ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΗ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

Αρ. πρωτ. : 3813/5-5-2017

 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (∆.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη

µε ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση τοµών σε έργα ∆ΕΥΑΗ 2017», εκτιµώµενης αξίας 190.000,00  €  χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων Οδοποιίας .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από την 5/5/2017 στην ιστοσελίδα www.deyah.gr.

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά

µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως και την Πέµπτη 25/5/2017

Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της

∆ΕΥΑΗ. Πληροφορίες στο τηλ. 2810 529375, FAX επικοινωνίας 2810 263329, αρµόδιοι για επικοινωνία Φανή Νικοπούλου και Καλλιόπη Τζαβλάκη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρµογή του Ν. 4412/2016 µε τις αντίστοιχες προσαρµογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

H  δηµοπρασία  θα διενεργηθεί  στα γραφεία  της ∆ΕΥΑΗ και συγκεκριµένα στην αίθουσα

«Αλέξανδρος Μακατούνης» στην οδό Κ. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά / Ηράκλειο την 30/5/2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  10,00  π.µ.,  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  από την αρµόδια επιτροπή.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή

∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο της ∆ΕΥΑΗ.

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα

µετα οριζόµενα στο άρθρο 95 παράγραφος 2.α. του Ν 4412/2016 (επιµέρους ποσοστά έκπτωσης). Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα  κατηγορίας  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ  και  είναι εγκατεστηµένα σε:

α) σε κράτος – µέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην Α2  τάξη  και  άνω  στην  κατηγορία  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 44122016.

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν  απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της

µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.800 €, που θα απευθύνεται στη ∆ΕΥΑΗ και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6 ) µηνών και τριάντα ( 30 ) ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 6) µήνες.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.

Τυχόν ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται στη ∆ΕΥΑΗ, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.

∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Η.

 

Ηράκλειο 5/5/2017

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

Νικ. Φακουρέλης

 

 

Σχετικά έγγραφα :

20161125-ΤΕΥΔ

ΤΕΎΧΗ ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 2017

ΚΗΜΔΗΣ προκήρυξη Αποκατασταση τομων σε εργα ΔΕΥΑΗ 2017