ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦ: ΤΜΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γ. ΑΜΑΝΑΚΗ ΤΗΛ:2810-529379

Mail: [email protected]

 

                                                        Αριθ. Πρωτ: 8300/5-9-2017

 

                                                                                         ΠΡΟΣ
                                                                     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ», για ένα έτος, από 29/10/2017 έως 29/10/2017.

Για την κάλυψη  της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 138/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 277/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ:ΩΔΔΒΟΡΙΗ-ΩΓ2 και β) η 278/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: 75ΘΧΟΡΙΗ-ΤΣΠ με την οποία εγκρίνονται οι όροι ανάθεσης.

Η εν λόγω υπηρεσία πραγματοποιείται με απευθείας ανάθεση, σε εφαρμογή  των διατάξεων  του άρθρου 118 του Ν. 4412/8-8-2016,  μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  προϋπολογισμού δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ  (18.810,00) .

Στοιχεία της προσφοράς

Προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε στο σύνολο των προϋπολογισμών είτε μεμονωμένα.

Διάρκεια σύμβασης

Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα αρχίζει από την 29/10/17-29/10/18.

Η σύμβαση θα γίνει με την ασφαλιστική εταιρεία που κάνει την προσφορά και όχι με τον ασφαλειομεσίτη  που καταθέτει το φάκελο της προσφοράς.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα εκδίδονται ανά έτος.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την  ΔΕΥΤΕΡΑ  18/09/2017, πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς να μην έχετε καταδικαστεί ( η ασφαλιστική εταιρεία) με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.
  6. τα δικαιολογητικά που ορίζουν τον εκπρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης και το πρακτικό συμμετοχής της ασφαλιστικής εταιρείας στην εν λόγω ασφάλιση.

Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν:

α. Σχετική άδεια ασφαλειομεσίτη, η οποία θα έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας η οποία θα αναφέρει ότι συμφωνεί με τις ασφαλιστικές καλύψεις που αναγράφονται και τυχόν νέες που προσφέρει.

Η Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  τον

Κ.Α 62.05.00001 του προϋπολογισμού του έτους 2017 με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529379 (κυρία Γεωργία Αμανάκη).

Ηράκλειο Αύγουστος  2017
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
Χ.Παπαματθαιάκης Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΡΓO : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ
  K.A.    : 62.05.00.01

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 

Για τα  υπηρεσιακά οχήματα, μηχανήματα έργου και μοτοποδήλατα, η προσφορά σας πρέπει να περιλαμβάνει τις βασικές προβλεπόμενες με βάση το νόμο 3746/2009 υποχρεωτικές καλύψεις όπως αναφέρονται παρακάτω :

– Σωματικές βλάβες Αστικής Ευθύνης (Ανά άτομο) 1.000.000,00 €

– Υλικές ζημιές Αστικής Ευθύνης  ανά ατύχημα 1.000.000,00 €

– Προσωπικό ατύχημα οδηγού

– Υλικές ζημιές τρίτων οχημάτων

– Υλικές ζημιές του οχήματος από ανασφάλιστα οχήματα

– Φροντίδα ατυχήματος

– Οδική βοήθεια (συνέπεια βλάβης, τροχαίου ατυχήματος, μπαταρία, λάστιχο

καθώς και μεταφορά του οχήματος από το σημείο της βλάβης σε συνεργείο

επισκευής οχημάτων επιλογής μας).

– Ρυμούλκηση του οχήματος

– Προστασία Bonus Malus

– Αστική ευθύνη από πτώση μεταφερομένων ή προεξεχόντων αντικειμένων.

Πρόσθετες καλύψεις πλην των υποχρεωτικών θα ληφθούν υπόψη και για:

♦Θραύση κρυστάλλων ♦Πυρκαγιά, τρομοκρατικές ενέργειες, θεομηνίες , κακόβουλες πράξεις ♦Ολική και (ή) μερική κλοπή

και οι οποίες θα κοστολογηθούν είτε σε εφ’ άπαξ ποσό είτε σε ποσοστό κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς τους ώστε η ΔΕΥΑΗ να είναι σε θέση να επιλέξει κάποιες εξ’ αυτών ανά ασφαλιζόμενο όχημα με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης άρα και της ασφάλισης κάθε οχήματος αρχίζει από την υπογραφή της για ένα έτος.

Ειδικοί όροι

  1. Σε περίπτωση αγοράς νέου οχήματος, αυτοκινήτου, μηχανήματος κλπ μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ασφαλιστής υποχρεούται να ασφαλίσει

και αυτά με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

  1. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε μεταβολή του συνόλου των

ασφαλισθέντων οχημάτων – μηχανημάτων – μοτοποδηλάτων και εφόσον αυτή δηλωθεί έγκαιρα, η μειοδότρια εταιρεία αναλαμβάνει την ασφάλιση ή απασφάλιση που θα προκύψει.

  1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υπολογίσουν τα ασφάλιστρα με

την προϋπόθεση ότι οι οδηγοί είναι άνω των 23 ετών και έχουν άδεια οδήγησης

άνω του ενός έτους.

Ηράκλειο Αύγουστος  2017
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
Χ.Παπαματθαιάκης Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.810,00€

Αριθμός Μελέτης 8300/5-9-2017

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από

29/10/17 – 29/10/2018

 

1

 

HKY 9124

 

CITROEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

2

 

ΗΚΧ 4626

 

FIAT FIORINO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

3

 

ΗΡΟ 1905

 

PIAGGIO ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

4

 

HKZ 1548

 

MERCEDES VAN ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

5

 

HKM 7969

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

300,00

 

6

 

HPH 5818

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

300,00

 

7

 

ΗΡΟ 1219

 

VOLVO FL7 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

450,00

 

8

 

HKI 4376

 

RENAULT-4 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

500,00

 

9

 

ΗΡΖ 7368

 

SUZUKI (4X4) ΤΖΙΠ

 

250,00

 

10

 

ΗΡΤ 8114

 

MITSUBISHI L300 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

11

 

ΗΚΝ 9522

 

RENAULT KANGOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

12

 

HKP 1490

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

13

 

HΡΙ 5632

 

OPEL COMBO Ι.Χ.

 

250,00

 

14

 

HKY 3244

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

15

 

HPN 3187

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

16

 

ΗΚΝ 4382

 

CITROEN C3 Ι.Χ.

 

200,00

 

17

 

ΗΚΒ 4125

 

HYUNDAI (TZIP)

 

250,00

 

18

 

ΗΡΤ 8116

 

VOLVO FL-6 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

19

 

ΗΡΝ 3185

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

20

 

ΗΡΖ 9613

 

MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ

 

500,00

 

21

 

HKX 9771

 

PIAGGIO PORTER

 

450,00

 

22

 

KHO 7405

 

MITSUBISHI L300 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

23

 

ΗΚΜ 1362

 

OPEL Ι.Χ.

 

300,00

 

24

 

ΗΚΜ 1432

 

OPEL Ι.Χ.

 

350,00

 

25

 

ΗΚΝ 4380

 

CITROEN C3 Ι.Χ

 

 

300,00

 

26

 

ΗΚΝ 4381

 

CITROEN C3 Ι.Χ.

 

250,00

 

27

 

ΗΡX 3307

 

RENAULT KANGOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

300,00

 

28

 

IKE 4945

 

OPEL VIVARO

 

300,00

 

29

 

HZA 4269

 

FIAT PANDA

 

350,00

 

30

 

ΗΚΧ 9921

 

ISUZU (4X4) ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

31

 

ΗΡΗ 3754

 

ISUZU CAMPO ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

32

 

ΗΚΝ 8221

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

33

 

ΗΚΑ 9998

 

ΤΟΥΟΤΑ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

34

 

HKP 1491

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

350,00

 

35

 

ΗΚΑ 4704

 

IVECO ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

500,00

 

36

 

HKT 8303

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

350,00

 

37

 

HKT 9806

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

38

 

ΗΚΥ 2008

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

39

 

ΗΚΥ 2272

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

250,00

 

40

 

HZA 4339

 

ISUZU

 

500,00

41 ΚΗΟ 7499 MAZDA                                           350,00
42 KHI 2112 ΤΟΥΟΤΑ  4χ4                            350,00
     

Σύνολο

 

13.500,00

 

Ηράκλειο Αύγουστος  2017
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
Χ.Παπαματθαιάκης Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.810,00€

Αριθμός Μελέτης  8300/5-9-2017

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

από

29/10-29/10/2018

 

1

 

ΜΕ 43951

 

SUPER 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

350,00

 

2

 

ΜΕ 43915

 

CITY 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

350,00

 

3

 

ME 82747

 

SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

350,00

 

4

 

ME 105077

 

SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

350,00

 

5

 

ΜΕ 99400

 

CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

6

 

ΜΕ 26412

 

CASE-580 G EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

7

 

ΜΕ 43862

 

CASE-1840 EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

8

 

ΜΕ 58723

 

CASE-580 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

9

 

ΜΕ 115272

 

CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

350,00

 

Σύνολο

 

3.150,00

Ηράκλειο Αύγουστος  2017
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
Χ.Παπαματθαιάκης Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.810,00€

Αριθμός Μελέτης 8300/5-9-2017

                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                  

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

από

29/10/17-29/10/2018

 

1

ΗΚΖ 214 HONDA  

120,00

 

2

ΥΤ 7047 HONDA  

120,00

 

3

ΥΤ 7376 HONDA  

120,00

 

4

ΗΖΡ 992 HONDA  

120,00

 

5

ΗΖΡ 993 HONDA  

120,00

 

6

ΗΖΡ 994 HONDA  

120,00

 

7

ΗΖΡ 995 HONDA  

120,00

 

8

ΗΖΡ 996 HONDA  

120,00

 

9

ΗΖΡ 997 HONDA  

120,00

 

10

ΗΗΕ 965 SYM  

120,00

 

11

HIB 576 ΥΑΜΑΗΑ  

120,00

 

12

ΗΙΖ 374 ΥΑΜΑΗΑ  

120,00

 

13

HIZ 708 ΥΑΜΑΗΑ  

120,00

 

14

ΗΙΗ 773 HONDA  

120,00

 

15

ΗΙΗ 774 HONDA  

120,00

16 ΙΟΙ 542 SANYANG

 

120,00
17 ΙΟΙ 549 SANYANG

 

120,00
18 ΗΙΜ 134 ΗΟΝDA 120,00
 

Σύνολο

 

2.160,00

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
Χ.Παπαματθαιάκης Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.810,00€

Αριθμός Μελέτης  8300/5-9-2017

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

          Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από

29/10/17 – 29/10/2018

 

1

 

HKY 9124

 

CITROEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

2

 

ΗΚΧ 4626

 

FIAT FIORINO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

3

 

ΗΡΟ 1905

 

PIAGGIO ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

4

 

HKZ 1548

 

MERCEDES VAN ΦΟΡΤΗΓΟ

 

5

 

HKM 7969

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

6

 

HPH 5818

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

7

 

ΗΡΟ 1219

 

VOLVO FL7 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

8

 

HKI 4376

 

RENAULT-4 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

9

 

ΗΡΖ 7368

 

SUZUKI (4X4) ΤΖΙΠ

 

10

 

ΗΡΤ 8114

 

MITSUBISHI L300 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

11

 

ΗΚΝ 9522

 

RENAULT KANGOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

12

 

HKP 1490

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

13

 

HΡΙ 5632

 

OPEL COMBO Ι.Χ.

