμός των αναερόβιων χωνευτών του Βιολογικού
Καθαρισμού Ηρακλείου », προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων (59.000,00)
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% με κωδικό CPV: 50514200-3.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει
από του συνόλου των τιμών του τιμολογίου προσφοράς του χωρίς Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 1935/9-3-
2017 και της απόφασης 57/2017 σε ορθή επανάληψη με ΑΔΑ:ΨΨ59ΟΡΙΗ-2ΔΜ του
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.
Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού : ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
22 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη
επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά),
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να
προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια
ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της
ΔΕΥΑΗ.
Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της
ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση https://www.deyah.gr.
4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε
περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.
1069/1980 και του Ν. 3463/2006.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 57/2017 σε ορθή επανάληψη με
(ΑΔΑ:ΨΨ59ΟΡΙΗ-2ΔΜ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ


Νικόλαος Φακουρέλης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΧΩΝΕΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΧΩΝΕΥΤΩΝ