ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ» (CPV : 45252100-9- Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων)

Εκτιμώμενης αξίας 905.000 € Ευρώ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. ),(κάτω των ορίων), μετά τη με αρ. πρωτ. 2100/6-5-2019  προέγκριση της ΕΥΔ του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

 

  1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός :Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά

Τ.Κ: 71500

Τηλ: 2810529386

Fax: 2810263329

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

 

  1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 82718, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.

 

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά και  Ηλεκτρομηχανολογικά και σε έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

  1. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : δέκα οκτώ (18) μήνες για το Τμήμα Α (Κατασκευή ΕΕΛ και εξάμηνη δοκιμαστική Λειτουργία) και δέκα (10) χρόνια για το Τμήμα Β (Δεκαετής λειτουργία και συντήρηση)
  2. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
  3. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/5/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 31/5/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

 

  1. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, δηλαδή στο ποσόν των 18.100 ευρώ.

 

  1. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

  1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.

 

  1. Χρηματοδότηση:

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π «ΚΡΗΤΗ 2010-4-2020» κωδικός ΟΠΣ 5000313 (Υποέργο 1) και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ. Η δαπάνη του θα βαρύνει τον ΚΑ 15.06.1607 του Προϋπολογισμού  της ΔΕΥΑΗ, με εγκεκριμένη πίστωση 725.000 €  για το 2019.

Ηράκλειο 9-5-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 

Γεωρ. Βουρεξάκης

 

Σχετικά έγγραφα:

Γενική Διάταξη

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_signed

ΕΤΕΠ_signed

Κατόψεις

Ξυλότυποι – οπλισμοί

Όψεις – Τομές

Προκηρυξη – περιληπτική ΕΕΛ Αγ Συλλα ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed

Προκηρυξη – περιληπτική

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΛ ΑΓ ΣΥΛΛΑ _ΚΗΜΔΗΣ_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

ΤΕΥΔ_ΕΕΛ Αγ Συλλα_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed