Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2016 B΄Φάση

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                            

 

Αρ. πρωτ. : 421 / 19-1-2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2016 B΄Φάση», εκτιμώμενης αξίας 59.664,30 €  (χωρίς Φ.Π.Α.) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, και απρόβλεπτα). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν 4412/2016. Το έργο ανήκει στην κατηγορία  έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε C.D. από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ Κ.Χατζηγεωργίου 2 – ΤΚ 71500 Φοινικιά, με καταβολή ποσού 5 € στο ταμείο της ΔΕΥΑΗ, μέχρι και την ημέρα Πέμπτη 2/2/2017 και ώρα 13,30 μ.μ. ή μπορούν να ενημερωθούν από την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ www.deyah.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. Πληροφορίες στο τηλ. 2810 529386, FAX  επικοινωνίας 2810 263329, αρμόδιοι για επικοινωνία Φανή Νικοπούλου και Καλλιόπη Τζαβλάκη.
  2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7/2/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ (10.00 π.μ. λήξη επίδοσης προσφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν 4412/2016 (με ακέραιο ποσοστό έκπτωσης).
  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΜΕΕΠ Α1 τάξη και άνω και νομαρχιακά μητρώα) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων εκατόν ευρώ (1.100,00 €)  και ισχύ τουλάχιστον  έξη (6)  μηνών  και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα  διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  2. Το έργο χρηματοδοτείται από  ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Ηρακλείου.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ. Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 

Ηράκλειο 19/1/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

Νικ. Φακουρέλης

 

Σχετικά έγγραφα :

Περιληπτική διακήρυξη Αποκατάσταση ασφαλτικών Β φάση

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Β ΦΑΣΗ 2016

 20161125-ΤΕΥΔ Αποκατάστασεις τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2016 Β Φάση