ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

 

 
 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Κύριος του Έργου) ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση, με πιθανούς ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, από 19/11/2018 μέχρι και 7/12/2018, των Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού για το έργο:

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ»

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή παρατηρήσεων και προτάσεων επί των τευχών δημοπράτησης του ανωτέρω διαγωνισμού από τους φορείς της αγοράς, αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, καθώς και στην ενημέρωση των οικονομικών φορέων για τα σχέδια και τις απαιτήσεις του εν λόγω διαγωνισμού.

Οι παρατηρήσεις/προτάσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, μέχρι και την ημέρα λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  protokolo@deyah.gr .

Επισυνάπτονται τα TEYXH ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ καθώς και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

Οδός : Κ. Χατζηγεωργίου 2  
Ταχ.Κωδ. : 71500 Ηράκλειο  
Τηλ. : 2810529400/ 2810529386  
Telefax : 2810263329  
E-mail : Deyah-bp@otenet.gr /Deyah-pt@otenet.gr  
Πληροφορίες: : Χαράλαμπος Παπαδογιάννης /Καλλιόπη Τζαβλάκη  

 

Επισυναπτόμενα:

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Σχετικά έγγραφα:

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΓ ΣΥΛΛΑ