 

14

 

HKY 3244

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

15

 

HPN 3187

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

16

 

ΗΚΝ 4382

 

CITROEN C3 Ι.Χ.

 

17

 

ΗΚΒ 4125

 

HYUNDAI (TZIP)

 

18

 

ΗΡΤ 8116

 

VOLVO FL-6 ΦΟΡΤΗΓΟ

 

19

 

ΗΡΝ 3185

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

20

 

ΗΡΖ 9613

 

MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ

 

21

 

HKX 9771

 

PIAGGIO PORTER

 

22

 

KHO 7405

 

MITSUBISHI L300 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

23

 

ΗΚΜ 1362

 

OPEL Ι.Χ.

 

24

 

ΗΚΜ 1432

 

OPEL Ι.Χ.

 

25

 

ΗΚΝ 4380

 

CITROEN C3 Ι.Χ

 

26

 

ΗΚΝ 4381

 

CITROEN C3 Ι.Χ.

 

27

 

ΗΡX 3307

 

RENAULT KANGOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

28

 

IKE 4945

 

OPEL VIVARO

 

29

 

HZA 4269

 

FIAT PANDA

 

30

 

ΗΚΧ 9921

 

ISUZU (4X4) ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

31

 

ΗΡΗ 3754

 

ISUZU CAMPO ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

32

 

ΗΚΝ 8221

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

33

 

ΗΚΑ 9998

 

ΤΟΥΟΤΑ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

34

 

HKP 1491

 

MITSUBISHI L200 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

 

35

 

ΗΚΑ 4704

 

IVECO ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

36

 

HKT 8303

 

MITSUBISHI CANTER ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

 

37

 

HKT 9806

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

38

 

ΗΚΥ 2008

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

39

 

ΗΚΥ 2272

 

DACIA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

 

40

 

HZA 4339

 

ISUZU

41 ΚΗΟ 7499 MAZDA

 

42 KHI 2112 ΤΟΥΟΤΑ  4χ4

 

 

Σύνολο

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.810,00€

Αριθμός Μελέτης 8300/5-9-2017

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

          Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

 

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

από

29/10-29/10/2018

 

1

 

ΜΕ 43951

 

SUPER 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

2

 

ΜΕ 43915

 

CITY 2000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

3

 

ME 82747

 

SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

4

 

ME 105077

 

SUPER 3000 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

 

5

 

ΜΕ 99400

 

CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

6

 

ΜΕ 26412

 

CASE-580 G EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

7

 

ΜΕ 43862

 

CASE-1840 EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

8

 

ΜΕ 58723

 

CASE-580 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

9

 

ΜΕ 115272

 

CASE-590 SLE EKΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

Σύνολο

 

 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.810,00

Αριθμός Μελέτης  8300/5-9-2017

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

 

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

 

Α/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

από

29/10/17-29/10/2018

 

1

ΗΚΖ 214 HONDA
 

2

ΥΤ 7047 HONDA
 

3

ΥΤ 7376 HONDA
 

4

ΗΖΡ 992 HONDA
 

5

ΗΖΡ 993 HONDA
 

6

ΗΖΡ 994 HONDA
 

7

ΗΖΡ 995 HONDA
 

8

ΗΖΡ 996 HONDA
 

9

ΗΖΡ 997 HONDA
 

10

ΗΗΕ 965 SYM
 

11

HIB 576 ΥΑΜΑΗΑ
 

12

ΗΙΖ 374 ΥΑΜΑΗΑ
 

13

HIZ 708 ΥΑΜΑΗΑ
 

14

ΗΙΗ 773 HONDA
 

15

ΗΙΗ 774 HONDA
16 ΙΟΙ 542 SANYANG

 

17 ΙΟΙ 549 SANYANG

 

18 ΗΙΜ 134 ΗΟΝDA
 

Σύνολο

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΗