«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΕΛ-ΔΙΚΤΥΑ)»

 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρ. πρωτ. : 1685/23-2-2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 • Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΕΛ-ΔΙΚΤΥΑ)», (CPV 45252100-9 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων – CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης), Εκτιμώμενης αξίας 1.536.600,00 (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. ),(κάτω των ορίων) που αναλύεται σε:

ΤΜΗΜΑ Α : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΕΕΛ & 6ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Π/Υ: 1.336.600 €

ΤΜΗΜΑ Β : ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π/Υ :200.000 €

 

1.Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός :Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά

Τ.Κ: 71500

Τηλ: 2810529386

Fax: 2810263329

E-mail: Deyah-pt@otenet.gr

Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 142725, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.

 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά και Ηλεκτρομηχανολογικά και σε έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων  και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 1. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : 140 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης που αναλύεται ως παρακάτω:
 • Η συνολική προθεσμία περαίωσης του τμήματος Α   του έργου (κατασκευή ΕΕΛ και εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία) ορίζεται σε είκοσι  (20) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο.
 • Η συνολική προθεσμία περαίωσης του τμήματος Β του έργου (10 ετής λειτουργία και συντήρηση) ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια – εκατόν είκοσι (120) μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση του Τμήματος Α.

 

 1. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 2. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/3/2021,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 26/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

 

 1. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 30.732,00 ευρώ.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

 

 1. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ. Συγκεκριμένα το Τμήμα Α του έργου (Κατασκευή Δικτύων – ΕΕΛ και εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΣΑΕ 2019 ΣΕ 05520000), ενώ το Τμήμα Β (δεκαετής λειτουργία και συντήρηση) χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ. Η δαπάνη του έργου συνολικά θα βαρύνει τον ΚΑ 15.06.1806 του Προϋπολογισμού  της ΔΕΥΑΗ, με εγκεκριμένη πίστωση 1.336.640 €  για το 2021.
      Ηράκλειο 23-2-2021

 

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

       
       
      Γεώργιος Βουρεξάκης
Να δημοσιευτεί στις  εφημερίδες      
 1. ΠΑΤΡΙΣ
 2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
     

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Κατω Ασιτες_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ_signed

Προϋπολογισμός_signed

Προκηρυξη Κάτω Ασίτες – περιληπτική _ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_signed

ΚΗΜΔΗΣ_προκήρυξη ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ Φεβρουάριος 2021_signed

Οικονομική_προσφορά_μικτής_σύμ_240221_signed

espd-request-v2 (31)_signed

13.Τομές Σηπτ. Δεξ. – Οικίσκου Λ3_signed

12. Κατόψεις Σηπτ. Δεξ. – Οικίσκου Α2_signed

11. Αρχιτεκτονικά σχέδια Αντλιοστασίου Α1_signed

10. Φρεάτια Ειδικών Συσκευών Λ2_signed

9. Τυπικές Διατομές Λ1_signed

8.Οριζοντιογραφία Δικτύων O1.6_signed

7.Οριζοντιογραφία Δικτύων O1.5_signed

6.Οριζοντιογραφία Δικτύων O1.4_signed

5.Οριζοντιογραφία Δικτύων O1.3_signed

4.Οριζοντιογραφία Δικτύων O1.2_signed

3.Οριζοντιογραφία Δικτύων O1.1_signed

2.Τοπογραφικό – Γενική Διάταξη Έργων – Μηκοτομή T1_signed

1.Γενική Διάταξη Έργων Γ.Δ.1_signed